UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Arts > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of Slavonic Studies

Jana Raclavská

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:doc. PaedDr. Jana Raclavská, Ph.D.
Room, floor, building: D 610, Building D
Position:
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Slavonic Studies (Faculty of Arts)
Phone number, mobile: +420 553 46 1845
E-mail:
Personal website:No record found.Selected publications

Raclavská, J. Cieszyńska frazeologia zwierzęca jako odbicie relacji międzyludzkich. In: Przybyła-Dumin Agnieszka. Narracja, obyczaj, wiedza... O zachowaniu niematerialnego dziedzictwa kulturowego. 1. vyd. Chorzów: Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie", 2016. s. 77-83. Niematerialne dziedzictwo w Polsce i jego ochrona, III. ISBN 978-83-932093-7-8.

All publications

Raclavská, J. Frazeologia a współczesny użytkownik języka. In: Język w kontekście kultury II. Częstochowa: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie. 2018.
Raclavská, J. I Kolokwium czesko-polskie: Z naszych warsztatów badawczych [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2018.
Raclavská, J. Językowo-kulturowy obraz DOMU w twórczości Wiesława Adama Bergera. In: I Kolokwium czesko-polskie: Z naszych warsztatów badawczych. Ostrava: Ostravská univerzita, Uniwersytet Śląski w Katowicach. 2018.
Raclavská, J. Meteodologia badań frazeologii słowiańskiej. 2018.
Raclavská, J. Nazwy rzemiosł i rzemieślników w dawnej polszczyźnie cieszyńskiej. In: W kręgu dawnej polszczyzny. 1. vyd. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, 2018. s. 85-93. VI. ISBN 978-83-7614-398-9.
Raclavská, J. Osiemnastowieczne reguły "dla świętego przedsięwzięcia, doświadczania a polepszania" jako zabytek polszczyzny cieszyńskiej. Staropolskie teksty i konteksty. 2018, 8(1), s. 149-157. ISSN 0208-6336.
Raclavská, J. Polsko-czeskie interferencje językowe, mechanizm powstawania, usuwanie błędów. 2018.
Raclavská, J. Problematyka badań regionalnych odmian polszczyzny. 2018.
Raclavská, J. Problematyka tożsamości narodowej ludności Śląska Cieszyńskiego - cykl wykładów. 2018.
Raclavská, J. a Muryc, J. Przemoc w komunikacji. Międzynarodowa konferencja naukowa [Konference]. Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Częstochowie, Polská republika. 2018.
Raclavská, J. Rozpad monarchii Habsburgów w relacjach Gwiazdki Cieszyńskiej. In: W drodze do Niepodległej... Dylematy, działania i programy polityczne Polaków i Czechów w latach 1914-1918. Toruń: Wydział Nauk Historycznych Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu. 2018.
Kolberová, U., Raclavská, J., Mizerová, S., Fucimanová, M., Stefanović, M., Klymenko, D., Kadłubiec, W. a Žebroková, D. Řemeslo a řemeslník v jazycích a kultuře Slovanů / Rzemiosło i rzemieślnik w językach i kulturze Słowian. Ostrava: Ostravská univerzita, 2018. 288 s. ISBN 978-80-7599-020-4.
Muryc, J. a Raclavská, J. Środowisko bilingwalne a tożsamość jednostki. In: 8th International Conference Linguistic, Didactic and Sociocultural Aspects of Language Functioning. Vilnius: Lithuanian University of Educational Sciences. 2018.
Raclavská, J. Studia Slavica XXII/1. 2018.
Raclavská, J. Studia Slavica XXII/2. 2018.
Raclavská, J. Historia języka polskiego na Śląsku Cieszyńskim - přednášky a semináře. 2017.
Raclavská, J. Językowy obraz "chleba" w kulturze ludowej Śląska Cieszyńskiego - zarys problematyki. Studia Slavica. 2017, č. 21, s. 235-239. ISSN 1803-5663.
Raclavská, J. Magiczne miejsca w prozie Wiesława Adama Bergera. In: kolektiv autorů. Tożsamość. Kultura. Nowoczesność. 1. vyd. Bydgoszcz: Uniwersytet Kazimierza Wilekiego w Bydgoszczy, 2017. s. 297-307. Czas. Pamięć, 2. ISBN 978-83-8018-168-7.
Raclavská, J. Nauczyciel a uczeń - teksty w dzienniczkach wychowanków Gimnazjum Ewangelickiego w Cieszynie. In: M. Vojteková. Jazyk v kultúre, kultúra v jazyku 3. 1. vyd. Prešov: Filozofická fakulta PU v Prešove, 2017. s. 198-206. Opera linguistica. ISBN 978-80-555-1779-7.
Nazwy rzemiosł i rzemieślników w polszczyźnie cieszyńskiej XVIII i XIX wieku. In: W kręgu dawnej polszczyzny III. Ogólnopolska Konferencja Historycznojęzykowa. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. 2017.
Raclavská, J. O przestrzeni, wodzie i kolorach w prozie Wiesława Adama Bergera (z wyborem jego nowel). Český Těšín: Stowarzyszenie Przyjaciół Polskiej Książki w RC, 2017. 147 s. ISBN 978-80-270-3200-6.
Polsko-czeska frazeologia porównawcza. 2017.
Bogoczová, I., Raclavská, J. a Muryc, J. Reformacja na Śląsku Cieszyńskim w kontekście miejscowej sytuacji językowej. In: 500 let reformacije. Maribor: Univerza v Mariboru. 2017.
Raclavská, J. Sémantika barev spojených s milostným životem v lidových písních na Těšínsku. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti. 2017.
Raclavská, J. Sémantika barev spojených s milostným životem v lidových písních na Těšínsku. In: Erotika v lidové kultuře. 1. vyd. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 2017. s. 247-257. ISBN 978-80-87671-33-7.
Raclavská, J. Studia Slavica XXI/1. 2017.
Raclavská, J. Studia Slavica XXI/2. 2017.
Raclavská, J. Cieszyńska frazeologia zwierzęca jako odbicie relacji międzyludzkich. In: Przybyła-Dumin Agnieszka. Narracja, obyczaj, wiedza... O zachowaniu niematerialnego dziedzictwa kulturowego. 1. vyd. Chorzów: Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie", 2016. s. 77-83. Niematerialne dziedzictwo w Polsce i jego ochrona, III. ISBN 978-83-932093-7-8.
Raclavská, J. Jazyková situace na Těšínsku - diachronní a synchronní hledisko.. 2016.
Raclavská, J. Jazykový obraz emocí v ustálených slovních spojeních v polštině. 2016.
Raclavská, J. Magiczne miejsca w prozie Wiesława Adama Bergera. In: Interdyscyplinarna konferencja naukowa: Tożsamość-czas-pamięć. Bydgoszcz: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. 2016.
Raclavská, J. Marina Michajlovna Valencova: Narodnyj kalendar' Čechov i Slovakov. Etnolingvističeskij aspekt. Izdatěl'stvo Indrik. Moskva 2016. 2016.
Bogoczová, I. a Raclavská, J. Multietniczność Śląska Cieszyńskiego i jej przejawy w języku i kulturze. In: Nauki humanistyczne i społeczne wobec wyzwań współczesnego świata. Bielsko-Biała: Akademia Techniczno-Humanistyczna. 2016.
Raclavská, J. Nauczyciel a uczeń - język w dzienniczkach wychowanków Gimnazjum Ewangelickiego w Cieszynie. In: Język w kulturze, kultura w języku 3. Prešov: Prešovská univerzita v Prešově. 2016.
Raclavská, J. O języku na ziemi cieszyńskiej za cesarza Franciszka Józefa I. In: Těšínsko v období Františka Josefa I. / Ziemia cieszyńska za czasów Franciszka Józefa I. Mosty u Jablunkova: Polský svaz kulturně osvětový v Mostech u Jablunkova, katedra slavistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity. 2016.
Raclavská, J. a Kolberová, U. Polska frazeologia a współczesny użytkownik języka. In: I. Masojć, H. Sokołowska. Tożsamość na styku kultur. 1. vyd. Vilnius: Lietuvos Edukologijos Universitetas, 2016. s. 208-215. III. ISBN 978-609-471-058-2.
Raclavská, J. Problematika polsko-české frazeologie. (Cyklus přednášek). 2016.
Raclavská, J. Stałe połączenia wyrazowe a współczesny użytkownik języka. 2016.
Raclavská, J. a Czaplińska, J. Studia Slavica XX/1. 2016.
Raclavská, J. a Czaplińska, J. Studia Slavica XX/2. 2016.
Raclavská, J. Wyrażanie emocji za pomocą stałych połączeń wyrazowych na przykładzie języka polskiego i czeskiego. In: 7th International Conference. Linguistic, Didactic and Sociocultural Aspects of Language Functioning. Vilnius: Lituanian University of Educational Sciences. 2016.
Raclavská, J. Wyrażanie emocji za pomocą stałych połączeń wyrazowych na przykładzie języka polskiego i czeskiego. Kalba ir kontekstai. 2016, č. 7, s. 122-128. ISSN 1822-5357.
Raclavská, J. Zaraza morowa na Śląsku Cieszyńskim - opis choroby i jej leczenia według Jana Muthmana. In: W kręgu dawnej polszczyzny. 1. vyd. Kraków: Akademia Ignatianum Kraków, 2016. s. 103-113. 2. ISBN 978-83-7614-226-5.
Kolberová, U. a Raclavská, J. Złodziejstwo w dziewiętnastowiecznych zbiorach polskich i czeskich przysłów. In: U.Kolberová, J.Raclavská. Dialog z tradycją. Językowe dziedzictwo kultury materialnej. Krakov: Collegium Columbinum, 2016. s. 287-298. 5. ISBN 978-83-7624-184-5.
Raclavská, J. Akademie slovanské kultury. Moskva. 2015.
Raclavská, J. Cechy ludzkie w frazeologii cieszyńskiej (na przykładzie stałych połączeń wyrazowych z leksemem PIES). In: Dialog z tradycją. III. 1. vyd. Kraków: Collegium Colombinum, 2015. s. 121-128. Dialog z tradycją. III. ISBN 978-83-7624-156-2.
Raclavská, J. Lithuanian University of Educational Sciences. 2015.
Raclavská, J. Lithuanian University of Educational Sciences. 2015.
Raclavská, J. O języku uczniów na przełomie XVIII i XIX wieku - przyczynek do badań polszczyzny cieszyńskiej. Studia Slavica. 2015, č. XIX, s. 197-201. ISSN 1803-5663.
Kolberová, U. a Raclavská, J. Pes a současní uživatelé slovanských jazyků - výsledky výzkumu. Polskie środowisko jezykowe. In: Pes v jazyce a myšlení. Sonda do slovanské frazeologie a idiomatiky. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. s. 101-115. ISBN 978-80-7464-785-7.
Raclavská, J. Pes v jazyce a myšlení. Sonda do slovanské frazeologie a idiomatiky. 2015.
Raclavská, J. Pes v lidské společnosti. In: Pes v jazyce a myšlení. Sonda do slovanské frazeologie a idiomatiky. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. s. 7-12. ISBN 978-80-7464-785-7.
Raclavská, J. Pes v mytologii a umění. In: Pes v jazyce a myšlení. Sonda do slovanské frazeologie a idiomatiky. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. s. 13-18. ISBN 978-80-7464-785-7.
Raclavská, J. Pies w frazeologii polskiej. In: Pes v jazyce a myšlení. Sonda do slovanské frazeologie a idiomatiky. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. s. 47-51. ISBN 978-80-7464-785-7.
Raclavská, J. Pies w językach słowiańskich - podsumowanie i wnioski. In: Pes v jazyce a myšlení. Sonda do slovanské frazeologie a idiomatiky. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. s. 201-209. ISBN 978-80-7464-785-7.
Raclavská, J. a SZALASNY, P. Pies w językowym obrazie świata. In: Pes v jazyce a myšlení. Sonda do slovanské frazeologie a idiomatiky. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. s. 29-37. ISBN 978-80-7464-785-7.
Raclavská, J. Protimorová opatření a jejich realizace v praxi lidového léčitelství na Těšínsku. In: Léčení a léčitelství v lidové tradici. 1. vyd. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 2015. s. 89-97. ISBN 978-80-87671-22-1.
Raclavská, J. Protimorová opatření a jejich realizace v praxi lidového léčitelství na Těšínsku. In: Léčení a léčitelství v lidové tradici. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, Mezinárodní komise pro studium lidové kultury v Karpatech. 2015.
Raclavská, J. a Czaplińska, J. Studia Slavica XIX/1. 2015.
Raclavská, J. Univerzita M. Béla Banská Bystrica. 2015.
Muryc, J. a Raclavská, J. Wokół problemów językowych na czeskim Śląsku Cieszyńskim. In: Pograniczność i pogranicza w perspektywie nauk społecznych i humanistycznych. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2015. s. 123-130. ISBN 978-83-7395-644-5.
Muryc, J. a Raclavská, J. Zakład Polonistyki Uniwersytetu Ostrawskiego - działalność naukowo-dydaktyczna. Postscriptum Polonistyczne. 2015, s. 127-130. ISSN 1898-1593.
Raclavská, J. a Kolberová, U. Złodziej w czeskiej i polskiej frazeologii. In: Dziedzictwo kultury materialnej utrwalone w leksyce, frazeologii i paremiologii języków słowiańskich. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie. 2015.
Raclavská, J. Cieszyńska frazeologia zwierzęca jako odbicie relacji międzyludzkich. In: Narracja, obyczaj, wiedza... O zachowaniu niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Chorzów: Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie". 2014.
Raclavská, J. Černá smrt na Těšínsku a způsoby jejího léčení. In: Léčení a léčitelství v lidové tradici. Rožnov pod Radhoštěm: Mezinárodní komise pro studium v Karpatech - Národopisná společnost. 2014.
Raclavská, J. Emocje we frazeologii zachodniosłowiańskiej - studium porównawcze. In: Słowiański dialog kulturowy. Studia leksykalne i gramatyczne. 1. vyd. Banská Bystrica: Vydavateľstvo UMB v Banskej Bystrici - Belianum, 2014. s. 47-63. ISBN 978-80-557-0760-0.
Raclavská, J. Frazeologia jako odbicie stanów emocjonalnych (na przykładzie jednostek z leksemem KREW). Studia Slavica. 2014, č. 18, s. 227-231. ISSN 1803-5663.
Vilímek, V. a Raclavská, J. Institut slavjanovedenija Rossijskoj akademii nauk. 2014.
Raclavská, J. Lithuanian University of Educational Sciences. 2014.
Raclavská, J. Lithuanian University of Educational Sciences. 2014.
Raclavská, J. "Łucyna - moja młodość". Symboliczny obraz rzeki w opowiadaniach Wiesława Adama Bergera. In: Studia humanitatis ars hermeneutica - Metodologie a theurgie hermeneutické interpretace. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2014. s. 417-425. V. ISBN 978-80-7464-456-6.
Raclavská, J. a Szałaśny, P. Nad językowym obrazem psa w polszczyźnie - uwagi metodologiczne. Studia Slavica. 2014, č. XVIII, s. 105-110. ISSN 1803-5663.
Raclavská, J. a Kolberová, U. Polska frazeologia a współczesny użytkownik języka. In: Tożsamość na styku kultur. Vilnius: Lithuanian University of Educational Sciences. 2014.
Raclavská, J. PROMĚNY POLONISTIKY. Tradice a výzvy polonistických studií. 2014.
Kupcevičová, J., Muryc, J., Raclavská, J., Vorel, J., Vilímek, V., Jelínek, I., Kolberová, U. a Mizerová, S. Slavica iuvenum XV [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2014.
Raclavská, J. Srovnávací studium české a polské frazeologie - na příkladu lexému pes. In: Česká polonistická studia: tradice a současnost (filologie - historie - politologie - právo). 1. vyd. Praha: Historický ústav AV ČR, 2014. s. 70-76. Práce Historického ústavu AV ČR, 56. ISBN 978-80-7286-245-0.
Raclavská, J. a Czaplińska, J. Studia Slavica XVIII/1. 2014.
Muryc, J. a Raclavská, J. Trendy w nauczaniu polonistyki zagranicznej (na przykładzie Uniwersytetu Ostrawskiego). In: Polonistyka wobec wyzwań współczesności (Tom II). 1. vyd. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2014. s. 676-681. II.. ISBN 978-83-7395-641-4.
Raclavská, J. Uniwersytet Gdański. 2014.
Raclavská, J. Uniwersytet Gdański. 2014.
Raclavská, J. Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie. 2014.
Raclavská, J. Zaraza morowa na Śląsku Cieszyńskim w świetle osiemnastowiecznych zabytków piśmiennych. In: Międzynarodowa Konferencja Historycznojęzykowa - W kręgu dawnej polszczyzny. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN Kraków. 2014.
Raclavská, J. Cechy ludzkie w frazeologii cieszyńskiej (na przykładzie stałych połączeń wyrazowych z leksemem pies). In: Dialog z tradycją II (Język - kultura - media). Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie. 2013.
Raclavská, J. a Lisový, I. Czeskie pozycje encyklopedyczne poświęcone piśmiennictwu antycznemu. In: Antická civilizace v obraze odborného a literárního zpracování. 1. vyd. Ostrava: Repronis, Ostrava, 2013. s. 96-114. Z dějin vědy o antickém starověku 3. ISBN 978-80-7329-350-5.
Raclavská, J. a Huczek, E. Dziecko z zespołem Aspergera. In: Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu i szkole. 1. vyd. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-humanistycznej w Bielsku-Białej, 2013. s. 90-100. ISBN 978-83-62292-87-5.
Raclavská, J. Lithuanian University of Educational Sciences. 2013.
Raclavská, J. Lithuanian University of Educational Sciences. 2013.
Raclavská, J. National discourse and identity: a psycholinguistic perspektive. 2013.
Raclavská, J. a Vilímek, V. Pes v české lidové frazeologii - rekonstrukce jazykového obrazu světa. In: Zoomorfní tematika v lidové tradici. 1. vyd. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 2013. s. 324-328. ISBN 978-80-87671-07-8.
Raclavská, J. Pies w frazeologii polskiej i czeskiej - studium porównawcze. In: Czeskie badania nad Polską w kontekście europejskim. Praha: Historický ústav Akademie věd České republiky, Ústav slavsitiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. 2013.
Muryc, J., Vilímek, V., Vorel, J., Jelínek, I., Raclavská, J., Kolberová, U. a Kupcevičová, J. Slavica iuvenum XIV [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2013.
Raclavská, J. St.Cyril and St.Methodius University of Veliko Tarnovo. 2013.
Raclavská, J. a Czaplińska, J. Studia Slavica XVII/1. 2013.
Raclavská, J. a Czaplińska, J. Studia Slavica XVII/2. 2013.
Raclavská, J. Kształcenie językowe dziecka w warunkach wielojęzyczności. In: Edukacyjne konteksty wspierania rozwoju dziecka. 1. vyd. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała, 2012. s. 81-90. ISBN 978-83-62292-86-8.
Raclavská, J. Maria Janion a polský romantismus. In: STUDIA HUMANITATIS - ARS HERMENEUTICA. METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE IV. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2012. s. 289-296. IV. ISBN 978-80-7464-161-9.
Raclavská, J. Miejsce Drogi do Nieba Samuela Ludwika Zasadiusa w historii polszczyzny cieszyńskiej. Studia Slavica. 2012, roč. 16, č. 16, s. 315-323. ISSN 1803-5663.
Raclavská, J. Polština v církevních pramenech 18. století. In: Církevní diskurz v širším společensko-historickém kontextu českého Těšínska. 1. vyd. Ostrava: FF OU, 2012. s. 39-58. Spis Ostravské univerzity v Ostravě č. 271/2012. ISBN 978-80-7464-192-3.
Raclavská, J. Przekraczanie granic I. 2012.
Raclavská, J. Przekraczanie granic II. 2012.
Raclavská, J. Sympatia i antypatia w języku jako odbicie stanów fizjologicznych. In: Poĺsko-slovenský medzikultúrny dialog. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica. 2012.
Raclavská, J. a Muryc, J. Trendy w nauczaniu polonistyki zagranicznej (na przykładzie Uniwersytetu Ostrawskiego). In: Kongres Polonistyki Zagranicznej. Opole: Uniwersytet Opolski. 2012.
Raclavská, J. a Masojć, I. Dystansowe zaimki osobowe w polszczyźnie wileńskiej i zaolziańskiej. In: Tożsamość na styku kultur. 1. vyd. Vilnius: Edukologija, 2011. s. 249-262. 2. ISBN 978-9955-20-693-4.
Raclavská, J. Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z zespołem Aspergera w przedszkolu i szkole ogólnodostępnej. In: Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Bielsko-Biała: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej. 2011.
Raclavská, J. Frazeologia polska - zagadnienia ogólne. 2011.
Raclavská, J. Kształcenie językowe dziecka w warunkach wielojęzyczności. In: Edukacyjne konteksty wspomagania rozwoju dziecka. Bielsko-Biała: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej. 2011.
Raclavská, J. a Muryc, J. Nowe trendy w nauczaniu polonistyki zagranicznej - język polski w sferze biznesu. In: Polonistyka - współczesność i przyszłość. Vilnius: Lithuanian University of Educational Sciences. 2011.
Raclavská, J. O Prawdziwej Jedzinej... - jednym z najstarszych zabytków piśmiennictwa katolickiego na Śląsku Cieszyńskim. In: Liber Amicorum Professoris Ioannis Malicki. 1. vyd. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011. s. 232-237. ISBN 978-83-226-1901-8.
Raclavská, J. Studia Slavica XV. 2011.
Raclavská, J. Parémie národů slovanských V [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2010.
Raclavská, J. Parémie národů slovanských V. 2010.
Raclavská, J. Studia Slavica XIV. Slovanské studie XIV. 2010.
Raclavská, J. Vilniaus Pedagoginis Universitetas. 2010.
Raclavská, J. *Za późne* nowele Wiesława Adama Bergera. In: Studia humanitatis - Ars hermeneutica. Metodologie a theurgie hermeneutické intepretace. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2010. s. 405-412. III. ISBN 978-80-7368-800-4.
Raclavská, J. Zaimki dystansowe w polszczyźnie wileńskiej i zaolziańskiej. In: Tożsamość na styku kultur. Vilnius: Vilniaus Pedagoginis Universitetas. 2010.
Raclavská, J. Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej (Polská republika), přednášky v oboru polský jazyk a pedagogika. 2009.
Raclavská, J. Slovanské studie XIII. Studia Slavica XIII. 2009.
Raclavská, J. Uniwersytet Šląski w Katowicach. 2009.
Raclavská, J. Vilniaus Pedagoginis Universitetas. 2009.
Raclavská, J. Vilniaus Pedagoginis Universitetas. 2009.
Raclavská, J. Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej (Polsko). 2008.
Rábeková, S., Raclavská, J. a Vilímek, V. Cvičebnice pro rozvíjení kognitivních a řečových dovedností tlumočníků. 2008.
Raclavská, J. Regionalna odmiana polszczyzny cieszyńskiej i jej specyfika. In: Tożsamość na styku kultur. Zbiór studiów. 1. vyd. Vilnius: Vilniuaus pedagoginio universiteto leidykla, 2008. s. 175-182. ISBN 978-9955-20-375-9.
Raclavská, J. Roman Madecki, Myślę, więc mówię. Tekst - Dyskurs - Szyftery - Gatunki mowy. Studia Slavica XII. Slovanské studie XII.. 2008, roč. 12, č. 12, s. 247-248. ISSN 1214-3111.
Raclavská, J. Słowo wstępne. Předmluva. In: Tu się żyje bez strarości. Zde se žije bezstarostně. 1. vyd. Český Těšín: Společnost přátel polské knihy, 2008. s. 5-7. ISBN 978-80-254-3518-2.
Raclavská, J. Studia Slavica XII. Slovanské studie XII. 2008.
Raclavská, J. Úvodní slovo. Słowo wstępne. In: Zde se žije bezstarostně. Slezské pověsti. Tu się żyje bez starości. Godki śląskie. 1. vyd. Český Těšín: Sdružení přátel polské knihy, 2008. s. 5-7. ISBN 978-80-254-3518-2.
Raclavská, J. Vilniaus Pedagoginio Universiteto Slavistikos Fakultetas. 2008.
Raclavská, J. Vytvoření předmětu Tlumočnický proseminář na filozofické fakultě Ostravské univerzity. 2008.
Raclavská, J. Język osiemnastowiecznych zabytków kościelnych Śląska Cieszyńskiego. In: Rodzina, tradycja, regionalizm: Oświata i kultura na Podbeskidziu. 1. vyd. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, 2007. 4. ISBN 978-83-60714-25-6.
Raclavská, J. Niektóre zagadnienia procesu kształtowania się regionalnej odmiany polszczyzny cieszyńskiej. In: Tożsamość na styku kultur. Vilnius: Zakład Języka Polskiego Wileńskiego Uniwersytetu Pedagogicznego. 2007.
Raclavská, J. Slovanské studie XI. Studia Slavica XI. 2007.
Raclavská, J. Uniwersytet Ostrawski. Polonistyka w Czechach (3). Zwrot. 2007, roč. 58, č. 9, s. 8-10. ISSN 0139-6277.
Raclavská, J. Vývojové tendence polského jazyka na Těšínsku od poloviny XIX. století. In: Ridne slovo v etnokulturnomu vymiri. Drogobyč: Drogobyckyj deržavnyj pedagogickyj universytet im. I. Franka, 2007. Drogobyckyj deržavnyj pedagogickyj universytet im. I. Franka, 2007. s. 194-200. ISBN 978-9662946-40-1.
Balowski, M. a Raclavská, J. Henryk Sienkiewicz. Tradice- současnost-recepce. 2006.
Raclavská, J. K otázce jazykové situace na Těšínsku. In: Translatologica Ostraviensia I. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2006. Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2006. s. 11-14. ISBN 80-7368-168-4.
Raclavská, J. a Balowski, M. Pocta Evě Mrhačové. 2006.
Raclavská, J. Studia Slavica X. Slovanské studie X. 2006.
Raclavská, J. Symbolika kolorów w pieśniach ludowych Śląska Cieszyńskiego. In: Meninis tekstas: Suvokimas. Analize. Interpretacija. Nr. 5. Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas, 2006. Vilniaus pedagoginis universitetas, 2006. s. 341-347. ISSN 1648-1089.
Vavrečka, M. a Raclavská, J. Předložky jako potenciální zdroj řečových bariér v česko-polské a česko-ruské komunikaci. In: Zapadoslovanské jazyky v 21. storočí. Banská Bystrica: UMB Banská Bystrica, 2005. UMB Banská Bystrica, 2005. s. 220-227. ISBN 80-8083-154-8.
Vavrečka, M. a Raclavská, J. Překladové ekvivalenty českých dativních vazeb v ruštině a polštině. In: Západoslovanské jazyky v 21. století. Ostrava: PdF OU, 2005. PdF OU, 2005. s. 169-174. ISBN 80-7368-158-7.
Raclavská, J. Slovanské Studie IX. Studia Slavica IX.. 2005.
Vavrečka, M. a Raclavská, J. Slovesné dativní vazby v češtině, polštině a ruštině. In: Slovanské studie IX - Studia slavica IX. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2005. Ostravská univerzita v Ostravě, 2005. s. 159-166. ISBN 80-7368-126-9.
Raclavská, J. Socjolingwistyczne uwarunkowania rozwoju języka polskiego na Śląsku Cieszyńskim. In: Ogród nauk filologicznych. Opole: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego, 2005. Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego, 2005. s. 565-574. ISBN 87-739-138-5.
Raclavská, J. Jazyková výuka polštiny v bakalářském programu. In: Vzdělávání učitelů cizích jazyků na počátku 21. století. Praha: UK PedF, 2004. UK PedF, 2004. s. 248-251. ISBN 80-7290-177-X.
Raclavská, J. Polonistická studia v Ostravě - současnost a perspektivy. In: 80 let české polonistiky. Brno: Středoevropské centrum slovanských studií, 2004. Středoevropské centrum slovanských studií, 2004. s. 49-54. ISBN 80-86735-04-4.
Raclavská, J. Studia Slavica VIII. Slovanské studie VIII. 2004.
Raclavská, J. Świat kolorów poezji Wisławy Szymborskiej. In: Wisława Szymborska. Tradice-současnost-recepce. Ostrava: Ostravská univerzita, filozofická fakulta, 2004. Ostravská univerzita, filozofická fakulta, 2004. s. 291-298. ISBN 80-7042-686-1.
Balowski, M. a Raclavská, J. Wisława Szymborska. Tradice - současnost - recepce. 2004.
Raclavská, J. Parémie národů slovanských. Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané u příležitosti 150. výročí úmrtí F. L. Čelakovského a vydání jeho Mudrosloví. 2003.
Raclavská, J. Rajski ogródeczek Jana Arndta w tłumaczeniu Samuela Ludwika Zasadiusa. In: České, polské a slovenské jazykové a literární slouvislosti. Sborník referátů věnovaný E. Lotkovi. Acta Philologia 78. Supplementum 2003 . Olomouc: Univerzita Palackého, 2003. Univerzita Palackého, 2003. s. 201-204. ISBN 80-244-0628-4.
Raclavská, J. Studia Slavica VII. 2003.
Raclavská, J. Elementy perswazji w kazaniach Jerzego Heczki. In: Studia Slavica VI. Slavistika osudem a volbou. K 75. narozeninám prof. Jiřího Damborského. SFF OU č. 202 . Ostrava: Repronis, 2002. Repronis, 2002. s. 235-240. ISBN 80-7042-610-1.
Raclavská, J. Język polski na Śląsku Cieszyńskim (pod koniec XVIII wieku). In: Studia Slavica V. SFF OU č. 201 . Ostrava: Repronis, 2002. Repronis, 2002. s. 85-89. ISBN 80-7042-610-1.
Raclavská, J. Multietniczne środowisko kulturowe Śląska Cieszyńskiego. In: Polacy na Zaolziu 1920-2000. Poláci na Těšínsku: Polacy na Zaolziu 1920-2000. Poláci na Těšínsku 2000-10-13 Český Těšín. Český Těšín: Kongres Poláků v ČR, 2002. Kongres Poláků v ČR, 2002. s. 161-165. ISBN 80-238-8050-0.
Raclavská, J. Pojmenování zvířat v české a německé frazeologii a idiomatice. 2002.
Raclavská, J. Slovanské studie V. Studia Slavica V. 2002.
Raclavská, J. Studia Slavica VI. Slavistika osudem a volbou. K 75. narozeninám prof. Jiřího Damborského. SFF OU č. 202. 2002.
Mrhačová, E. a Raclavská, J. Univerzitní obor polonistika, jeho problémy a potřebnost v regionu. In: Konference Becario 2002. Sborník referátů . Praha: Becario, 2002. Becario, 2002. s. 33-36. ISBN nemá.
Raclavská, J. Historia języka polskiego na Śląsku Cieszyńskim do roku 1848. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2001. Spisy Filozofické fakulty Ostravské univerzity. 180 s. ISBN 80-7042-5591-1.
Raclavská, J. Kilka uwag na temat problemów badawczych polszczyzny cieszyńskiej. In: Almanach SEP 1 . Praha: Centr Evropy, 2001. Centr Evropy, 2001. s. 113-116. ISBN 80-902758-3-4.
Raclavská, J. Nauczanie języka polskiego w systemie punktowym na Uniwersytecie Ostrawskim. In: Inne optyki. Nowe programy, nowe metody, nowe technologie w nauczaniu kultury polskiej i języka polskiego jako obcego . Katowice: Uniwersytet Śląski, 2001. Uniwersytet Śląski, 2001. s. 313-316. ISBN 80-7042-579-2.
Raclavská, J. Názvy zvířat v české frazeologii a idiomatice. Tematický frazeologický slovník I. 2001.
Raclavská, J. a Konderlová, I. Władysław Stanisław Reymont na łamach Gwiazdki Cieszyńskiej. In: Władysław Stanisław Reymont. Tradice - současnost - recepce: W. S. Reymont. Tradice - současnost - recepce 2001-12-06 Ostrava. Ostrava: Repronis, 2001. Repronis, 2001. s. 191-196. ISBN 80-7042-579-2.
Raclavská, J. a Konderlová, I. Władysław Stanisław Reymont na łamach prasy cieszyńskiej. In: Filozofická fakulta Ostravské univerzity. Polský institut Praha: W.S. Reymont. Tradice-současnost-recepce 2000-12-06 . Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2001. Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2001. s. 191-196. ISBN 80-7042-579-2.
Balowski, M. a Raclavská, J. Władysław Stanisław Reymont. Tradice - současnost - recepce. 2001.
Raclavská, J. Costa Brava. Wybór. 2000.
Raclavská, J. Zasłużony dla polszczyzny cieszyńskiej. Kalendarz Śląski na rok 2001. 2000, s. 156-158. ISSN 80-238-6335-5.
Raclavská, J. Adam Mickiewicz na łamach prasy cieszyńskiej. In: Adam Mickiewicz. Mezinárodní vědecká konference: Texty a kontexty. Materiály z mezinárodní konference uskutečněné v Olomouci 24.-25. listopadu 1998 1998-11-24 Olomouc. Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc, 1999. Univerzita Palackého Olomouc, 1999. s. 164-167. ISBN 80-244-0040-5.
Raclavská, J. Badania regionalnej odmiany polszczyzny cieszyńskiej XIX wieku. In: Filozofická fakulta Ostravské univerzity: Polonica 1997. Sborník příspěvků z VI. konference polonistů České republiky 1997-11-19 Ostrava. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 1999. Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 1999. s. 37-44. ISBN 80-7042-527-x.
Raclavská, J. Polonica 1997. Sborník příspěvků z VI. konference polonistů České republiky. 1999.
Raclavská, J. Adam Mickiewicz na Śląsku Cieszyńskim. In: Univerzita v Opole: "W Ojczyźnie serce me zostało". W dwusetną rocznicę urodzin Adama Mickiewicza . Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 1998. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 1998. s. 351-357. ISBN 833-876635-34-0.
Raclavská, J. Česká a polská mládež o sobě - Młodzież polska i czeska o sobie. 1998.
Raclavská, J. Język polski na Śląsku Cieszyńskim w XIX wieku (Polský jazyk na Těšínsku v 19. století). 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 1998. Spisy FF OU. 171 s. ISBN 80-7042-493-1.
Raclavská, J. Polacy i Czesi na Śląsku Cieszyńskim w okresie Wiosny Ludów. In: Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków: Czechy i Polska na szlakach ich kulturalnego rozwoju . Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków, 1998. Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków, 1998. s. 129-134. ISBN 83-85739-54-8.
Raclavská, J. Język polski na Śląsku Cieszyńskim w XIX wieku. 1997.
Raclavská, J. Sytuacja językowa rodziny polsko-czeskiej w Ostrawie. In: Uniwersytet Śląski w Katowicach: Śląsk w badaniach językoznawczych: badanie pogranicza językowo-kulturowego polsko-czeskiego. T. III. Rodzina: język-tradycja-tożsamość 1996-12-17 Katowice. Katowice: Uniwersytet Śląski w Katowicach, 1997. Uniwersytet Śląski w Katowicach, 1997. s. 172-174. ISBN 83-907722-0-5.
Raclavská, J. Uniwersytet Ostrawski: Katedra Polonistyki - placówka edukacji regionalnej. In: Uniwersytet Śląski w Katowicach: Śląsk jako region pogranicza językowo-kulturowego w edukacji . Katowice: Uniwersytet Śląski w Katowicach, 1997. Uniwersytet Śląski w Katowicach, 1997. s. 221-225. ISBN 83-907722-1-3.
Raclavská, J. August Kaluža (1776-1830) slezský Carl Linné z Koutů u Hlučína. 1996.
Raclavská, J. Jan Amos Komeński. Kolokwium polsko-czesko-słowackie. 1996.
Raclavská, J. Pokus Komenského o vytvoření univerzálního jazyka. In: Uniwersytet Śląski w Katowicach: Jan Amos Komeński . Katowice: Uniwersytet Śląski w Katowicach, 1996. Uniwersytet Śląski w Katowicach, 1996. s. 27-31.
Raclavská, J. 90 lat Polskiej Szkoły Podstawowej w Oldrzychowicach-Równi. 1. vyd. Frýdek-Místek: Neoset, 1996. 30 s. ISBN nemá.
Raclavská, J. Materiały do badań dziewiętnastowiecznej polszczyzny Śląska Cieszyńskiego. In: Filozofická fakulta Ostravské univerzity: Studia Slavica 2 . Opole: Uniwersytet Opolski, 1995. Uniwersytet Opolski, 1995. s. 75-78. ISBN 83-85678-55-7.
Raclavská, J. Warunki rozwoju języka polskiego na Śląsku Cieszyńskim. In: Towarzystwo Zachęty Kultury. Katowice: Konteksty. Szkice Literackie i Naukowe 2 . Katowice: Towarzystwo Zachęty Kultury w Katowicach, 1995. Towarzystwo Zachęty Kultury w Katowicach, 1995. s. 51-59. ISBN 83-8623-53-8.
Raclavská, J. Polonizmy w protokołach gminnych z Tyry (przełom XVIII-XIX wieku). In: Uniwersytet Śląski w Katowicach: Śląsk w badaniach językoznawczych: badanie pogranicza językowo-kulturowego polsko-czeskiego . Katowice: Uniwersytet Śląski w Katowicach, 1993. Uniwersytet Śląski w Katowicach, 1993. s. 100-106.
Klimsza, H. a Raclavská, J. Sposób zapisywania nazwisk w Tyrze (Śląsk Cieszyński) na przełomie XVIII i XIX wieku. In: Ostravská univerzita,Ostrava: Slovanské studie. Studia Slavica 1 . Ostrava: SFINGA Ostrava, 1993. SFINGA Ostrava, 1993. s. 43-46. ISBN 80-7042-394-3.
Raclavská, J. Analiza błędów w wypracowaniach uczniów Gimnazjum w Jevíčku. In: Uniwersytet Śląski w Katowicach: Nauczanie języka polskiego jako ojczystego, etnicznego i obcego . Wrocław: Uniwersytet Śląski w Katowicach, 1992. Uniwersytet Śląski w Katowicach, 1992. s. 180-186.
Raclavská, J. Język polski na Śląsku Cieszyńskim. Kalendarz Śląski. 1992, s. 160-166.
Raclavská, J. Proces, który wstrząsnął regionem ostrawskim. Głos Ludu. 1992, č. 8, s. 2-2.
Raclavská, J. Z dziejów polszczyzny cieszyńskiej. In: Zaolzie. Studia i materiały z dziejów społeczności polskiej w Czechosłowacji. 1. vyd. Katowice: Instytut Śląski w Katowicach, 1992. s. 34-39. ISBN nemá.
Raclavská, J. Z dziejów polszczyzny cieszyńskiej (prezentacja księgi protokołów z Tyry). In: Uniwersytet Śląski w Katowicach: Nauczanie języka polskiego jako ojczystego, etnicznego i obcego . Wrocław: Uniwersytet Śląski w Katowicach, 1992. Uniwersytet Śląski w Katowicach, 1992. s. 202-204. ISBN 83-907722-0-5.
Raclavská, J. Anioł pasterzom mówił... (analiza jednej z najstarszych kolęd polskich). Zwrot. 1991, č. 12, s. 40-42.
Raclavská, J. Kontrakty kupna. Z badań nad przeszłością gwary cieszyńskiej. Głos Ludu. 1991, č. 5, s. 5-5.
Raclavská, J. O języku dziecka. Głos Ludu. 1991, č. 6, s. 5-5. ISSN nemá.
Raclavská, J. Z dziejów polszczyzny cieszyńskiej. In: V. celostátní konference československých polonistů: Polonica. Sborník příspěvků z V. celostátní konference československých polonistů 1990-05-22 ÚČSL ČSAV. Brno: ÚČSL ČSAV, 1990. ÚČSL ČSAV, 1990. s. 181-186. ISBN nemá.


AbbreviationSubject
KPFPolský jazyk
ABP1Seminář k bakalářské práci 1
ABP2Seminář k bakalářské práci 2
ABP3Seminář k bakalářské práci 3
AGPL1Gramatika polského jazyka 1
AGPL2Gramatika polského jazyka 2
AGPL4Gramatika polského jazyka 4
BGPJ1Gramatika polského jazyka 1
BGPJ2Gramatika polského jazyka 2
BGPJ4Gramatika polského jazyka 4
BSJK1Seminář k závěrečné práci 1
BSJK2Seminář k závěrečné práci 2
BSJK3Seminář k závěrečné práci 3
DPJTKapitoly z dějin pol. jazyka na Těšínsku
JDP1Diplomový seminář 1
JDP2Diplomový seminář 2
JDP3Diplomový seminář 3
JFRAZFrazeologie
JSTL1Stylistika 1
JSTL2Stylistika 2
KFONPraktická fonetika
KGRA1Gramatika polštiny 1
KGRA2Gramatika polštiny 2
KGRA3Gramatika polštiny 3
KGRA4Gramatika polštiny 4
KODPROdborná praxe
KSBP1Seminář k bakalářské práci 1
KSBP2Seminář k bakalářské práci 2
KSBP3Seminář k bakalářské práci 3
KSTLÚvod do stylistiky polštiny
MP450Zapojení do mezinár. výzkum. projektu A
MP900Zapojení do mezinár. výzkum. projektu B
NDPJ1Didaktika polského jazyka 1
NDPJ2Didaktika polského jazyka 2
NDSE1Diplomový seminář 1
NDSE2Diplomový seminář 2
NDSE3Diplomový seminář 3
NFRAFrazeologie
NFRZFrazeologie
NPPX1Průběžná pedagogická praxe 1
NPPX2Průběžná pedagogická praxe 2
NSPXSouvislá pedagogická praxe
NSTLStylistika
NSTL1Stylistika polštiny 1
NSTL2Stylistika polštiny 2
NVPJVývoj polského jazyka a dialektologie
NVPJDVývoj polského jazyka a dialektologie
PDP1Diplomový seminář 1
PDP2Diplomový seminář 2
PDP3Diplomový seminář 3
PFRAZFrazeologie
PSSPSrovnávací stylistika polštiny a češtiny
PSTYLStylistika polštiny
SBK1ASZZ - Písemná část
SBK2ASZZ - Polština ve sféře podnikání
SBK3ASZZ - Polská kultura a reálie
SBK4ASZZ - Polský jazyk
SKVSeminář literárněvěd. a kulturol. metod
SLVSeminář lingvistických výzkumných metod
STVSeminář translatolog. výzkumných metod
SZB1DSZZ - část - Polský jazyk a literatura
SZB1JSZZ - část - Polský jazyk
SZB2JSZZ - část - Polská literatura
SZN1JSZZ - část - Polský jazyk
SZN1OSZZ - část - Polský jazyk a literatura
SZN1USZZ-část-Polský jazyk a lit. s didaktik.
SZN2JSZZ - část - Polská literatura
VYUKAVýuková činnost
1GPL1Gramatika polštiny 1
1GPL2Gramatika polštiny 2
1GPL3Gramatika polštiny 3
1GPL4Gramatika polštiny 4
3FRAUFrazeologie
3FRAZFrazeologie
3SDP1Seminář k diplomové práci 1
3SDP2Seminář k diplomové práci 2
3STL1Stylistika 1
3STL2Stylistika 2
3STYUStylistika polštiny pro učitele
5DOS1Doktorský seminář 1
5DOS2Doktorský seminář 2
5DOS3Doktorský seminář 3
5KTDLKapitoly z teorie a dějin lingvistiky
6JKKKJazyková, komunik. a kult. kompetence
6KOA1Aktivní účast na mez. věd. konferenci 1
6KOA2Aktivní účast na mez. věd. konferenci 2
6KOB1Aktivní účast na nár. věd. konferenci 1
6KOB2Aktivní účast na nár. věd. konferenci 2
6PISPPředmět individuálního stud. plánu
6PRA1Zapojení do mezinár. výzkum. projektu 1
6PRA2Zapojení do mezinár. výzkum. projektu 2
6PRB1Zapojení do národ. výzkum. projektu 1
6PRB2Zapojení do národ. výzkum. projektu 2
6PRC1Zapojení do univerz. výzkum. projektu 1
6PRC2Zapojení do univerz. výzkum. projektu 2
6PUA1Publikační činnost typu A - 1
6PUA2Publikační činnost typu A - 2
6PUA3Publikační činnost typu A - 3
6PUB1Publikační činnost typu B - 1
6PUB2Publikační činnost typu B - 2
6PUB3Publikační činnost typu B - 3
6UPJVÚtvary polského jazyka a jejich vývoj
6VYU1Výuková činnost 1
6VYU2Výuková činnost 2
6ZMA1Zahraniční studijní pobyt typu A - 1
6ZMA2Zahraniční studijní pobyt typu A - 2
6ZMB1Zahraniční studijní pobyt typu B - 1
6ZMB2Zahraniční studijní pobyt typu B - 2
6ZMC1Zahraniční studijní pobyt typu C - 1
6ZMC2Zahraniční studijní pobyt typu C - 2
7DPJTDějiny psané a mluvené polštiny
7OSCJOdborná stáž - cizí jazyk
7SEJASeminář jazykovědných výz. metod
7SETASeminář translatologických výz. metod
7STYLÚvod do stylistiky polštiny
7ZAMOZahraniční mobilita
8GPL1Gramatika polštiny 1
8GPL2Gramatika polštiny 2
8GPL3Gramatika polštiny 3
8GPL4Gramatika polštiny 4
8OSCJOdborná stáž - cizí jazyk
8STYLÚvod do stylistiky polštiny
8ZAMOZahraniční mobilita
9CJPCizí jazyk - polština
9DJ2Dějiny jazykovědy - 20. století
9JOSÚvod do etnolingvistiky
9MKMezikulturní komunikace
9SDZStátní doktorská zkouška
9USÚvod do etno-, eko- a sociolingvistiky


AuthorTitleType of thesisYear
Burek AnnaLinguistic Image of the World in the Self-narrations of Polish Migrants in BerlinDoctoral thesis 2018 
Szalasny PiotrCzech Republic and Czechs in Polish-language new media. (Analysis of the linguistic mechanismus of learning and experiencing the world)Doctoral thesis 2016 
Gwuzd Mizerová SimonaThe Woman in Polish Language (The Analysis of the Image of a Woman in Chosen Polish Magazines for Women)Doctoral thesis 2009 
Machalová LenkaA commented artistic translation of selected short stories of titule Idę. Concorde, author W. A. BergerMaster's thesis  
Bocek HalinaLingusitic image of "wisdom" and "stupidity" in Polish proverbsMaster's thesis 2017 
Kočí HanaCzech literature in translation (based on the analysis of the texts of the Silesian Calendar)Master's thesis 2017 
Bartusková MichaelaThe influence of Polish language on Czech lexis during National RevivalMaster's thesis 2016 
Jeřábková NinaChanges in the description of the Polish grammar in the last centuryMaster's thesis 2016 
Ligocký PetrTranslations and translators of Polish poetry of Romantic periodMaster's thesis 2016 
Pająková UrszulaCondition of Reading in Polish among the Adult Population of the Zaolzie RegionMaster's thesis 2016 
Pierchalová BarbaraSemantics of colors in the work of Paweł KubiszMaster's thesis 2016 
Pomykaczová EvaEdward Feitzinger's publishing in CieszynMaster's thesis 2016 
Pribulová KarinA resident of the Zaolzie as a user Polish general languageMaster's thesis 2016 
Pribulová NatalieCulture and education activities as a way to survive (the experience of concentration camp prisoners in Buchenwald)Master's thesis 2016 
Jachnická IzabelaNatural bilingualism in Silesian familiesMaster's thesis 2015 
Szoltys BarboraThe interactive rituals as the part of the national culture (the comparing of the Czechs and of the Poles)Master's thesis 2015 
Waszková LucynaWilhelm Przeczek in the TranslationMaster's thesis 2014 
Swaczynová NaděždaStereotype of a woman in the example of polish jokesMaster's thesis 2012 
Kozieł BeataThe linguistic image of the woman in short stories from Zaolzie ( based on the publications of Józef Ondrusz)Master's thesis 2011 
Michnik RenataPortrait of a man in women´s magazinesMaster's thesis 2011 
Białońová SylvaImage of Woman in Silesian Folk SongsMaster's thesis 2010 
Fryzová DorotaHistory and Present of Polish Primary Education in KarvinaMaster's thesis 2010 
Galbová MonikaLanguage Analysis of 19th-Century Polish Press in Cieszyn SilesiaMaster's thesis 2010 
Mrózek IrenaThe reading in Polish Language of children and young people in ZaolzieMaster's thesis 2010 
Šejvlová VeronikaPoint of a Woman formalized in contemporary Polish and Czech mediaMaster's thesis 2010 
Váhalová ZuzanaSight of family relationships in folklore of CieszynMaster's thesis 2010 
Dúhová ErikaThe influence of Slovak language on Polish language in context of touristic bulletins and leafletsMaster's thesis 2009 
Poljaková RadkaCrossword - key word analysis and their specificationMaster's thesis 2009 
Šimon JiříEducation of Polish National Minority in Lithuania and the Czech RepublicMaster's thesis 2009 
Nowoková LucynaPolish Language in the 18th Century Church Sights in the Těšín RegionMaster's thesis 2008 
Świacová SabinaCharacter of Death in Polish and Czech JokesMaster's thesis 2008 
Zechová RenátaThe View of a Woman in Polish and Especially Ciesyzn ProverbsMaster's thesis 2008 
Byrtus MarianNominal inscriptions on the Těšíns Silesia tomb stones during the years 1930 - 2005Master's thesis 2007 
Ciencialová KatarzynaThe History and Present of Polish Grammar School in Český TěšínMaster's thesis 2007 
Pomykaczová AnnaThe colours in poetry of the Thechien SilesiaMaster's thesis 2006 
Przyhoda KrystynaCeremonial year in Silesia (on examples from Vendryně and Jablunkov)Master's thesis 2006 
Baronová SabinaCondition and Activities of Polish Departments of Public Libraries in the Czech Těšín Silesia Region in the last DecadeMaster's thesis 2005 
Günterová StanislavaThe phraseology in Polish press in the Teschen area of the last decade (based on the example of Głos Ludu)Master's thesis 2005 
Kaniová MonikaSanatorium in Jablunkov - history and current statusBachelor's thesis 2019 
Novotná MartinaThe County of Kladsko - the land of the three nationsBachelor's thesis 2019 
Orszulik RadekTourist attractions in the border zone - Karviná and its surroundingsBachelor's thesis 2019 
Smužová DarinaFeast of Three Brothers as an example of creating new traditionsBachelor's thesis 2019 
Krutská MichaelaWarsaw museums as a tourist attractionBachelor's thesis 2018 
Kucharczyková MonikaCafé Avion - Yesterday and Today ( Meeting Place of Czechs and Poles)Bachelor's thesis 2018 
Labaj MartinWładysław Niedoba as organiser of Polish cultural life in Cieszyn SilesiaBachelor's thesis 2018 
Pyszková JustýnaPostwar Polish periodicals in the Czech Teschen SilesiaBachelor's thesis 2018 
Hlaváček Ulmannová MonikaTourists attractions Częstochowa and his surrounding areaBachelor's thesis 2017 
Chlebusová EvaCzech - Polish Clothing VocabularyBachelor's thesis 2016 
Loseová AliceCzech-Polish vocabulary in the field of hairdressing and cosmetic servicesBachelor's thesis 2016 
Polák RadoslavCastle Hill in Cieszyn as the historical tourist attractionBachelor's thesis 2016 
Kantorová RůženaBasidiomycota - kinds and collecting (vocablulary)Bachelor's thesis 2015 
Kočí HanaA Contemporary User of a Local Dialect in Tesin (A Sociolinguistic Study)Bachelor's thesis 2015 
Pohlová LenkaHorseriding centres as a modern way of relaxationBachelor's thesis 2015 
Řehounek LadislavPopularisation of Polish music in the Czech RepublicBachelor's thesis 2015 
Sadová VeronikaWeather lores of Cieszyn SilesiaBachelor's thesis 2015 
Schneider PatrykSpecialized Cement Terminology (Czech-Polish-English Dictionary)Bachelor's thesis 2015 
Siwy MarekDOG in polish and czech phraseologyBachelor's thesis 2015 
Adamiková IvonaCzech-Polish Dictionary of FurnitureBachelor's thesis 2014 
Glacová MichaelaThe history and current state of the Polish ethnic group in ZaolzieBachelor's thesis 2014 
Martynek VladislavPoland and Polish people in point of view inhabitants of the Moravian - Silesian region.Bachelor's thesis 2014 
Pribulová NataliePicture of life in the concentration camp Buchenwald (based on analysis of source materials)Bachelor's thesis 2014 
Beličinová MagdalénaThe Tesin Theatre and its contacts with partner institutions in PolandBachelor's thesis 2013 
Černilová JanaArchitectural monuments in the region of Těšín SilesiaBachelor's thesis 2013 
Jachnická IzabelaChildren folk groups in the region of Silesia and their meaning in the cultivating folk traditions (based on example of Łączka)Bachelor's thesis 2013 
Kurzejová BarbaraFormer and present time and perspective activities of Czech-Polish Chamber of Commerce in OstravaBachelor's thesis 2013 
Loboziak MarianNatural Monuments in SilesiaBachelor's thesis 2013 
Mitrengová AnnaThe traditions´ of teachers education in Cieszyn SilesiaBachelor's thesis 2013 
Stankušová BronislavaThe educative areas of Praded´s euroregionBachelor's thesis 2013 
Szoltys BarboraThe linguistic etiquette of Czechs and Poles (the comparative study)Bachelor's thesis 2013 
Sztwiertniová AnnaThe reading interests of children - the first encounter with a bookBachelor's thesis 2013 
Tomanová RadmilaCulinary tradition tied with the ceremonial year in Cieszyn Silesia (for example village Koszarziska)Bachelor's thesis 2013 
Tůmová UršulaHistory of the Evangelical Congregational Church in OstrawaBachelor's thesis 2013 
Zolich MariolaTourist attractions of Karwina and its surroundingsBachelor's thesis 2013 
Bocek HalinaOld Orlova in the past and todayBachelor's thesis 2012 
Cieslarová DanaHistory and the present of the village RopiceBachelor's thesis 2012 
Heider JiříCzech-Polish Construction VocabularyBachelor's thesis 2012 
Kaiserová HanaAmber in The Polish CultureBachelor's thesis 2012 
Mitrengová MonikaActivity of MK PZKO on behalf of keeping the folk-traditions in JablunkovBachelor's thesis 2012 
Pribulová KarinIntroducing the resolution of the Charter for Regional and Minority Languages in the municipal Office in bordur regions (Český Těšín)Bachelor's thesis 2012 
Rozbrojová EvaCzech-Polish gardening terminologyBachelor's thesis 2012 
Rykalová MartinaPolish religious building signed on World heritage UNESCO documentBachelor's thesis 2012 
Salamon KristinaWadowice of Jan Pawel IIBachelor's thesis 2012 
Sumegová IlonaThe Polish stage of the Cieszyn Theater as a propagator of Polish drama in the Czech RepublicBachelor's thesis 2012 
Šefránková MonikaDarkov Spa - Past and PresentBachelor's thesis 2012 
Škorvánková BarboraWhat people talk todayBachelor's thesis 2012 
Waszková LucynaThe Prose Works of Wilhelm PrzeczekBachelor's thesis 2012 
Zmijová GražynaA guide to the village of Bystrzyca nad OlząBachelor's thesis 2012 
Baselidesová JanaHihglanders Festival in Jablunkov - genesis, current status, perspektiveBachelor's thesis 2011 
Brancová RenátaHistory and the present of the village VendryneBachelor's thesis 2011 
Branna ŽanetaThe Followers of Saint Ignatius of Loyola in the Region of Cieszyn SilesiaBachelor's thesis 2011 
Kostka TomaszTourism, sport, recreation and relaxation in Bystrzyca n/Ol.Bachelor's thesis 2011 
Martiníková DagmarRecreation and active relaxation in the town Čeladná (district Frýdek-Místek)Bachelor's thesis 2011 
Matloch RobertTourist attractions of municipality Nydek and its surroundingsBachelor's thesis 2011 
Oborná JolanaThe job opportunities of Polish people abroad within European unionBachelor's thesis 2011 
Pilch MarekThe history and present of brewing in Cieszyn - Castle Brewery Bracki in CieszynBachelor's thesis 2011 
Pomykaczová EvaHistory of the Evangelical Congregational Church in OldřichoviceBachelor's thesis 2011 
Samiec RudolfChristmas Customs and Observances in GródekBachelor's thesis 2011 
Slowiková EwaThe Image of a woman in Polish phraseologyBachelor's thesis 2011 
Vícha VladimírPractical modulation of visits of the tourist attractive places in SilesiaBachelor's thesis 2011 
Dobrkovská JolantaActivity of MK PZKO on behalf of keeping the folk-traditions in Dolny ZukowBachelor's thesis 2010 
Gawlasová MariePolish institute in Prague and its influence to the popularization of polish cultureBachelor's thesis 2010 
Guńková DorotaWork of Society of Young People MK PZKO in AlbrechticeBachelor's thesis 2010 
Hilová TeresaActivity of MK PZKO on behalf of keeping the folk-traditions in OrlovaBachelor's thesis 2010 
Indrová KristýnaActivity for preservation of lore in local branches PZKO in Hawierzow - BledowiceBachelor's thesis 2010 
Michnik RenataThe Folk Proverbs in Cieszyn TerritoryBachelor's thesis 2009 


The dog in Slavonic languages and culture: conceptions and representations III
Main solverdoc. PaedDr. Jana Raclavská, Ph.D.
Period1/2015 - 12/2015
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
The dog in Slavonic languages and culture: conceptions and representations II
Main solverdoc. PaedDr. Jana Raclavská, Ph.D.
Period1/2014 - 12/2014
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
The dog in Slavonic languages and culture: conceptions and representations
Main solverdoc. PaedDr. Jana Raclavská, Ph.D.
Period1/2013 - 12/2013
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
The creation of the subject ?Beginner´s seminar for interpreters? at the Faculty of Arts, Ostrava university
Main solverdoc. PaedDr. Jana Raclavská, Ph.D.
Period1/2008 - 12/2008
ProviderFond rozvoje vysokých škol
Statefinished
Cizojazyčná řečová komunikace ve sféře podnikání
Main solverdoc. PaedDr. Jana Raclavská, Ph.D.
Period1/1999 - 12/2004
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
Mental Map of the Czech Silesia. Consciousness of the Silesian Identity.
Main solverdoc. PaedDr. Jana Raclavská, Ph.D.
Period1/1998 - 12/2000
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statefinished
social hub