UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Arts > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of Slavonic Studies

Irena Bogoczová

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:doc. PhDr. Irena Bogoczová, CSc.
Room, floor, building: D 603, Building D
Position:
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Slavonic Studies (Faculty of Arts) (Faculty of Arts)
Regional Studies Center (Faculty of Arts)
Phone number, mobile: +420 553 46 1850
E-mail:
Personal website:No record found.All publications

Bogoczová, I. Język (polski) Zaolzian - teoria i fakty. In: Vyžádaná přednáška. Karviná: Městská knihovna Karviná. 2019.
Bogoczová, I. Úvod do studia slavistiky. 2019.
Bogoczová, I. Základy jazykovědy: Studijní opora pro kombinované studium. 2019.
Bogoczová, I. a Nedomová, Z. Area Slavica 2: Slovanské jazyky ve světle termínu. 2018.
Bogoczová, I. České Těšínsko: kousek Polska v ČR?. In: Polské dny v Ostravě. Ostrava: Ostravská univerzita. 2018.
Bogoczová, I. Čeština (a jiné slovanské jazyky) na pozadí Lotkovy konfrontační typologie. Bohemica Olomucensia. 2018, 10(1), s. 32-45. ISSN 1803-876X.
Bogoczová, I. Čeština na Těšínsku: hledání prostředku běžné mluvenosti. In: Ondřej Bláha, Jindřiška Svobodová (eds.). Současná jazyková situace na Moravě a ve Slezsku. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2018. s. 72-82. ISBN 978-80-244-5281-4.
Bogoczová, I. a Witzlack-Makarevich, K. Die Westteschener Mundart der autochthonen polnischen Minderheit im Teschener Schlesien (Tschechische Republik). Jahrbuch des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa. Sprache. 2018, 26(1), s. 165-181. ISSN 1865-5696.
Bogoczová, I. a Kolberová, U. Językowe i kulturowe podstawy kompetencji komunikacyjnej uczniów polskich szkół mniejszościowych w Republice Czeskiej. In: Jagna Malejka (ed.). Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy, koncepcje, perspektywy. 1. vyd. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018. s. 306-318. 6. ISBN 978-83-226-3586-5.
Bogoczová, I. Mowa Polaków na Zaolziu, w kontekście języków ogólnonarodowych i ich odmian. In: Język, region, kultura. Języki i dialekty na pograniczach, kresach i peraferiach. Łódź: Uniwersytet Łódzki. 2018.
Bogoczová, I. Nechybí jiným Slovanům česká spojka aniž?. Studia Slavica. 2018, XXII(2), s. 37-53. ISSN 1803-5663.
Bogoczová, I. Polszczyzna za Olzą. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2018. 152 s. ISBN 978-80-7464-990-5.
Bogoczová, I. Sytuacja językowa na Zaolziu. Cyklus přednášek. 2018.
Bogoczová, I. a Nedomová, Z. Area Slavica 2: Slovanské jazyky ve světle termínu [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2017.
Bogoczová, I. Czeski Śląsk Cieszyński we obecnej sytuacji społeczno-politycznej. In: Blok vyžádaných přednášek pro zahraniční studenty-slavisty (Humboldtova univerzita, Berlín). Ostravská univerzita: Ostravská univerzita. 2017.
Bogoczová, I. Dvě publikace o slovanské frazeologii: Pavel Krejčí, Srbská frazeologie v českém a bulharském překladu. Kontrastivní analýza (Spisy FF MU, č. 436). Brno 2015, 195 s. ISBN 978-80-210-8004-1, ISSN 1211-3034; Jihoslovanská frazeologie kontrastivně (Spisy FF MU, č. 453). Krejčí, P., E. Krejčová, eds., Brno 2016, 142 s. ISBN 978-80-210-8372-1, ISSN 1211-3034. 2017.
Bogoczová, I. Izabela Łuc, Słownik nazwisk mieszkańców południowego Śląska XIX wieku. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016, 448 s.. 2017.
Bogoczová, I. a Bortliczek, M. Jazyk příhraničního mikrosvěta / Język przygranicznego mikroświata: (Běžná mluva Těšíňanů v ČR / Mowa potoczna mieszkańców Zaolzia): Běžná mluva Těšíňanů v ČR / Mowa potoczna mieszkańców Zaolzia). 2., doplněné. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017. 208 s. ISBN 978-80-7464-900-4.
Język czeski, jego odmiany i problemy poprawnościowe. In: Vyžádaná přednáška pro akadem. pracovníky Wydziału Polonistyki UJ. Kraków: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki. 2017.
Bogoczová, I. Julia Dudášová-Kriššáková: Fonologický systém slovanských jazykov z typologického hľadiska. Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, Prešov 2014, 222 s., ISBN 978-80-555-1229-7. 2017.
Bogoczová, I. Kilka pokornych i przekornych uwag na temat języka. In: K. Marcol, J. Kajfosz (eds.). Językowe i kulturowe modelowanie świata. 1. vyd. Český Těšín: Kongres Polaków w RC, Uniwersytet Śląski, 2017. s. 97-113. 1. ISBN 978-80-87381-22-9.
Bogoczová, I., Raclavská, J. a Muryc, J. Reformacja na Śląsku Cieszyńskim w kontekście miejscowej sytuacji językowej. In: 500 let reformacije. Maribor: Univerza v Mariboru. 2017.
Bogoczová, I. Szkice z dialektologii języka czeskiego (3) Czeska dialektologia od połowy XX w. i jej aktualne zadania. Bohemistyka. 2017, roč. XVII, 2(2), s. 144-162. ISSN 1642-9893.
Bogoczová, I. Východolašská nářečí versus gwara zachodniocieszyńska, czyli dialektologiczna wojna o Zaolzie. LingVaria. 2017, roč. 12, č. 24, s. 227-244. ISSN 1896-2122.
Bogoczová, I. Zachodniocieszyńskie słownictwo gwarowe - próba ujęcia tematu. Poradnik Językowy. 2017, č. 4 (743), s. 21-36. ISSN 0551-5343.
Bogoczová, I. a Nedomová, Z. Area Slavica (1). 2016.
Bogoczová, I. Čeština na českém Těšínsku: hledání prostředku běžné mluvenosti. In: Komárkova jazykovědná Olomouc. Olomouc: Univerzita Palackého, Filozofická fakulta. 2016.
Bogoczová, I. Igor Jelínek a kol. Současná ruská a polská zpívaná poezie I. Ostrava: Ostravská univerzita, 2015, 488 s. ISBN 978-80-7464-773-4. 2016.
Bogoczová, I. "Jak oni mówią", czyli o języku potocznym Polaków na Zaolziu. LingVaria. Półrocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. 2016, roč. XI, č. 22, s. 227-247. ISSN 1896-2122.
Bogoczová, I. Jana Raclavská, Pes v jazyce a myšlení (sonda do slovanské frazeologie a idiomatiky). Ostrava: Ostravská univerzita, 2015, 246 s. ISBN 978-80-7464-785-7. 2016.
Bogoczová, I. Język młodzieży polskich szkół na Zaolziu. W poszukiwaniu odpowiedniego kodu potocznego. In: Vyžádaná přednáška pro pracovníky a doktorandy polonistiky na JU. Kraków: Katedra Współczesnego języka polskiego Wydziału Polonistycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. 2016.
Bogoczová, I. a Kolberová, U. Językowe i kulturowe podstawy kompetencji komunikacyjnej uczniów polskich szkół mniejszościowych w Republice Czeskiej. In: VI Światowy Kongres Polonictów. Katowice: Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Polonistycznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach. 2016.
Bogoczová, I. Komplexně a zanalecky o rusínštině (recenze): Dudášová-Kriššáková, J.: Vývin rusínskeho jazyk a dialektológia. Prešovská univerzita, Prešov 2015, 286 s., ISBN 978-80-555-1294-5. 2016.
Bogoczová, I. a Bortliczek, M. Modyfikacje i zmiany kodu językowego na przykładzie mowy młodzieży polskiej z Zaolzia. Postscriptum Polonistyczne. 2016, č. 1 (17), s. 213-241. ISSN 1898-1593.
Bogoczová, I. a Raclavská, J. Multietniczność Śląska Cieszyńskiego i jej przejawy w języku i kulturze. In: Nauki humanistyczne i społeczne wobec wyzwań współczesnego świata. Bielsko-Biała: Akademia Techniczno-Humanistyczna. 2016.
Bogoczová, I. a Bortliczek, M. Potoczny język Polaków na Zaolziu dziś. In: Śladami Polaków na czeskim/austriackim Śląsku, Stopami Poláků v českém/rakouském Slezsku: Śladami Polaków na czeskim/austriackim Śląsku, Stopami Poláků v českém/rakouském Slezsku 2015-10-22 Petrovice u Karviné. Częstochowa: Fundacja "Silva Rerum Polonarum", 2016. s. 287-305. ISBN 978-83-945669-0-6.
Bogoczová, I. Słowiańszczyzna znana i nieznana. O przeszłości i współczesności słowiańskich języków literackich. Studia Linguistica. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. 2016, roč. XI, č. XI, s. 37-55. ISSN 2083-1765.
Bogoczová, I. Specifika jazykové kompetence žáků polských škol na Těšínsku v ČR. In: Vyžádaná přednáška v Jazykovědném sdružení AV ČR. Praha: Jazykovědné sdružení AV ČR. 2016.
Bogoczová, I. Szkice z dialektologii języka czeskiego (2) 2.Tradycje czeskiej dialektologii od jej zarania do II wojny światowej. Bohemistyka. 2016, roč. 16, č. 2, s. 133-147. ISSN 1642-9893.
Nedomová, Z. a Bogoczová, I. Area Slavica [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2015.
Bogoczová, I. a Bortliczek, M. Gdy twoja mowa cię (nie)zdradza: (...) czyli o wielojęzyczności na Śląsku Cieszyńskim w Republice Czeskiej. Socjolingwistyka. 2015, roč. 29, s. 39-62. ISSN 0208-6808.
Bogoczová, I. a Bortliczek, M. Gwarowe i niegwarowe kreowanie obrazu świata (na podstawie materiału językowego Zaolzia). In: Pograniczność i pogranicza w perspektywie nauk społecznych i humanistycznych. 1. vyd. Opole: Uniwersytet Opolski, 2015. s. 131-155. ISBN 978-83-7395-644-5.
Bogoczová, I. Lithuanian University of Educational Sciences. 2015.
Bogoczová, I. Michala Benešová - Renata Rusin Dybalska - Lucie Zakopalová a kol.: Proměny polonistiky. Tradice a výzvy polonistických studií. Nakladatelství Karolinum, Praha 2014, 300 s., ISBN 978-80-246-2732-8 (recenze). Slavia. Časopis pro slovanskou filologii. 2015, roč. 84, s. 239-242. ISSN 0037-6736.
Bogoczová, I. Mluva ve Slezsku. Tradice a současnost. In: Vyžádaná přednáška v Jazykovědném sdružení ĆR. Opava: Ústav bohemistiky a knihovnictví, Slezská univerzita v Opavě. 2015.
Bogoczová, I. a Bortliczek, M. Mowa potoczna Zaozian. Język Polski. 2015, roč. 95, s. 250-259. ISSN 0021-6941.
Bogoczová, I. Nový slovanský pidžin na česko-polské hranici?: Několik příkladů mluvy na českém Těšínsku. Slavia (časopis pro slovanskou filologii). 2015, roč. 84, č. 4, s. 441-445. ISSN 0037-6736.
Bogoczová, I. a Bortliczek, M. Potoczny język Polaków na Zaoziu dziś. In: Stopy Poláků ve rakouském Slezsku. Petrovice u Karviné: Ostravská univerzita, Univerzita v Czenstochové, Min. kultury PR. 2015.
Bogoczová, I. Slavjanski paraleli. Lemkovski rusinski i jugorusinski ezik (recenze). Slavjanski dialozi. 2015, roč. 8, s. 31-36. ISSN 1312-5346.
Bogoczová, I. Szkice z dialektologii języka czeskiego. 1. Stratyfikacja czeskiego języka narodowego. Bohemistyka. 2015, roč. 2015, s. 311-331. ISSN 1642-9893.
Bogoczová, I. a Bortliczek, M. Tradiční nářečí a aktuální mluva na Těšínsku v ČR. In: Dialektologie a geolingvistika v současné střední Evropě II. 1. vyd. Ostrava: Slezská univerzita v Opavě, 2015. s. 62-72. ISBN 978-80-7510-165-5.
Bogoczová, I. Uniwersytet Jagielloński Zakład Filologii Czeskiej i Łużyckiej. 2015.
Bogoczová, I. Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków. 2015.
Bogoczová, I. Vzhledově neodolatelný, ale povahově nesnesitelný, czyli o niektórych czeskich przymiotnikach i przysłówkach. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej. 2015, roč. 50, s. 101-125. ISSN 2392-2435.
Bogoczová, I. Zakład Filologii Czeskiej u Łużyckiej Uniwersytet Jagielloński. 2015.
Bogoczová, I. Izabela Łuc: Współczesne gry komunikacyjnojęzykowe..., Małgorzata Bortliczek: Język uwikłany w ponowoczesność (recenze). Slovo a slovesnost. 2014, roč. 75, s. 59-64. ISSN 0037-7031.
Bogoczová, I. a Bortliczek, M. Jazyk příhraničního mikrosvěta / Język przygranicznego mikroświata: (Běžná mluva Těšíňanů v ČR / Mowa potoczna mieszkańców Zaolzia). 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2014. 212 s. ISBN 978-80-7464-696-6.
Bogoczová, I. Plovdivská univerzita Pajsije Chilendarského. 2014.
Bogoczová, I. a Bortliczek, M. Tradiční nářečí a aktuální mluva na Těšínsku v ČR. In: Dialektologie a geolingvistika v současné střední Evropě II. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Ústav bohemistiky a knihovnictví FPF. 2014.
Bogoczová, I. Univerzita v Lublani. 2014.
Bogoczová, I. Wladysław Lubaś (nekrolog). Slavia. 2014, roč. 83, s. 231-233. ISSN 0037-6736.
Bogoczová, I. Zachování valašského nářečí v literárních textech Jana Surého. Příspěvek ke studiu jazyka regionálních tvůrců: Příspěvek ke studiu regionálních tvůrců. In: Valašsko. Historie a kultura. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, Valašské muzem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2014. s. 234-243. ISBN 978-80-7464-499-3.
Bogoczová, I. Bayerová Naděžda. In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Supplementum č. 2. 1. vyd. Ostrava: Centrum pro hospodářské a sociální dějiny FF OU v Ostravě, 2013. s. 17-18. ISBN 978-80-7464-459-7.
Bogoczová, I. Bugel Oswald. In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Supplementum č. 2. 1. vyd. Ostrava: Centrum pro hospodářské a sociální dějiny FF OU v Ostravě, 2013. s. 19-20. ISBN 978-80-7464-459-7.
Bogoczová, I. a Fiala, J. Lotko Edvard. In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Supplementum č. 2. 1. vyd. Ostrava: Centrum pro hospodářské a sociální dějiny FF OU v Ostravě, 2013. s. 83-84. ISBN 978-80-7464-459-7.
Bogoczová, I. Po stopách česko-polských jazykových kontaktů. (recenze). Slavia. 2013, roč. 82, s. 375-378. ISSN 0037-6736.
Bogoczová, I. Czeska norma (nie)literacka w opinii (nie)językoznawców. Studia Slavica. 2012, roč. 16, s. 75-85. ISSN 1803-5663.
Bogoczová, I. Na marginesie pracy Słowiańskie języki literackie. Rys historyczny. Eds. B. Oczkowa, E. Szczepańska, T. Kwoka. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego, 2011, 352 s., ISBN 978-83-233-3121-5 (recenze). Studia slavica Academiae Scientiarum Hungaricae. 2012, roč. 57, s. 229-233. ISSN 0039-3363.
Bogoczová, I. Plánování jazyků a plánování v jazyce. Slavia. 2012, roč. 81, s. 234-239. ISSN 0037-6736.
Bogoczová, I. Plovdivská univerzita Pajsije Chilendarského, Filologičeski fakultet. 2012.
Bogoczová, I. Spisovná čeština: mezi mluveností a psaností. Časopis pro moderní filologii. 2012, roč. 94, s. 18-30. ISSN 0862-8459.
Bogoczová, I. Sytuacja literackiej odmiany języka czeskiego na tle aktualnych badań socjolingwistycznych. Socjolingwistyka. 2012, roč. 26, s. 89-105. ISSN 0208-6808.
Bogoczová, I. Textová opora ke studiu mluveného českého jazyka a dialektologie (2. vyd.). 2012.
Bogoczová, I. Univerza v Ljuljani, Filozofska fakulteta. 2012.
Bogoczová, I. Univerzitet u Beogradu, Filologičeski fakultet. 2012.
Bogoczová, I. Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filologii Słowiańskiej. 2012.
Bogoczová, I. Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filologii Słowiańskiej. 2012.
Bogoczová, I. Bulharský zájem o český nespisovný jazyk. Slavia. Časopis pro slovanskou filologii. 2011, roč. 80, s. 474-477. ISSN 0037-6736.
Svobodová, J., Metelková Svobodová, R., Bogoczová, I., Jandová, E., Adámková, I. a Svobodová, D. Fenomén spisovnosti v současné české jazykové situaci. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. 234 s. ISBN 978-80-7464-019-3.
Bogoczová, I. K situaci spisovného (českého) jazyka. Studia Slavica. 2011, č. XV, s. 181-192. ISSN 1803-5663.
Bogoczová, I. Kordian Bakuła: Mówione-pisane: komunikacja, język, tekst... (recenze). Slovo a slovesnost. 2011, roč. 72, s. 140-145. ISSN 0037-7031.
Bogoczová, I. Situace vyučovaného cizího jazyka jako glottodidaktický problém. In: Výuka jihoslovanských jazyků v dnešní Evropě. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně. 2011.
Bogoczová, I. Spisovná norma jazyka z pohledu lingvistického i lingvodidaktického. In: Globinska moč besede. 1. vyd. Maribor: Univerza v Mariboru, 2011. s. 574-582. ISBN 978-961-6656-72-6.
Bogoczová, I. a Radková, L. Stereotyp Polaka i Czecha na Zaolziu i jego konsekwencje socjolingwistyczne. In: Kalejdoskop tematów śląskich. Zbiór studiów filologicznych. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2011. s. 137-147. ISBN 978-83-7395-447-2.
Bogoczová, I. Substantiva n-kmenové deklinace z pohledu diachronního i synchronního (...). Opera Slavica. Slavistické rozhledy. 2011, roč. 21, s. 44-47. ISSN 1211-7676.
Bogoczová, I. Západoslovanská přísloví a pořekadla ve vzájemné komparaci (recenze). Opera Slavica. 2011, roč. 21, s. 56-57. ISSN 1211-7676.
Bogoczová, I. Běžné (jiho)slovanské paradoxy. Opera Slavica. 2010, roč. 20, s. 43-50. ISSN 1211-7676.
Bogoczová, I. Interferencja i kreatywność językowa jako wynik deficytu językowego dwujęzycznych użytkowników polszczyzny po czeskiej stronie granicy państwowej. In: Słowo w dialogu międzykulturowym. Kraków: Tertium, 2010. s. 171-186. Język a komunikacja (25). ISBN 978-83-61678-12-0.
Bogoczová, I. Jazyk a jeho proměny (eds. M Čornejová, P. Kosek). Sapostavitelno ezikoznanije. 2010, roč. 35, s. 136-138. ISSN 0204-8701.
Bogoczová, I. O pociągach, azocie, soli kuchennej i standardyzacji językowej (na przykładzie fenomenu zwanego język serbsko-chorwacki/serbochorwacki).. Studia Slavica. 2010, č. XIV, s. 143-152. ISSN 1803-5663.
Bogoczová, I. Slavistické zájmy Karla Horálka z perspektivy více než 50 let. Časopis pro moderní filologii. 2010, roč. 92, s. 38-45. ISSN 0862-8459.
Bogoczová, I. Spisovný jazyk - nevyhnutelnost, nebo eventualita?: Náhled do české jazykové situace. Naučni trudove - Filologija. 2010, roč. 2009, č. 47, s. 66-72. ISSN 0861-0029.
Bogoczová, I. Statusové a korpusové plánování jako součást jazykové politiky. In: Čeština - jazyk slovanský 4. 1. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2010. s. 171-179. ISBN 978-80-7368-922-3.
Bogoczová, I. Český národní jazyk a jeho diferenciace. Situace spisovné češtiny a ostatních strukturních útvarů českého národního jazyka. In: Přednášky pro bohemisty a konzultace. Plovdiv: Plovdivski universitet ?Paisij Chilendarski?, Filologičeski fakultet. 2009.
Bogoczová, I. Interference z nespisovných útvarů českého jazyky jako glottodidaktický problém. In: Komunikace s dětmi a mládeží - spojující i rozdělující. Ostrava: OU, 2009. OU, 2009. s. 7-12. ISBN 978-80-7368-765-6.
Bogoczová, I. Izmedju idioma, jezika i stila (uvid u jezičnu situaciju na slavenskom, osobito češkom području. Fluminensia. Časopis za filološka istraživanja. 2009, roč. 21, s. 35-45. ISSN 0353-4642.
Bogoczová, I. K fungování stereotypů v jazykové charakteristice etnických skupin (my a oni na českém Těšínsku). In: Ty, já a oni v jazyce a v literatuře. Ústí nad Labem: UJEP, 2009. UJEP, 2009. s. 322-327.
Bogoczová, I. K fungování stereotypů v jazykové charakteristice etnických skupin (My a oni na českém Těšínsku). In: Ty, já a oni v jazyce a v literatuře. Ústí nad Labem: UJEP Ústí nad Labem, 2009. UJEP Ústí nad Labem, 2009. s. 322-327. ISBN 978-80-7414-131-7.
Bogoczová, I. a Svobodová, D. K předmětu a způsobu dotazování ve výzkumu reflexe spisovného jazyka. Jazykovědné aktuality. 2009, roč. 46, č. 3 a 4, s. 119-124. ISSN 1212-5326.
Bogoczová, I. Libor Martinek, Region, regionalismus a regionální literatura (recenze). Bohemistyka. 2009, roč. 9, s. 65-67. ISSN 1642-9893.
Bogoczová, I. Moser, Ludwig, Karl. In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Ostrava: OU, 2009. OU, 2009. s. 45-46. ISBN 978-80-7368-704-5.
Bogoczová, I. Na okraji Horálkovy klasifikace a charakteristiky slovanských jazyků. Studia Slavica XIII. 2009, roč. 13, č. 13, s. 15-24. ISSN 1214-3111.
Bogoczová, I. Ostravská čeština. Tradice a současnost. In: Bílá kniha. 17 příběhů z ostravské kulturní historie. 1. vyd. Ostrava: Statutární město Ostrav, 2009. s. 175-182. ISBN 978-80-254-6362-8.
Bogoczová, I. Slovanské jazyky a kritéria jejich klasifikace. Tzv. mikrojazyky ve slovanském jazykovém areálu. In: Přednášky pro bohemisty, konzultace. Plovdiv: Plovdivski universitet ?Paisij Chilendarski?, Filologičeski fakultet. 2009.
Bogoczová, I. Textová opora ke studiu mluveného českého jazyka a dialektologie. 2009.
Bogoczová, I. Význam a prospěšnost dialektologie. Český jazyk a literatura. 2009, roč. 59, s. 113-118. ISSN 0009-0786.
Bogoczová, I. a Radková, L. Auto- a heterostereotyp Poláků na Těšínsku v ČR. Sonda do názorové orientace školní mládeže. Opava: Slezský ústav SZM v Opavě, 2008. Slezský ústav SZM v Opavě, 2008. s. 140-149. ISSN 0037-6833.
Bogoczová, I. Jazykové hranice. Český jazyk a literatura. 2008, roč. 58, s. 209-211. ISSN 0009-0786.
Bogoczová, I. a Radková, L. Jazykový deficit a jazyková kreativita. Příspěvek do výzkumu jazykové kompetence bilingvních a diglosních jedinců. In: Eurolitteraria&Eurolingua. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2008. Technická univerzita v Liberci, 2008. s. 219-226. ISBN 978-80-7372-292-0.
Bogoczová, I. Proč nemluvíme všichni stejně?. Český jazyk a literatura. 2008, roč. 59, s. 14-18. ISSN 0009-0786.
Bogoczová, I. Regiony a jejich (nejen jazykové) zvláštnosti. Český jazyk a literatura. 2008, roč. 58, s. 160-163. ISSN 0009-0786.
Bogoczová, I. a Radková, L. Teoretické a praktické předpoklady saturace práv národnostních menšin na Těšínsku v ČR. In: Studia Slavica XII. Opole: Uniwersytet Opolski - Ostravská univerzita, 2008. Uniwersytet Opolski - Ostravská univerzita, 2008. s. 183-196. ISSN 1214-3111.
Radková, L. a Bogoczová, I. Zpráva o průzkumu respektování práv polské národnostní menšiny na Těšínsku v ČR. Kompetence úředníků. In: K diferenciaci jazykových prostředků.... FF OU v Ostravě: FF OU v Ostravě, 2008. FF OU v Ostravě, 2008. ISBN 978-80-7368-637-6.
Radková, L. a Bogoczová, I. Zpráva o průzkumu respektování práv polské národnostní menšiny na Těšínsku v ČR. Kompetence úředníků. In: K diferenciaci jazykových prostředků.... FF OU v Ostravě: FF OU v Ostravě, 2008. FF OU v Ostravě, 2008. ISBN 978-80-7368-637-6.
Bogoczová, I. Biwalencja jezykowa i kulturowa Polakow na Zaolziu. In: Komunikacja miedzakulturowa: perspektywy badan interdyscyplinarnych.Jezyk a kumunikacja 19. Krakow: Tertium, 2007. Tertium, 2007. s. 307-316. ISBN 978-83-925728-1-7.
Bogoczová, I. Historický a sociolingvistický pohled na český národní jazyk. In: Přednáška pro bohemisty, konzultace. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, oddelek za sla. 2007.
Bogoczová, I. Současný český substandard. In: Přednášky pro bohemisty, konzultace. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, oddelek za slavistiko. 2007.
Bogoczová, I. Textová opora ke studiu mluveného českého jazyka a dialektologie (část I). 2007.
Bogoczová, I. Zaolzie a kontakty językowe (uniwersalne i specyficzne formy kontaktu językowego). Sytuacja językowa na Zaolziu jako przykład dwujęzyczności społecznej i indywidualnej. In: Přednášky pro polonisty (slavisty(, konzultace. Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas, Lenk? filologijas katedra. 2007.
Bogoczová, I. Zaolzie na tle stratyfikacji polskiego i czeskiego jazyka etnicznego.Specifikum polszczyzny zaolziańskiej jako wynik interferenci językowej. In: Přednášky pro polonisty (slavisty), konzultace. Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas, Lenk? filologijas katedra. 2007.
Bogoczová, I. Jazyková kompetence dvojjazyčných žáků na Těšínsku v oblasti současné polské spisovné i nespisovné slovní zásoby. In: Studia Slavica X. Opole-Ostrava: Uniwersytet Opolski, Ostravská univerzita, 2006. Uniwersytet Opolski, Ostravská univerzita, 2006. s. 191-207. ISBN 978-80-7368-381-8.
Bogoczová, I. K typologii, morfologii a poetice jihoslovanských pohádek o zvířatech. In: Studia Balcanica Bohemo-Slovaca. Brno: Matice moravská, 2006. Matice moravská, 2006. s. 719-726. ISBN 80-86488-32-2.
Bogoczová, I. Ke klasifikaci a charakteristice dětského folkloru. In: Místa bez hranic.Studie a eseje o literatuře, umění a historii. Olomouc: Votobia, 2006. Votobia, 2006. s. 168-180. ISBN 80-7198-274-X.
Bogoczová, I. Margarita Mladenova, Češka gramatika s upražnenija.... Slovo a slovesnost 67. 2006, roč. 67, s. 78-80. ISSN 0037-7031.
Bogoczová, I. Příspěvek k národnostní a jazykové situaci na území kolem města Český Těšín. Report about the National and Language Situation in the Area around Czeski Cieszyn. In: Bildung eines Netzwerkes zur Forderung der Minderheitensprachen Polnisch und Tschechisch in der Grenzregion Těšín/Cieszyn. . vyd. Bolzano: Accademia Europea Bolzano, dostupné na adrese: http://www.eurac.edu/Org/LanguageLaw/Multilingualism/Projects/teschen, 2006. s. 7 s.-7 s.. Eurac Research. ISBN ..
Bogoczová, I. Textová opora k přednáškám a cvičením z předmětů Úvod do slavistiky a Staroslověnština. 2006.
Bogoczová, I. Adam Wawrosz (biogram). In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy 7 (19). 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2005. s. 146-146. ISBN 80-7368-098-X.
Bogoczová, I. Bajka, Berger, Dostal,.... In: Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy I-II. 1. vyd. Ostrava: OU Ostrava, 2005. ISBN 80-7368-024-6.
Bogoczová, I. Bláha, Ondřej: Vyjadřování budoucnosti v současné češtině.... 2005.
Bogoczová, I. Błędy interferencyjne uczniów dwujęzycznych, ich postać przyczyny i źródło. In: Dzwonek na lekcje polskiego. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2005. Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2005. s. 305-3017. ISBN 9955-20-046-4.
Bogoczová, I. Józef Ondrusz (biogram). In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2005. s. 78-79. ISBN 80-7368-098-X.
Bogoczová, I. K času ve slovanských pohádkách o zviřatech. In: Čas v jazyce a literatuře. Ústí n. Labem: UJEP, 2005. UJEP, 2005. s. 444-448. ISBN 80-7044-716-8.
Bogoczová, I. Metody a prostředky přesvědčování. 2005.
Bogoczová, I. Nad texty časopisu a kalendáře Slezské církve evangelické a.v. v ČR. In: Specifika církevní komunikace. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2005. s. 159-173. ISBN 80-7368-102-1.
Bogoczová, I. Nad texty časopisu a kalendáře Slezské církve evangelické a.v. v ČR. In: Specifika církevní komunikace. 1. vyd. Ostrava: FF OU, 2005. s. 159-173. ISBN 80-7368-102-1.
Bogoczová, I. Parémie slovanských národů. 2005.
Grygerková, M., Bayerová, N., Bogoczová, I., Hubáček, J., Kovalčík, Z., Kvítková, N., Lašťovičková, M., Minářová, E., Vydrová, V. a Zončová, M. Specifika církevní komunikace. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2005. M. Grygerková. 218 s. ISBN 80-7368-102-1.
Bogoczová, I. Wawrosz, Adam a Ondrusz, Józef (biogramy). In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy. 1. vyd. s. 0-0. ISBN 80-7368-098-X.
Bogoczová, I. Zaolziańsko-wileńskie paralele językowe. In: Studia Slavica IX. Ostrava: FF OU, 2005. FF OU, 2005. s. 197-207. ISBN 80-7368-126-9.
Bogoczová, I. 87 biogramů/hesel. In: Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy I-II. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2005. s. 5-1500. ISBN 80-7368-024-6.
Bogoczová, I. Eva Hoflerová: Školský dialog a jeho vliv na rozvoj řeči dětí (recenze). Bohemistyka (PL). 2004, roč. IV, s. 302-303. ISSN 1642-9893.
Bogoczová, I. Jazykověda-Linguistica 4. 2004.
Bayerová, N. a Bogoczová, I. Modlitba ve stáří. In: Sborník příspěvků. 1. vyd. Ostrava: OU, 2004. s. 357-359. I. Bogoczová. ISBN 80-7042-664-0.
Bogoczová, I. Spisovnost v podmínkách diglosie a bilingvismu. In: Spisovnost a nespisovnost. Zdroje, proměny, perspektivy.. Brno: PdF MU Brno, 2004. PdF MU Brno, 2004. s. 324 -329. ISBN 80-210-3568-4.
Bogoczová, I. Vědomosti a postoje. 2004.
Bogoczová, I. Czesko-polska dwujęzyczność a interferencja (Słownictwo potoczne). In: Czesko-polska dwujęzyczność a interferencja (Słownictwo potoczne): České, polské a slovenské jazykové a literární souvislosti Olomouc. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2003. Univerzita Palackého v Olomouci, 2003. s. 69-74. ISBN 80-244-0628-4.
Bogoczová, I. Knop Alois (biogram). In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy, č. 4 (16) . Ostrava: Ostravská univerzita, 2003. Ostravská univerzita, 2003. s. 51-51. ISBN 80-7042-626-8.
Bogoczová, I. Polszczyzna zaolziańska w kontekście gwarowym i czeskim. In: Języki mniejszości i języki regionalne . Warszawa: SOW, 2003. SOW, 2003.
Bogoczová, I. Alois Knop (biogram). In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy16. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2002. s. 50-51. M. Myška. ISBN 80-7042-547-4.
Bogoczová, I. Bedřich Téma (biogram). In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy 15. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2002. s. 115-116. ISBN 80-7042-547-4.
Bogoczová, I. Biogram Téma Bedřich. In: Ostravská univerzita v Ostravě: Biografický slovník Slezska a SM . Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2002. Ostravská univerzita v Ostravě, 2002. s. 115-116. ISBN 80-7042-620-9.
Bogoczová, I. E. Mrhačová: Názvy částí lidského těla v české frazeologii a idiomatice.. 2002, roč. 39, s. 38-40. ISSN 1212-5326.
Bogoczová, I. Gwara cieszyńska jako materiał onomiczny. Nazewnictvo Zaolzia.. In: Ostravská univerzita v Ostravě: Studia Slavica V. . Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2002. Ostravská univerzita v Ostravě, 2002. s. 91-105. ISBN 80-7042-609-8.
Bogoczová, I. K fungování česko-polské dvojjazyčnosti na Těšínsku v ČR.. In: Konference (kolokvium) o bilingvizmu: Bilingvizmus: minulosť, prítomnosť a budúcnosť. 22.2.2002 FF Univerzity Komenského, Bratislava, SR. Bratislava, SR: FF Univerzity Komenského a Rakouský ústav pro východní a jihovýchodní Evropu., 2002. FF Univerzity Komenského a Rakouský ústav pro východní a jihovýchodní Evropu., 2002. s. 91-99. ISBN 80-88880-51-3.
Bogoczová, I. K jazykové a kulturní rozpolcenosti menšin. In: Národnostní menšiny na přelomu tisíciletí. Opava: Slezský ústav SZM, 2002. Slezský ústav SZM, 2002. s. 229-233. ISBN 80-86224-40-6.
Bogoczová, I. Obraz Čechů, Poláků a jejich minulosti u studující mládeže. 2002.
Bogoczová, I. Recenze na Štefánik J.: Jeden človek, dva jazyky.. Slovo a slovesnost. 2002, roč. 63, s. 127-128. ISSN 0037-7031.
Bogoczová, I. Berger, K; Berger V.A.; Cienciala, L;... celkem 31 statí/biogramů. In: Literární slovník severní Moravy a Slezska (1945-2000). 1. vyd. Ostrava, Olomouc: OU, Votobia, 2001. s. 34 aj.-34 aj.. ISBN 80-7042-597-0 .
Bogoczová, I. Eva Mrhačová: Názvy zvířat v české frazeologii a idiomatice. Tematický frazeologický slovník I. Spisy FF OU č. 124, Ostrava 1999, 160 s. Slovo a slovesnost. 2001, roč. 62, s. 310-311. ISSN 0037-7031.
Bogoczová, I. Interferenční jazyková chyba - patologie nebo přirozenost?. Český jazyk a literatura. 2001, roč. 52, s. 23-27. ISSN 0009-0786.
Bogoczová, I. Naše a cizí v době jednotící se Evropy. In: Naše a cizí v interetnické a interpersonální komunikaci: Naše a cizí v interetnické a interpersonální komunikaci 2001-09-20 . Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2001. Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2001. s. 5-8. ISBN 80-7042-589-X.
Bogoczová, I. Naše a cizí v interetnické a interpersonální jazykové komunikaci. 2001.
Bogoczová, I. Typologicky relevantní rozdíly mezi polštinou a češtinou jako zdroj jazykové interference.. 1. vyd. Ostrava: FF OU, 2001. Spisy FF OU. 264 s. ISBN 50-7042-593-8.
Bogoczová, I. Vytváření jazykového vědomí jako součást regionálního vzdělání. Český jazyk a literatura. 2001, roč. 51, s. 162-166. ISSN 0009-0786.
Bogoczová, I. Vzpomínka na docentku Danu Davidovou. In: Uniwersytet Opolski, Wałbrzych: Bohemistyka 1 . Wałbrzych: Uniwersytet Opolski, Wałbrzych, 2001. Uniwersytet Opolski, Wałbrzych, 2001. s. 98-99. ISBN 83-911312-5-4.
Bogoczová, I. a Bortliczek, M. Współczesne właściwości gwary jabłonkowskiej w Republice Czeskiej. In: Uniwersytet Opolski: Studia nad współczesnymi językami i literaturami południowo - i zachodniosłowiańskimi . Opole: Wydawnictvo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, Polsko, 2001. Wydawnictvo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, Polsko, 2001. s. 91-106. ISBN 83-88796-27-5.
Bogoczová, I. 31 biogramů/hesel. In: Literární slovník severní Moravy a Slezska (1045-2000). 1. vyd. Olomouc: Votobia, 2001. s. 5-350. ISBN 80-7042-597-0.
Bogoczová, I. Edukacja w środowisku wielojęzycznym na Zaolziu w Republice Czeskiej. In: Komunikacja w różnych systemach edukacyjnych, Cieszyn: Język w przestrzeni edukacyjnej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, nr 1840 1998-09-15 . Katowice: Uniwersytet Śląski, 2000. Uniwersytet Śląski, 2000. s. 189-196. ISBN 83-226-0951-5.
Bogoczová, I. Jan Bystroń. Biografický slovník Slezska a severní Moravy. 2000, s. 26-27. ISSN 80-7042-547-4.
Bogoczová, I. Jan Bystroň (biogram). In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy 13. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzota, 2000. s. 26-27. ISBN 80-7042-547-4.
Bogoczová, I. Jeden človek, dva jazyky.. 2000.
Bogoczová, I. M. Teksty gwarowe (89.) z Mostów koło Jabłonkowa w Republice Czeskiej. Język Polski. 2000, roč. 80, s. 70-76. ISSN 0021-6941.
Bogoczová, I. Stylizace - druhá přirozenost. In: Seminář Soužití a střet. Vícejazyčnost v každodenních rozhovorech a uměleckých textech: skutečnost a stylizace, FF UK Praha: Slovo a slovesnost 1998-11-10 . Praha: Slovo a slovesnost, 2000. Slovo a slovesnost, 2000. s. 18-29. ISBN 0037-7031.
Bogoczová, I. Stylizace - druhá přirozenost. 2000, roč. 61, s. 18-29. ISSN 0037-7031.
Bogoczová, I. a Bortliczek, M. Teksty gwarowe (89. Z Mostów koło Jabłonkowa w Republice Czeskiej). 2000, roč. 80, s. 70-75. ISSN 0021-6941.
Bogoczová, I. Tvaroslovné modifikace mluvených projevů. In: Tváře češtiny. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2000. s. 103-118. ISBN 80-7042-566-0.
Bogoczová, I., Fic, K., Chloupek, J., Jandová, E., Krčmová, M. a Müllerová, O. Tváře češtiny. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2000. 265 s. ISBN 80-7042-566-0.
Bogoczová, I. Typologicky relevantní rozdíly mezi polštinou a češtinou jako zdroj jazykové interference. 2000.
Bogoczová, I. Wpływ asymetrii ról komunikacyjnych na język interlokutorów (zachowania mowne w warunkach dwujęzycznych Zaolzia). In: Regulacyjna funkcia tekstów: Regulacyjna funkcia tekstów 1999-04-27 . Łódź: Uniwersytet Łódź, 2000. Uniwersytet Łódź, 2000. s. 337-341. ISBN 83-7171-371-1.
Bogoczová, I. Wpływ asymetrii ról komunkacyjnych na język interlokutorów (zachowania mowne w warunkach dwujęzycznych - Zaolzia na Těšínsku v ČR. In: Regulacyjna funkcja tekstów. 1. vyd. Lódź: Uniwersytet Łódzki, 2000. s. 337-340. ISBN 83-7171-371-1.
Bogoczová, I. Dvojjazyčné dítě v menšinové škole. 1999, roč. 49, s. 230-233. ISSN 0009-0786.
Bogoczová, I. Gramatyka w służbie poetyki folkloru narracyjnego. In: Folklorystyka w kontekście nauk humanistycznych, Cieszyn: Folklorystyka na przełomie wieków 1996-11-20 . Cieszyn: Uniwersytet Śląski, 1999. Uniwersytet Śląski, 1999. s. 158-166. ISBN 83-911105-7-5.
Bogoczová, I. Jazyková komunikace v česko-polském pohraničí (Těšínsko). In: Retrospektívne a perspektívne pohĺady na jazykovú komunikáciu, Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica: Retrospektívne a perspektívne pohĺady na jazykovú komunikáciu, 1. diel 1997-09-11 . Banská Bystrica, Slovenská republika: Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, 1999. Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, 1999. s. 221-224. ISBN 80-8055-287-8.
Bogoczová, I. Nelegitimní slovesné deriváty a interference (na jazykovém matmeriálu z českého Těšínska). In: Ostravská univerzita: Linguistica 3 . Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1999. Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1999. s. 17-25. ISBN 80-7042-526-1.
Bogoczová, I. Studia Slavica I-III, Opole - Ostrawa 1993-1996. Kwartalnik Opolski. 1999, roč. 45, s. 144-147. ISSN 0023-592X.
Bogoczová, I. Dana Davidová. Biografický slovník Slezska a severní Moravy. 1998, s. 24-25. ISSN 80-7042-516-4.
Bogoczová, I. Dana Davidová (biogram). In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy 11. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 1998. s. 24-25. ISBN 80-7042-516-4.
Bogoczová, I. Labocha, J. Gramatyka polska. Składnia. Časopis pro moderní filologii. 1998, roč. 80, s. 40-41. ISSN 0862-8459.
Bogoczová, I. Studia Slavica - nový sborník českých a polských slavistů. Opera Slavica. 1998, roč. 8, s. 65-69. ISSN 1211-7676.
Bogoczová, I. Šwiadomość i kompetencja językowa najmłodszej generacji Polaków na Zaolziu. (Jazykové povědomí a jazyková kompetence nejmladší generace Poláků na českém Těšínsku.) vroč. 1996. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 1998. 95. 224 s. ISBN 80-7042-446-X.
Bogoczová, I. Za Danou Davidovou. Slovo a slovesnost. 1998, roč. 59, s. 319-319. ISSN 0037-7031.
Kadłubiec, K. a Bogoczová, I. Jazyk a jeho dynamika. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1997. 17. ISBN 80-7042-479-6.
Bogoczová, I. Jazyk a jeho dynamika. In: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta: Polská národní menšina na Těšínsku v České republice (1920-1995) . Ostrava - Český Těšín: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1997. Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1997. s. 85-105. ISBN 80-70472-479-6.
Bogoczová, I. Jazyk a jeho dynamika. In: Polská národní menšina na Těšínsku v ČR (1920-1995). 1. vyd. Ostrava - Český Těšín: Ostravská univerzita, 1997. s. 85-105. ISBN 80-7042-479-6.
Bogoczová, I. Język jako czynnik zachowania tożsamości etnicznej. In: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego: Śląsk Cieszyński i inne pogranicza w badaniach nad tożsamośią etniczną, narodową i regionalną. Studia Etnologiczne i Antropologiczne 1 . Katowice, Polsko: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1997. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1997. s. 53-57. ISBN 83-226-0759-8.
Bogoczová, I. Kadłubiec, K. D. Górniczy śmiech. Komizm ludowy. Literatura Ludowa. 1997, roč. 41, s. 53-55. ISSN 0024-4708.
Bogoczová, I. Míra interference z čestiny do primárního jazykového kódu nejmladších členů polského etnika v České republice. Časopis pro moderní filologii. 1997, roč. 79, s. 4-19. ISSN 0862-8459.
Davidová, D., Bogoczová, I., Fic, K., Hubáček, J., Chloupek, J. a Jandová, E. Mluvená čeština na Moravě. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta v nakladatelství Tilia, 1997. SFFOU č. 106. 171 s. ISBN 80-7042-478-8.
Bogoczová, I. Polsko-český smíšený pruh. In: Mluvená čeština na Moravě. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 1997. s. 100-115. Spisy FF OU. ISBN 80-7042-478-8.
Bogoczová, I. Rola edukacji w kszałtowaniu świadomości językowej najmłodszego pokolenia Polaków na Zaolziu. In: Uniwersytet Śląski: Śląsk jako region pogranicza językowo-kulturowego w edukacji . Katowice: Uniwersytet Śląski, 1997. Uniwersytet Śląski, 1997. s. 170-178. ISBN 83-907722-1-3.
Bogoczová, I. Socjolinewistyczne badania polskiego środowiska językowego na Zaolziu. In: Uniwersytet Śląski: Śląsk w badaniach językoznawczych: badanie pogranicza językowo-kulturowego czesko-polskiego . Katowice: Uniwersytet Śląski, 1997. Uniwersytet Śląski, 1997. s. 160-170. ISBN 83-907722-0-5.
Bogoczová, I. Współczesny język polski na Zaolziu, Polszczyzna Śląska. In: Stosunki językowe na Śląsku dawniej i dziś: Polszczyzna Śląska. Historia i współczesność 1996-09-23 . Opole, Polsko: Uniwersytet Opolski, 1997. Uniwersytet Opolski, 1997. s. 29-36. ISBN 83-903437-1-1.
Bogoczová, I. Modifikace mluvené češtiny v jazykově smíšeném prostředí Těšínska. In: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta: Linguistica 2 - Konstanty a proměny mluvených útvarů českého národního jazyka . Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1996. Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1996. s. 59-73. ISBN 80-7042-440-0.
Bogoczová, I. O finale bajki zwierzęcej. Literatura Ludowa. 1996, roč. 40, s. 25-33. ISSN 0024-4708.
Bogoczová, I. O niektórych problemach metodologicznych badań socjolingwistycznych pogranicza. In: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta: Slovanské studie - Studia slavica 3 . Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1996. Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1996. s. 14-21. ISBN 80-7042-462-1.
odborný asistent na pracovišti Uniwersytet Śląski, Filia w Cieszynie. 1996.
Bogoczová, I. Swoistość polskiego szkolnictwa mniejszościowego na Zaolziu. In: Społeczności pogranicza, wielokulturowość, edukacja: Społeczności pogranicza, wielokulturowość, edukacja 1996-09-18 . Cieszyn: Uniwersytet Śląski, 1996. Uniwersytet Śląski, 1996. s. 41-47. ISBN 83-903143-1-4.
Davidová, D. a Bogoczová, I. Cvičení a texty ke studiu základů slovanské filologie a staroslověnštiny. 1995.
Bogoczová, I. Jazyk - významný etnoidentifikační činitel. Slezský sbornik. 1995, roč. 93, s. 71-73. ISSN 0037-6833.
Bogoczová, I. K jazykové a komunikativní kompetenci polské dvojjazyčné mládeže na Těšínsku. Časopis pro moderní filologii. 1994, roč. 76, s. 19-27. ISSN 0862-8459.
Bogoczová, I. K národnímu, etnickému a jazykovcému povědomí nejmladší generace Poláků a Čechů na Těšínsku. In: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta: Jazyk a literatura v česko-polském kontextu . Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1994. Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1994. s. 73-78. ISBN 80-7042-406-0.
Bogoczová, I. Mrhačová, E. Korelativní slovesa pohybu ve slovanských jazycích, zvláště v ruštině. Opera Slavica. 1994, roč. 4, s. 60-60. ISSN 1211-7676.
Bogoczová, I. Stan języka najmłodszej mniejszości polskiej w Republice Czeskiej. Płaszczyzna leksykalna. Socjolingwistyka. 1994, s. 19-36. ISSN 0208-6808.
Bogoczová, I. Badania nad językiem i świadomością językową polskiej młodzieży na Zaolziu. In: Uniwersytet Śląski: Śląsk w badaniach językoznawczych . Katowice: Uniwersytet Śląski, 1993. Uniwersytet Śląski, 1993. s. 153-158. ISBN 83-907722-0-5.
Bogoczová, I. Dzisiaj tam byłem, wczoraj wróciłem, czyli o czasie i przestrzeni w bajce. Literatura Ludowa. 1993, roč. 37, s. 79-92. ISSN 0024-4708.
Bogoczová, I. Jazyková komunikace mládeže na dvojjazyčném území českého Těšínska (Zpráva o dotazníkovém průzkumu). 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 1993. 77 s. ISBN 80-7042-387-0.
Bogoczová, I. K typologii pohádkových názvů. Slovenský národopis. 1993, roč. 41, s. 161-170. ISSN bez ISSN.
Bogoczová, I. Kompetencja językowa młodzieży częśći Śląska Cieszyńskiego (nad wynikami badań kwestionariuszowych). Literatura Ludowa. 1993, roč. 37, s. 55-64. ISSN 0024-4708.
Bogoczová, I. Kompetencja komunikacyjna młodzieży na terenie dwujęzycznym czeskiego Śląska Cieszyńskiego. Socjolingwistyka. 1993, s. 113-130. ISSN 0208-6808.
Bogoczová, I. Poetika západoslovanských pohádek o zvířatech. In: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta: Literární věda - Litterarum Studia, sv. 138, č. 1 . Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1993. Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1993. s. 58-74. ISBN 80-7042-386-2.
Bogoczová, I. Nad wynikami badań socjolingwistycznych wśród polskiej mniejszośći narodowej w CSRF. Kwartalnik Opolski. 1992, roč. 38, s. 10-19. ISSN 0023-592X.
Bogoczová, I. Syntax. In: Využití jazyka při řízení pracovních kolektivů v ostravské průmyslové aglomeraci se zaměřením na zkoumání česko-slovensko-polské jazykové interference. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991. s. 44-103. ISBN 80-7042-032-4.
Bogoczová, I. Syntax. In: Využití jazyka při řízení pracovních kolektivů v ostravské průmyslové aglomeraci se zaměřením na zkoumání česko-slovensko-polské jazykové interference. Praha: SPN, 1991. s. 44-103. ISBN 80-7042-032-4.
Davidová, D. a Bogoczová, I. Využití jazyka při řízení pracovních kolektivů v ostravské průmyslové aglomeraci se zaměřením na zkoumání česko-slovensko-polské jazykové interference. 1. vyd. Praha: SPN, 1991. 190 s. ISBN 80-7042-032-4.
Bogoczová, I. Modifikace syntaktických struktur v mluvených komunikátech (základní typy);. In: Pedagogická fakulta Ostrava: Acta PFO, sv. 121, řada D-27 . Praha: SNP Praha, 1990. SNP Praha, 1990. s. 5-13. ISBN bez ISBN.
Bogoczová, I. Zaolziańsko-wileńskie paralele jezykowe II.


AbbreviationSubject
KPFPolský jazyk
9CRESČeština a region, ekolingv., sociolingv.
9CSSTČeština a synchronní slovanská typologie
9MJVMetodologie jazykovědného výzkumu
DEJIHDějiny jihoslovanských národů a etnik
DIALEDialektologie
DIALKDialektologie
GRASLGramatika staroslověnštiny
GRASUGramatika staroslověnštiny
LIKOGKognitivní a komunikační lingvistika
NDSE1Diplomový seminář 1
NDSE2Diplomový seminář 2
NDSE3Diplomový seminář 3
NKS1Konfront. studium polštiny a češtiny 1
NKS2Konfront. studium polštiny a češtiny 2
NOVR1Vývoj ruského jazyka 1
NOVR2Vývoj ruského jazyka 2
NVRJ1Vývoj ruského jazyka 1
NVRJ2Vývoj ruského jazyka 2
PDP1Diplomový seminář 1
PDP2Diplomový seminář 2
PDP3Diplomový seminář 3
PHDRPhDr. vč. vyprac. a obhaj. rigor. práce
PKTAKomplexní textová analýza
PSKOSynchron. konfrontace polštiny a češtiny
PSL1Srovnávací slavistika a staroslov. 1
PSL2Srovnávací slavistika a staroslov. 2
PURCJČlánek recenzovaný v cizím jazyce
PURMJČlánek recenzovaný v mateřském jazyce
SLAVIÚvod do studia slovanských jazyků
SLJAZJazyky slovanských národů a etnik
SLTYPSlovanská kontrastivní typologie
SLTYRSlovanská kontrastivní typologie
SLVSeminář lingvistických výzkumných metod
SRB1XSrbština a chorvatština 1 (A1)
SRB2XSrbština a chorvatština 2 (A1/A2)
SZN1PSZZ - část - Teorie a praxe překladu
SZN2PSZZ-část-Polský jazyk, lit. a kultura
SZN3PSZZ - část - Písemná část
UJSLAÚvod do studia slovanských jazyků
VK300Aktivní účast na vědecké konferenci
VK450Aktivní účast na vědecké konferenci
VP300Zapojení do národního výzkum. projektu A
VP600Zapojení do národního výzkum. projektu B
VP900Zapojení do národního výzkum. projektu C
ZP300Zahraniční studijní pobyt krátkodobý A
ZP600Zahraniční studijní pobyt střednědobý B
ZP900Zahraniční studijní pobyt dlouhodobý C
1JAZAZáklady jazykovědy
1SLAVÚvod do studia slavistiky
2TYPLSlovanská kontrastivní typologie
3CPJSČesko-polská jazyková studia
3DRU3Slovanská diachronie (Vývoj ruštiny)
3SLA1Slovanská diachronie 1
3SLA2Slovanská diachronie 2
5KTDLKapitoly z teorie a dějin lingvistiky
5MELZMetody lingvistického zkoumání
5SJKOSlovanská jazykovědná komparatistika
5UEESÚvod do etno-, eko- a sociolingvistiky
6CJSHCizí jazyk - srbština a chorvatština
6JKPLJazyk prizmatem kognitivní lingvistiky
6UNJVÚtvary národního jazyka a jejich vývoj
7DEJIDějiny jihoslovanských národů a etnik
7JASLJazyky slovanských národů a etnik
7LIKOKognitivní a komunikativní lingvistika
8JAZAZáklady jazykovědy
8SLAVÚvod do studia slavistiky
9CJSHCizí jazyk - srbština a chorvatština
9CJUCizí jazyk - ukrajinština
9CPKČesko-polské komparativní studium
9DJDějiny jazykovědy
9DJ2Dějiny jazykovědy - 20. století
9JOSÚvod do etnolingvistiky
9KSKomparativní studium slovanských jazyků
9LEXZp. a met. zkoumání lex. roviny Pj a Čj
9MELZMetody lingvistického zkoumání
9MLZMetody lingvistického zkoumání
9ODPJObhajoba disert. práce - jazykovědná sp.
9SDZJStátní doktorská zkouška - jazykově. sp.
9USÚvod do etno-, eko- a sociolingvistiky
BUL1XZáklady bulharštiny
DUJÚvod do jazykovědy
PKTAKomplexní textová analýza
SNP1PSZZ - část - Teorie a praxe překladu
SNP2PSZZ-část-Ruský jazyk, literatura a kult.
SNP3PSZZ - Písemná část
6PUA1Publikační činnost typu A - 1
6PUA2Publikační činnost typu A - 2
6PUA3Publikační činnost typu A - 3
6PUB1Publikační činnost typu B - 1


AuthorTitleType of thesisYear
Muryc JiříGeneral and Specific Characteristics of Polish-Czech Language Interference in the Český Těšín RegionDoctoral thesis 2008 
Hlaváček Ulmannová MonikaLinguistic Expression of Emotions. Psychosomatic Basis of Polish and Czech PhraseologyMaster's thesis 2019 
Kotásková LucieCzech-Polish bilingualism in the development of children´s language skills (theory and empiricism)Master's thesis 2019 
Kolářík JaromírThe Position of Spokenness and Writtenness in Authentic Speech CommunicationMaster's thesis 2018 
Stefanović MarijaPolish, Czech and Serbian vocabulary related to fashionMaster's thesis 2018 
Hlawiczková AnnaThe Actual Phonological System of Jablunkov Subdialect (in the Background of West Těšín Dialect Norm)Master's thesis 2017 
Parszewska AleksandraMotivation of words linked with new technologies used in a homeplaceMaster's thesis 2017 
Dlouhá LenkaA common language in a diverse dialect ? Zlaté Hory, JesenickoMaster's thesis 2015 
Kufová RenataThe Present-Day Common Language in the Jablunkov Region. A Contribution to the Research of Cieszyn/Těšín Silesian Dialect in the Czech RepublicMaster's thesis 2015 
Kožušková AnetaDialects and Vocabulary Linked with the Traditional Costumes of the Kopanice RegionMaster's thesis 2014 
Plesníková LudmilaCZECH-SLOVAK BILINGUALISM IN FAMILY COMMUNICATIONMaster's thesis 2013 
Slípková IvanaOstrava - "region peculiar"?Master's thesis 2013 
Knedlová AdrianaLinguistic view of the world. Catholic Priests in contemporary Czech fictionMaster's thesis 2012 
Kostková EvaDiglossia as a part of language competence of the speakers from Teschen region in the Czech Republic. The reasons and mechanisms of literary and nonliterary code switching.Master's thesis 2012 
Sucháčková TerezaContribution to the research of the dialect in the region Wallachia (Valašsko). On the level of phonology and lexicologyMaster's thesis 2012 
Blažková HanaLanguage of Deniky Ostravaka in terms of dialectologyMaster's thesis 2011 
Kiliánová MarcelaFairy-tables by Karel Jaromír Erben (at the interaface of language, literature and folklore)Master's thesis 2011 
Talačová RomanaLinguistic view of the world. Sudeten Germans in contemporary Czech fictionMaster's thesis 2011 
Burszyk Karolina IrenaPolish-Czech language interference in pronunciation and orthographyMaster's thesis 2010 
Olejarnik Anna BarbaraPolish-Czech language interference in syntax, morphology (and vocabulary)Master's thesis 2010 
Simon EvaInfluence of dialects on linguistic utterances of today?s youth in Lanškroun and Česká TřebováMaster's thesis 2010 
Šrubařová PetraRegional authors from Silesia. Special language in Františka Pituchova´s piecesMaster's thesis 2010 
Baronová HalinaThe language production of Adam Wawrosz. The benefit to study of silesian verbal reserveMaster's thesis 2007 
Bolková BarboraThe Czech and Russian languages in a mutual comparison. Syntactical interferential mistakes in lingual expressions of speakers.Master's thesis 2007 
Caloň TomášThe Town of Příbor speech. Contribution to the study of the common spoken CzechMaster's thesis 2007 
Muchová BarbaraThe language production of Jozef Ondrusz. The benefit to study of polish on české Těšínsko.Master's thesis 2007 
Štěrbová PavlínaLiterary work of Óndra Lysohorský. The contribution to the study of Silesian vocabularyMaster's thesis 2007 
Mrovcová KateřinaCZECH SPEAKING BY PUPILS IN BASIC SCHOOL IN KOBERICEMaster's thesis 2006 
Zwyrtková AgataThe first experience of a bilingual child with the spoken form of the formal variety of the language (Silesia around Český Těšín)Master's thesis 2006 
Andrlová PavlínaLanguage function of dialect (on material of central moravian dialects)Master's thesis 2005 
Blochová PetraREFERENCE TO A STANDARD LANGUAGE AND POINT OF THE AUTHORITY STANDARD LANGUAGE IN THE UNIVERSITY STUDENTŚ SPEECHMaster's thesis 2005 
Čičáková AndreaDialects in ZáhoroviceMaster's thesis 2005 
Dočkalová EvaCommunication with Children in a Specific Dialectal Area (Těšínsko)Master's thesis 2005 
Katonová TerezaPresent day Karviná and surrounding area from language aspectMaster's thesis 2005 
Pavlíková AndreaCONTEMPORARY MIDDLE - OPAVIAN DIALECT FROM LEXICAL VIEWMaster's thesis 2005 
Pavlíková LucieDiglosia. Mechanism of variation between standard and dialectal codeMaster's thesis 2005 
Víchová PetraCURRENT LANGUAGE OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS FROM VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ AND ITS SURROUNDINGSMaster's thesis 2005 
Muryc JiříBilingualism. Features and assessmentMaster's thesis 2003 
Vávrová AdrianaThe Major Points of the Discussion among Czech Linguistists from the 1960s to the Present Day on Literary and Non-literary CzechBachelor's thesis 2017 
Bělíčková PetraThe Dialect Vocabulary Related to the Traditional Moravian Wallachia´s Folk CraftsBachelor's thesis 2016 
Kolářík JaromírOrality and Writtenness: Czech Theory and PracticeBachelor's thesis 2016 
Hlawiczková AnnaDialectical Lexicon Associated with Traditional Material Culture in the Jablunkov regionBachelor's thesis 2015 
Pawlasová MonikaDialectal phenomena in speeches of town councilors in ŠenovBachelor's thesis 2014 
Schmidt GabrielaDialect and Professional Vocabulary Related to Ferrous Metallurgy (in Třinec)Bachelor's thesis 2014 
Smetanová VendulaLinguistic view of the world. Children?s vision of beautyBachelor's thesis 2013 
Chramostová PetraChildrens vision of home. Contribution to linguistic research world.Bachelor's thesis 2010 
Málková TerezaLinguistic view of the world. Foreigners - their perception by childrenBachelor's thesis 2010 
Slípková IvanaLinguistic view of the world. Doctors - their perception by childrenBachelor's thesis 2010 
Sucháčková TerezaDialectal vocabulary connected with the technology of wicker baskets making. Contribution to the research of the dialectal vocabulary in Wallachia.Bachelor's thesis 2010 
Ševčíková VeronikaLinguistic view of the world. The rich and the poor - their perception by childrenBachelor's thesis 2010 
Blažková HanaChildy vision of a school. Benefit to language portrait of world.Bachelor's thesis 2009 
Talačová RomanaChild´s vision of the politics. Research of the lingvistic view of the worldBachelor's thesis 2009 
Náhlovská VeronikaLinguistic view of the world-childrens vision old ageBachelor's thesis 2008 
Blažek MilanChild's vision of good and evil. Contribution to the research of language view of the world.Bachelor's thesis 2007 
Kusá VeronikaChild's vision of love and marriage. Contribution to the research of language view of the worldBachelor's thesis 2007 


The Picture of Sacrum in the Language of Christian Young People
Main solverdoc. PhDr. Irena Bogoczová, CSc.
Period1/2019 - 12/2020
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statesolved
Actual situation of polish dialect in two Syberian locations (region of Khakasiya, Russia)
Main solverdoc. PhDr. Irena Bogoczová, CSc.
Period1/2013 - 12/2013
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
social hub