UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Arts

Nina Pavelčíková

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:prof. PhDr. Nina Pavelčíková, CSc.
Room, floor, building: DM 521, Building DM
Position:
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of History (Faculty of Arts)
Phone number, mobile: +420 553 46 1967
E-mail:
Personal website:No record found.Selected publications

Pavelčíková, N. Ostrava v letech 1945-1948 - politický vývoj a ekonomický význam. In: O. Kolář. Slezsko znovuzrozené. 1. vyd. Hrabyně: Slezské zemské muzeum, obec Hrabyně, 2016. s. 27-47. ISBN 978-80-87789-34-6.

All publications

HERMAN, J. a Pavelčíková, N. Hugo Vavrečka, ředitel Baťových závodů. Hospodářské dějiny = Economic history. 2018, roč. 2018, 31/1(září), s. 61-99. ISSN 0231-7540.
Tomášek, M., Špiláčková, M. a Pavelčíková, N. "Chtěla bych být, mámo, jeřábnicí...": Moderování veřejné debaty, Centrum PANT Ostrava, 8. 3.. 2018.
Pavelčíková, N. a Popelka, P. Životní prostředí na Ostravsku v letech 1948-1970 a tzv. socialistická industrializace. Slezský sborník. 2018, roč. 115, 115(2), s. 113-137. ISSN 0037-6833.
Pavelčíková, N. Historický pohled na sociální reprezentace Romů v rámci intraetnických a interetnických vztahů romských společenství. Závěr. In: D. Janák J. Štreit. ROMOVÉ OBRAZEM, Příspěvek ke zkoumání sociálních reprezentací Romů v české společnosti. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, 2017. s. 53-89. ISBN 978-80-7510-266-9.
Pavelčíková, N. Pokus o vyvrácení dvou nejčastějších stereotypů české a slovenské společnosti k Romům. Zeszyty Luźyckie. 2017, roč. 2017, č. 51, s. 111-128. ISSN 0867-6364.
Pavelčíková, N. Regionální výzkum soudobých dějin minorit - metodické problémy a zkušenosti. In: X. sjezd českých historiků 14.-16.9.2011 Ostrava. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017. s. 133-141. svazek VI. ISBN 978-80-7464-379-8.
Tomášek, M., Pavelčíková, N., Jemelka, M. a Macura, T. Vyrovnání se s rokem 1945: Moderování Večeru s vědci, Knihcentrum Ostrava, 23. 11.. 2017.
Pavelčíková, N. Historik sám sobě pamětníkem (metodická úvaha). In: P. Mucke-Martin Brychta. Na hranicích mezi minulostí a přítomností: současné perspektivy orální historie. 1. vyd. Praha-Ostrava: Česká asociace orální historie, 2016. s. 21-36. ISBN 978-80-7464-880-9.
Pavelčíková, N. Ostrava v letech 1945-1948 - politický vývoj a ekonomický význam. In: O. Kolář. Slezsko znovuzrozené. 1. vyd. Hrabyně: Slezské zemské muzeum, obec Hrabyně, 2016. s. 27-47. ISBN 978-80-87789-34-6.
Pavelčíková, N. Reflexe prožitků pamětníků z let 1945-1989. Časopis Matice moravské. 2016, roč. CXXXV, s. 335-359. ISSN 0323-052X.
Pavelčíková, N. Vztah Romů k práci. Konfrontace stereotypu s historickými doklady. Český lid. 2015, roč. 110, s. 307-328. ISSN 0009-0794.
Pavelčíková, N. Změna v politice státní moci vůči romskému obyvateolstvu na sklonku osmdesátých let (aneb co KSČ už nestihla). Romano džaniben. 2015, roč. 22, s. 71-96. ISSN 1210-8545.
Pavelčíková, N. Grobelný Andělín (1922-1972). In: Česká polonistická studia: tradice a současnost. 1. vyd. Praha: Historický ústav AV ČR, 2014. s. 408-414. ISBN 978-80-7286-245-0.
Pavelčíková, N. Moravská a slezská města v průběhu tzv. sametové revoluce v listopadu 1989. In: Sametová revoluce v českých obcích, městech a regionech aneb 25 let poté. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, Jihočeské muzeum Č. Budějovice, 2014. s. 145-166. ISBN 978-80-87472-75-0.
Pavelčíková, N. Církevní život na Těšínsku jako objekt zájmu komunistického režimu. Časopis Matice moravské. 2013, roč. 82, s. 407-443. ISSN 0323-052X.
Pavelčíková, N. Důsledky zásahů komunistického režimu do vývoje romských skupin v ČSSR (1958 - 1969). Človek a spoločnosť. 2013, roč. 16, s. 2-9. ISSN 1335-3608.
Pavelčíková, N. Historické kořeny a souvislosti procesu marginalizace romského obyvatelstva českých zemí. In: Paměť-národ-menšiny-marginalizace-identity I. 1. vyd. Praha: Fakulta humanitních studií UK Praha, 2013. s. 179-194. ISBN 978-80-87398-43-2.
Pavelčíková, N. Možnosti a meze integrace Romů - počáteční analýza metod a výstupů výzkumného projektu. Romano džaniben. 2013, roč. 20, s. 36-72. ISSN 1210-8545.
Pavelčíková, N. Problematyka przestępczości Romów w Czechach w latach 1950-1989 z punktu widzenia. In: Kwestia romska w kontekście bezpieczeństwa wewnętrznego. Wroclaw: Fundacja Integracji Społecznej Prom, 2013. s. 13-39. ISBN 978-83-62969-16-6.
Pavelčíková, N. Současné problémy výzkumu romského etnika v českých zemích. Acta Universitatis Carolinae - Iuridica. 2013, roč. 2013, č. 1, s. 133-146. ISSN 0323-0619.
Otisk, M., Bolková, J., Jandová, E., Kadłubiec, K., Kavka, S., Kolář, S., Mrhačová, E., Novotný, T., Pavelčíková, N., Psík, R., Rudincová, B., Schneiderová, A., Smičeková, J., Smolka, Z., Šiler, V., Šťastná, M., Tomášková, R., Vaňková, L., Urbanová, S. a Vidlák, P. et al. Facultas philosophica Universitatis Ostraviensis 1991-2012: Faculty of Arts, University of Ostrava 1991-2012. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2012. 307 s. ISBN 978-80-7464-162-6.
Pavelčíková, N. Historie církevního života na Těšínsku (dějiny katolické a evangelické církve augsburského vyznání). In: Církevní diskurz v širším společensko-historickém kontextu českého Těšínska. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. s. 11-37. ISBN 978-80-7464-192-3.
Kaleja, M., Zezulková, E., Ševčíková, V. a Pavelčíková, N. Romové - otázky a odpovědi v českém a slovenském kontextu. 1. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2012. 204 s. ISBN 978-80-7464-175-6.
Pavelčíková, N. Jakoubek, Marek - Budilová, Lenka (eds.): Cikánské skupiny a jejich sociální organizce. 2011.
Pavelčíková, N. K některým problémům identity Romů v ČR: Střety mezi společenstvím spřežitky tradiční kultury a moderní společností. In: Identita národnostních menšin a integrace cizinců střední a východní Evropy ve dvaceti letech svobody. 1. vyd. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR. v.v.i., 2011. s. 95-103. ISBN 978-80-7285-138-6.
Pavelčíková, N. Ohlas únorových událostí a počátky odporu proti komunistickému režimu ve Slezsku a na severní Moravě. In: Únor 1948 v Československu. Nástup komunistické totality a proměny společnosti. 1. vyd. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR,v.v.i., 2011. s. 129-135. ISBN 978-80-7285-108-9.
Pavelčíková, N. Okresním městem v komunistickém Československu (1945-1989); Sametová revoluce a obnova demokratické společnosti (po 1989). In: Nový Jičín./Historie /Kultura/Lidé. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidových novin, 2011. s. 273-329. ISBN 978-80-7422-078-4.
Pavelčíková, N. On some Problems of the Roma Identity in the Czech Republic: Conflicts between the Community with the Traditional Cultural Relicts and Modern Society. In: National Minorities, Identity, Education. 1. vyd. Praha: Institute of Contemporary History of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 2011. s. 59-65. ISBN 978-80-7285-136-2.
Pavelčíková, N. Politika a pozice politických stran Národní fronty v regionech země Moravskoslezské od osvobození do února 1948. In: Od svobody k nesvobodě 1945-1956. 1. vyd. Praha: Ministerstvo obrany České republiky -OKP MO, 2011. s. 15-23. ISBN 978-80-7278-571-1.
Pavelčíková, N. Romové-příběhy Antonína a Bartoloměje Daniela-prvních představitelů romských elit. In: Člověk na Moravě ve druhé polovině 20. století. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2011. s. 316-329. ISBN 978-80-7325-244-1.
Pavelčíková, N. Těšínsko v osidlech totalitárního režimu (1945-1968). In: Český Těšín - válečné a poválečné osudy města. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2011. s. 76-93. ISBN 978-80-86696-23-2.
Pavelčíková, N. The possible Use of the Oral History. Words and Silences. 2011, roč. 2011, č. 16, s. 92-97. ISSN 2222-4181.
Pavelčíková, N. Ideologie totalitárních režimů - historické souvislosti teoretických východisek a jejich vliv v praxi nacistického a komunistického režimu. Antropowebzin. 2010, s. 109-114. ISSN 1801-8807.
Pavelčíková, N. Mýtus Ostravy - ocelového srdce socialistického Československa. In: Evropské město. Identita, symbol, mýtus. s. 54-63. ISBN 978-80-88997-44-3.
Pavelčíková, N. Několik poznámek k proměnám identity spojeným s příběhy českých a slovenských Romů ve 20. století. -Romano džaniben. 2010, roč. 16, č. 2010, s. 71-95. ISSN 1210-8545.
Pavelčíková, N. Opava, dáma věčně mladá. 1. vyd. Opava: Statutární město Opava, 2010. 256 s. ISBN 978-80-904734-0-9.
Pavelčíková, N. Problém vzdělanosti Romů - historický pohled. In: Národnostní menšiny, multikulturalita, vzdělávání. 1. vyd. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2010. s. 163-171. ISBN 978-80-7285-129-4.
Pavelčíková, N. Historicko-filozofické kořeny ideologie nacistického a komunistického totalitárního režimu. In: Totalitarismus 5 - Podoby politické ideologie. Plzeň: DRYADA, Mníšek p. Brdy, 2009. DRYADA, Mníšek p. Brdy, 2009. s. 20-26. ISBN 978-80-87025-24-6.
Pavelčíková, N. Historie Romů v českých zemích v letech 1945-1989. In: Mluvme o Romech - Aven vakeras pal o Roma. první. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. s. 41-49. ISBN 978-80-7368-708-3.
Pavelčíková, N. Perzekuce pracovníků Československé akademie věd v letech tzv. normalizace. Slezský sborník - příloha CD. 2009, roč. 107, č. 1, s. 267-270. ISSN 0037-6833.
Pavelčíková, N. Problém vytváření romských elit v českých zemích: Historie, současné možnosti a meze jejich veřejných aktivit. In: Etnické komunity (elity, instituce, stát). 1. vyd. Praha: Fakulta humanitních studií UK, 2009. s. 53-66. Agora, 5.. ISBN 978-80-87398-03-6.
Pavelčíková, N. Příchod olašských Romů na Ostravsko v padesátých letech 20. století (ve světle dobových zpráv). Romano džaniben. Časopis romistických studií. 2009, č. 2, s. 37-66. ISSN 1210-8545.
Vaishar, A., Klusáček, P., Krejčí, T., Martinát, S., Pavelčíková, N., Pospíšilová, J. a Zapletalová, J. Současný vývoj vnitřních částí Brna a Ostravy. Brno: Ústav geoniky Akademie věd ČR, v.v.i., 2009. Studia Geographica 100. 136 s. ISBN 978-80-86407-69-2.
Grollová, J. a Pavelčíková, N. An overview of the History of the Czech Lands. 2008.
Pavelčíková, N. Apetýt. chuti života [Rozhlasová relace].. Český rozhlas Ostrava. 2008.
Pavelčíková, N. Die Sozialgeschichte der böhmischen Länder 1918-1948 in der Fachliteratur aus den Jahren 1990-2007. Ein Forschungbericht: (kol. autorů). In: Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen. Praha: Karlova univerzita, 2008. Karlova univerzita, 2008. s. 223-243. ISBN 978-80-7308-232-1.
Pavelčíková, N. Dobré ráno. Velká říjnová socialistická revoluce [Televizní relace].. Česká televize Ostrava. 2008.
Pavelčíková, N. historie.cs. Historie a kultura Romů [Televizní relace].. Česká televize Praha. 2008.
Pavelčíková, N. Jak Romové šli do města.: Proměny romské kultury v kontaktu s městským prostředím. In: Miasto w obrazie, legemdzie, opowieści .... Wroclaw: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 2008. Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 2008. s. 209-216. ISBN 978-83-87266-72-1.
Pavelčíková, N. Jak Romowie szly do miasta. In: Miasto w obrazie legendzie opowieści. Krakow: Uniwersytet Jagellonski, Krakow. 2008.
Pavelčíková, N. K otázkám metodologického přístupu a terminologických problémů výzkumu slovenských a českých romů ve 20. století. Česko-slovenská historická ročenka, 2007. 2008, s. 89-102. ISSN 1214-8334.
Pavelčíková, N. Klíčové mezníky vývoje ČSR po rce 1945. 2008.
Pavelčíková, N. Kosmopolis. Ostrava - město Romů? [Televizní relace].. Česká televize. 2008.
Pavelčíková, N. Ohlasy pokusu o obnovu občanské společnosti na příkladu ostravského regionu. In: Pražské jaro 1968. Pokus o obnovu občanské společnosti. Olomouc: Epocha, 2008. Epocha, 2008. s. 22-35. ISBN 978-80-87027-78-3.
Pavelčíková, N. Problematika vývoje romského obyvatelstva českých zemí v 60. letech 20. století. In: Cyklus Kdo jsou Romové?. Brno: Muzeum romské kultury. 2008.
Pavelčíková, N. Proměny romské komunity v průmyslovém městě. In: Romové a cikáni neznámí i známí. Voznice, Plzeň: LEDA, Voznice, 2008. LEDA, Voznice, 2008. s. 62-80. ISBN 978-80-7335-119-9.
Pavelčíková, N. Rok 1968 pokus o obnovu občanské společnosti v Československu [Workshop]., Česká republika. 2008.
Pavelčíková, N. Romové na Brněnsku v letech 1959-1968. In: Bulletin Muzea romské kultury 17/2009. Brno: Muzeum romské kultury, 2008. Muzeum romské kultury, 2008. s. 151-158. ISBN 978-80-86656-15-1.
Pavelčíková, N. Sloužil jsem ve wehrmachtu. [Televizní relace].. Česká televize. 2008.
Pavelčíková, N. Uni Viadrina, Frankfurt/Oder. 2008.
Pavelčíková, N. Volnočasové aktivity slezských učitelů na přelomu 19. a 20. století ( na příkladu Rudolfa Gudricha). In: Opava - Sborník k dějinám města 6. Opava: Matice Slezská, Zemský archiv v Opavě, 2008. Matice Slezská, Zemský archiv v Opavě, 2008. s. 17-20. ISBN 978-80-86887-10-4.
Pavelčíková, N. Zpráva o stavu výzkumu sociálních dějin v období 1938-1948 od začátku 90. let 20. století do současnosti: (kolektiv autorů). In: Reflexe dějin Československa 1918-1948 v historiografii na počátku 3. tisíciletí. Praha: Historický ústav, 2008. Historický ústav, 2008. s. 125-143. ISBN 978-80-7286-132-3.
Pavelčíková, N. K otázkám metodického přístupu a terminologických problémů výzkumu slovenských a českých romů ve 20. století. In: Česko-slovenská historická ročenka 2007. Brno, Bratislava: Masarykova univerzita, Česko-slovenská komise historiků, 2007. Masarykova univerzita, Česko-slovenská komise historiků, 2007. s. 89-102. ISBN 978-80-210-4497-5.
Pavelčíková, N. Metodické poznámky ke srovnávacímu výzkumu ve 20. století. In: Ślaskoznawcze deficity badawcze nauk historycznych. Wroclaw: GS Media, 2007. GS Media, 2007. s. 187-188. ISBN 978-83-913944-9-6.
Pavelčíková, N. Osobnost Tomáše Bati očima jeho přítele a ředitele Baťova koncernu Hugo Vavrečky. In: Tomáš Baťa. Doba a společnost. Zlín: Viribus Unitis, 2007. Viribus Unitis, 2007. s. 63-68. ISBN 978-80-903948-0-3.
Pavelčíková, N. a Jeřábková, J. Postřehy z každodenního života obyvatel Ostravy v letech 1945-190. In: Historie Historica 14. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2007. Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2007. s. 97-117. ISBN 978-80-7368-283-5.
Pavelčíková, N. Romové na Brněnsku v letech 1945-1958. In: Bulletin Muzea romské kultury. Brno: Muzeum romské kultury, 2007. Muzeum romské kultury, 2007. s. 96-105. ISBN 978-80-86656-13-7.
Pavelčíková, N. Rudolf Gudrich. Muž, se kterým se doba snažila držet krok. 1. vyd. Opava: Magistrát města Opavy, 2007. 87 s. ISBN 978-80-7225-240-4.
Pavelčíková, N. Cikáni na Moravě v 15. až 18. století. Dějiny etnika na okraji společenství.. 2006.
Pavelčíková, N. K historii, hudební a slovesné kultuře romského obyvatelstva zemí východních Slovanů a Polska. In: Pocta Evě Mrhačové ( K životnímu jubileu Doc. PhDr. Evy Mrhačové, CSc., děkanky Filozofické fakulty Ostravské univerzity). Ostrava: Ostravská univerzita, 2006. Ostravská univerzita, 2006. s. 325-335. ISBN 80-73682-09-5.
Pavelčíková, N. Milena Hübschmannová a historie Romů po 2.světové válce. Romano džaniben. Sborník romistických studií . 2006, č. 10, s. 191-207. ISSN 1210 8545.
Pavelčíková, N. Myška, M. (ed.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 8. (20.) (2 biogramy). In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 8. (20.). 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2006. s. 0-0. ISBN 80-7368-169-2.
Pavelčíková, N. Romové na Moravě a ve Slezsku (1740-1945). ISBN 80-86488-20-9. 2006.
Pavelčíková, N. Romská kultura jako specifický fenomén multikulturní společnosti českých zemí: Roma culture as a specific phenomenon of the Czech Republic's multicultural society. In: Vzdělání k toleranci v multikulturním prostředí střední Evropy. Praha: EIS SVLP UK, 2006. EIS SVLP UK, 2006. s. 56-63. ISBN 80-903623-1-1.
Pavelčíková, N. Čech závistivec, Rakušan byrokrat. Spisy FF OU 155/2005. 2005.
Pavelčíková, N. Krajský výbor Svazu Cikánů-Romů v Ostravě v letech 1969-1973 (Pokus o emancipaci romského hnutí). In: Ostrava 22. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska. Šenov: Tilia, 2005. Tilia, 2005. s. 178-198.
Pavelčíková, N. Myška, M. (ed.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 7. (19.) (2 biogramy). In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 7. (19.). 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2005. s. 0-0. ISBN 80-7368-098-X.
Pavelčíková, N. Některé obecné problémy koncepce vztahu komunistického režimu k minoritám v letech 1948-1989 (na příkladu romského obyvatelstva ČSR). In: K problémům menšin v Československu v letech 1945-1989. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2005. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2005. s. 139-214. ISBN 80-7285-058-X.
Pavelčíková, N. O veselském vodním hradu. 2005.
Pavelčíková, N. Pokusy o vzdělávání Romů v Ostravě v průběhu padesátých let 20. století. In: Historie-Historica 12. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2005. Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2005. s. 183-194. ISBN 80-7368-044-0.
Pavelčíková, N. Romové na Moravě a ve Slezsku (1740-1945). ISBN 80-86488-20-9. . 2005.
Pavelčíková, N. Vliv poválečných migrací a urbanizace na možnosti integrace Romů. In: Československo na rozhraní dvou epoch nesvobody. Sborník z konference k 60. výročí konce druhé světové války. Praha: Národní archiv a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2005. Národní archiv a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2005. s. 239-241. ISBN 80-86712-32-X.
Pavelčíková, N. Vzpomínka Jana Vráblíka na osvobozování Uherskobrodska. Malovaný kraj. 2005, roč. XLI, č. 5, s. 8-9.
Pavelčíková, N. Zrození Baťovy průmyslové metropole. Populační vývoj města Zlína v letech 1880-1938.(Rkp. rigorózní práce). 2005.
Pavelčíková, N. Cikáni na Moravě v 15. až 18. století. Dějiny etnika na okraji společnosti. ISBN 80-7106-508-0. 2004.
Pavelčíková, N. Československá krize 1967-1970 a západní Čechy (Rkp. habilitační práce). 2004.
Pavelčíková, N. Hukvaldské etudy. Sborník studií in memoriam profesora Miloně Dohnala (14.6.1924-30.3.2004). 2004.
Pavelčíková, N. Jak se Veselí nad Moravou stalo (i nestalo) politickým a kulturním centrem.. In: Literární věda č. 5. Sborník prací FF OU č. 213. Ostrava: Repronis, 2004. Repronis, 2004. s. 77-83. ISBN 80-7042-656-X.
Pavelčíková, N. Návrat nežádoucích obyvatel. In: Bulletin Muzea romské kultury 11-12/2002-2003. Brno: MRK, 2004. MRK, 2004. s. 86-87. ISBN 80-86656-05-5.
Pavelčíková, N. Perzekuce mužských řádů a kongregací komunistickým režimem 1948-1969. 2004.
Pavelčíková, N. Pokusy o asimilaci romského etnika českých zemí a proces likvidace tradiční kultury ve 20. století. In: Studie k sociálním dějinám 11. Praha-Opava: Fakulta humanitních studií UK - Slezské zemské muzeum, 2004. Fakulta humanitních studií UK - Slezské zemské muzeum, 2004. s. 178-183. ISBN 80-86224-48-1.
Pavelčíková, N. Romové - konec (ne)jednoho mýtu. ISBN 80-86140-21-0. 2004.
Pavelčíková, N. Romové v českých zemích v letech 1945-1989.. 1. vyd. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu , 2004. Sešity, č. 12. 183 s. ISBN 80-86621-07-3.
Pavelčíková, N. Romský legionář Jan Daniel. In: Bulletin Muzea romské kultury v Brně 9/2000. Brno: MRK, 2004. MRK, 2004. s. 76-79. ISBN 80-902476-5-2.
Pavelčíková, N. Sociokulturní a hudebně výchovná specifika romské minority v kontextu doby.. 2004.
Pavelčíková, N. Úspěchy jihomoravských Romů v padesátých letech. In: Bulletin Muzea romské kultury v Brně č. 10/2001. Brno: MRK, 2004. MRK, 2004. s. 60-63. ISBN 80-86656-01-2.
Pavelčíková, N. Vědomosti a postoje české a polské studující mládeže. Spisy FF OU 153/2004. 2004.
Pavelčíková, N. Co konečné řešení nevyřešilo. Romové na Moravě a ve Slezsku v letech 1945-1947. In: Milý Bore...(Profesoru Ctiboru Nečasovi k jeho sedmdesátým narozeninám věnují přátelé, kolegové a žáci) . Brno: HÚ AV ČR, HÚ FF MU a Matice moravská, 2003. HÚ AV ČR, HÚ FF MU a Matice moravská, 2003. s. 327-336. ISBN 80-86488-12-8.
Pavelčíková, N. Moravská Ostrava jako útočiště uprchlíků z německého a polského záboru na podzim roku 1938. 2003.
Pavelčíková, N. Pokusy o řešení tzv. romské otázky v Československu v letech 1960-1975. Wieki stare i nowe. T.3. . 2003, s. 228-243.
Pavelčíková, N. Likvidace středních vrstev české společnosti totalitárními režimy od čtyřicátých let 20. století. In: Mezinárodní sympozium: Královská a poddanská města od své geneze k protoindustrializaci a industrializaci 5.10.2001 Příbor. Příbor: Opava-Nový Jičín-Příbor, 2002. Opava-Nový Jičín-Příbor, 2002. s. 247-253. ISBN 80-7042-606-3.
Pavelčíková, N. Národnostní a sociální aspekty formování a současného postavení romského etnika (na příkladu ostravských romských komunit).. In: Sborník z mezinárodní věd. konference: Národnostní menšiny na přelomu tisíciletí. Opava: SÚ SZM , 2002. SÚ SZM , 2002. s. 207-211. ISBN 80-86224-40-6.
Pavelčíková, N. Proces likvidácie strednej vrstvy v totalitných režimoch. Politické vedy, časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy. 2002, roč. 5, s. 7-21. ISSN 1335-2741.
Pavelčíková, N. Romové v západních Čechách. In: Sborník muzea Dr. Bohuslava Horáka Rokycany, č. 14 . s. 32-46.
Pavelčíková, N. Zánik středních vrstev v českých zemích. Poznámky k procesu likvidace středních vrstev totalitárními režimy dvacátého století. In: Střední vrstvy v českých zemích od 18. století do současnosti: Studie k sociálním dějinám 10/2 (ed. J. Machačová a J. Matějček) PRAHA - Jinonice - FHS UK. Opava: Slezský ústav SZM, 2002. Slezský ústav SZM, 2002. s. 45-55. ISBN 80-86224-38-4.
Pavelčíková, N. Formování komunistické koncepce řešení tzv. romské otázky v ČSR v letech 1948-1960. In: Wieki stare i nowe. T. 2 . Katowice: Prace Naukowe Universytetu Ślaskiego nr. 1991, 2001. Prace Naukowe Universytetu Ślaskiego nr. 1991, 2001. s. 326-352.
Pavelčíková, N. K historii romského obyvatelstva na Těšínsku po roce 1945. In: Sborník z mezinárodní konference 4.10.2001 Český Těšín. Český Těšín: PCPN Český Těšín, 2001. PCPN Český Těšín, 2001. s. 69-82. ISBN 80-238/-8051-9.
Pavelčíková, N. a Pavelčík, J. Myths of the Czech Gypsies. Asian Folklore Studies. 2001, roč. 9, s. 21-30. ISSN 0385-2342.
Pavelčíková, N. Ostrava 20. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska. 2001.
Pavelčíková, N. Problém etnické identity a "národního povědomí" Romů. In: Mezinárodní vědecká konference : Otázky národní identity - determinanty a subjektivní vnímání v podmínkách současné multietnické společnosti 6.11.2001 Opava. Opava: SÚ SZM v Opavě, 2001. SÚ SZM v Opavě, 2001. s. 413-418. ISBN 80-86224-27-9.
Pavelčíková, N. Romové - zdroj nekvalifikovaných pracovních sil pro komunistickou ekonomiku padesátých a šedesátých let (na příkladu Ostravska). In: Sborník prací k 70. narozeninám Vlastimila Laciny. Historický ústav AV ČR Praha: Studie k moderním dějinám. Sborník prací k 70. narozeninám Vl. Laciny . Praha: Historický ústav AV ČR, 2001. Historický ústav AV ČR, 2001. s. 425-443. ISBN 80-7286-030-5.
Pavelčíková, N. Romové-zdroj nekvalifikovaných pracovních sil pro komunistickou ekonomi padesátých a šedesátých let (na příkladu Ostravska). In: Studie k moderním dějinám. Sborník prací k 70. narozeninám Vlastislava Laciny. . Praha: HÚ AV ČR, 2001. HÚ AV ČR, 2001. s. 425-444. ISBN 80-7286630-5.
Pavelčíková, N. Romské obyvatelstvo v národnostní politice ČSR v letech 1945-1954. In: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR Praha (grantový projekt GA ČR č. 409/98/609): Sborník studií k národnostní politice Československa (1945-1954). Uspořádala Helena Nosková . Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR Praha, 2001. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR Praha, 2001. s. 35-52. ISBN bez ISBN .
Pavelčíková, N. Tradycyjna kultura romska w konfroktacji z większościowym społeczeństwem xx wieku. In: Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku: Kultury tradycyjne a kultura globalna (konteksty edukacji międzykulturowej), Tom II 2000-05-30 . Białystok: Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2001. Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2001. s. 127-136. ISBN 83-86696-78-6.
Pavelčíková, N. Ukrajinci v českých zemích v letech 1945-1948. 2001.
Pavelčíková, N. Fenomén "moravectví" v novém pojetí? In: Slezský sborník 99. 2000.
Pavelčíková, N. K problematice vývoje vzdělanostní úrovně romského etnika v českých zemích v letech 1950-1990. In: Sborník z mezinárodní konference, konané Slezským ústavem SZM v Opavě a DIS Rady Evropy při EIS UK v Praze: Formování multikulturní společnosti v podmínkách ČR a v zemích střední Evropy 2000-11-14 SÚ SZM Opava. Opava: Slezské zemské muzeum a DIS Rady Evropy při EIS UK, 2000. Slezské zemské muzeum a DIS Rady Evropy při EIS UK, 2000. s. 235-241. ISBN 80-86224-19-8.
Pavelčíková, N. Myška, M. (ed.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 1. (13.) (2 biogramy). In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 1. (13.). 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2000. s. 0-0. ISBN 80-7042-547-4.
Pavelčíková, N. Polská menšina očima příslušníků tří generací In: Slezský sborník 99. 2000.
Pavelčíková, N. Romové. O. Roma. Tradice a současnost - Angodes the akának. 2000.
Pavelčíková, N. Romský legionář Jan Daniel . Bulletin Muzea romské kultury Brno . 2000, s. 79-79.
Pavelčíková, N. Školní výuka dějepisu a překonávání stereotypních obrazů sousedních národů. 2000.
Pavelčíková, N. Fenomén Hlučínska jako příhraniční oblasti z historického hlediska. In: Hranice a pohraničí jako specifický historický, sociokulturní a filozofický fenomén: Hranice a pohraničí jako specifický historický, sociokulturní a filosofický fenomén 4. 5. 1999 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita, 1999. Ostravská univerzita, 1999. s. 57-61. ISBN bez ISBN.
Pavelčíková, N. Myška, M. (ed.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy 12. (3 biogramy). In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy 12. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 1999. s. 0-0. ISBN 80-7042-534-2.
Pavelčíková, N. Několik poznámek ke změnám sociálního postavení romských imigrantů do českých zemí po roce 1945. In: Sborník z mezinárodní konference, pořádané SÚ SZM v Opavě a Dokumentačním a informačním střediskem Rady Evropy v Praze: Národnostní menšiny a jejich sociální pozice ve střední Evropě . Opava: SÚ SZM Opava, 1999. SÚ SZM Opava, 1999. s. 257-260. ISBN 80-86224-10-4.
Pavelčíková, N. Příprava a provádění zákona o násilném usazování Romů na Ostravsku. In: Ostrava 19, sborník k dějinám a současnosti města . Šenov u Ostravy: Tilia, 1999. Tilia, 1999. s. 34-48. ISBN 80-86101-21-5.
Pavelčíková, N. Romské obyvatelstvo na Ostravsku (1945-1975). 1. vyd. Ostrava: Repronis, 1999. 195s.+22př s. ISBN 80-7042-538-5.
Pavelčíková, N. Slováci v České republice po roce 1945. In: Acta historica Neosoliensis. T. 2.. 1999.
Pavelčíková, N. Imigrace slovenských Romů na Ostravsko po roce 1945. In: Acta universitatis Mathiae Belii, sekcia spoločenskovedná, 2. . s. 257-273. ISBN 80-8055-173-1.
Pavelčíková, N. Některé aspekty současné struktury romského obyvatelstva českých zemí ve světle historického vývoje po roce 1945. In: Národnostní menšiny a majoritní společnost v České republice a v zemích střední Evropy v 90. letech XX. století . Opava: SÚ SZM Opava, 1998. SÚ SZM Opava, 1998. s. 257-264. ISBN 80-86224-04-X.
Pavelčíková, N. Některé historické aspekty romské problematiky na Ostravsku. In: Sborník ze semináře: 17. 3. 1998 Ostrava. Ostrava : Ostravská univerzita, 1998. Ostravská univerzita, 1998. ISBN bez ISBN.
Pavelčíková, N. Romové v Uherském Ostrohu po druhé světové válce. Bulletin MRK Brno. 1998, s. 16-17.
Pavelčíková, N. Rytíři průmyslové revoluce. Slezský sborník 96. 1998.
Pavelčíková, N. Hugo Vavreckas Visionen. Morgen-Danubius. 1997, s. 5-6.
Pavelčíková, N. Hugo Vavris: Život byl spíš román. 1997.
Pavelčíková, N. K problematice vývoje romského etnika na teritoriu českých zemí po r. 1945. In: Etnika v pohybu II.: Slezský sborník 95 22.10. 1996 SÚ SZM Opava. Opava: SÚ SZM Opava, 1997. SÚ SZM Opava, 1997. s. 108-110. ISBN 0037-6833.
Pavelčíková, N. Likvidace středních vrstev na Opavsku po roce 1945. Slezský sborník. 1997, roč. 95, č. 11, s. 293-313. ISSN 0037-6833.
Pavelčíková, N. Myška, M. (ed.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy 8. (1 biogram). In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy 8. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 1997. s. 0-0. ISBN 80-7042-470-2.
Pavelčíková, N. Myška, M. (ed.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy 9. (1 biogram). In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy 9. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 1997. s. 0-0. ISBN 80-7042-480-X.
Pavelčíková, N. Problém sedenterizace olašských Romů (metodicke poznámky a náměty). In: Historie-Historica 5 . Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1997. Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1997. s. 149-155. ISBN 80-7042-474-5.
Pavelčíková, N. Zamyšlení nad pokusy o řešeni tzv. romského problému v padesátých letech. Bulletin Muzea romské kultury Brno. 1997, roč. 6, s. 7-10. ISSN není.
Pavelčíková, N. Myška, M. (ed.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy 5. (5 biogramů). In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy 5. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 1996. s. 0-0. ISBN 80-85819-45-7.
Pavelčíková, N. Obec v letech 1920-1948. In: Obecní úřad Chuchelná: Naše obec Chuchelná . Chuchelná: Obecní úřad Chuchelná, 1996. Obecní úřad Chuchelná, 1996. s. 35-56. ISBN není.
Pavelčíková, N. Počáteční fáze procesu normalizace v Severomoravském kraji v letech 1968-1971. In: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR: Sešity Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR 24 . Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1996. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1996. s. 7-30. ISBN 80-8527-056-0.
Pavelčíková, N. Romové na Vítkovsku a Hlučínsku v první polovině padesátých let. Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy. 1996, roč. 22, s. 7-9. ISSN 0139-6790.
Pavelčíková, N. Romové v Ostravě během poválečného desetiletí (1945-1955). In: Filozofická fakulta Ostravské univerzity: Historica 4 . Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1996. Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1996. s. 93-110. ISBN 80-7042-454-0.
Pavelčíková, N. Die slowakische Frage. Eine Studie zu den historischen Ursachen der Teilung der ČSR. In: Niederösterreich-Fonds: Morgen-Danubius. Das Mitteleuropa Magazin č. 101 . Klosterneuburg: Niederösterreich-Fonds, 1995. Niederösterreich-Fonds, 1995. s. 4-6. ISBN není.
Pavelčíková, N. Narůstání tzv. romského problému na Opavsku na počátku padesátých let. Vlastivědné listy. 1995, roč. 21, s. 8-10. ISSN 0139-679-0.
Pavelčíková, N. Romská otázka na Ostravsku va světle pramenů. In: Etnika v pohybu: Slezský sborník 1994-05-31 . Opava: Slezský ústav SZM v Opavě, 1995. Slezský ústav SZM v Opavě, 1995. s. 176-178. ISBN 0037-6833.
Pavelčíková, N. Soupis romského obyvatelstva na Opavsku a Ostravsku v roce 1947. Vlastivědné listy. 1995, s. 10-12. ISSN 0139-679X.
Pavelčíková, N. Ředitel Baťovych závodů Hugo Vavrečka. In: Okresní archiv Zlín: Zlínsko od minulosti k současnosti 1994 . Zlin: Okresní archiv Zlín, 1994. Okresní archiv Zlín, 1994. s. 21-67. ISBN není.
Bakala, J., Borák, M., Gawrecki, D., Janák, D., Kaňok, J., Müller, K., Pavelčíková, N., Prokop, R., Rebrová, A. a Steiner, J. Dějiny Orlové. 1. vyd. Orlová: Městský úřad v Orlové, 1993. 274 s. ISBN nemá.
Pavelčíková, N. Frýdecko-Místecko v roce 1945 (Doktorská dizertace).
Pavelčíková, N. Historie-Historica.
Pavelčíková, N. Romské obyvatelstvo ostravské aglomerace v letech 1945-1998.
Pavelčíková, N. Vývoj romského etnika v oblasti bývalého Ostravského kraje v období po druhé svět. válce.


AuthorTitleType of thesisYear
Carbol PavelThe Institute of dr. Edvard Beneš in London in the period 1950-1964 and its share in the formation of the post-February exileDoctoral thesis 2013 
Markowski ArkadiuszPoland and Czechoslovakia in the fetters of communist ideology between 1945 and 1955. Havířov, Žiar nad Hronom and Tychy - the first years of building three socialist townsDoctoral thesis 2010 
Dolejský MartinHistory of the Communist Party of Czechoslovakia in the Years 1921-1938 in the Brandýs nad Labem DistrictAdvanced thesis 2018 
Juřica MartinOstrava in 1945-1989Advanced thesis 2015 
Denkocy LenkaLIFE STORIES OF JEWISH FOREIGN RESISTACE FIGHTERS DURING WORLD WAR IIAdvanced thesis 2013 
Rataj MichaelTHE GENESIS OF AN INDEPENDENT PRESS IN THE OPAVSKO DISTRICT 1990-2000Advanced thesis 2011 
Plátková MonikaPolitical processes in the 50s of the 20th century to NovojičínskoMaster's thesis 2018 
Angerová EliškaThe collectivization and its reflection in the lives of inhabitants of the city Hluk in the years 1949 - 1960Master's thesis 2017 
Dostálová HanaCitizens of Hlučínsko before the Special People' s Court in 1945-1948Master's thesis 2017 
Herman TomášRock Music in Ostrava in the Era of NormalizationMaster's thesis 2017 
Němečková JanaTwists in the history of pilgrimage place Svatý Antonínek near Blatnice during the years 1938-1955Master's thesis 2017 
Kolářová MarkétaHistorical aspects of the integration of the Roma population in Ostrava (in the 2nd half of the 20th century)Master's thesis 2016 
Mustafayeva HeyranThe Phenomenon of International Friendship and Twin Cities after World War II (the Example of Ostrava)Master's thesis 2016 
Jahoda OndřejDevelopment of Primary Education in the Centre of Ostrava from 1945 until the End of 1970sMaster's thesis 2015 
Brychta MartinEveryday life of people in Ostrava in the years 1965-1975Master's thesis 2013 
Herman JanDevelopment village Žlutava in 1945-1968Master's thesis 2013 
Skýbová LadislavaThe experience with Roma by the staff working in non-profit organizationsMaster's thesis 2013 
Verbíková LucieProceedings of the exponents of the Nazi secret police before the SPC in Uherské HradištěMaster's thesis 2013 
Erben JiříDevelopment of the situation, that resulted into a culmination of 1989 revolution in OpavaMaster's thesis 2012 
Konopka LiborThe evolution of religious life of christian inhabitants in Frýdek-Místek in 1948 - 1969Master's thesis 2012 
Medveďová SoňaDevelopment of nursery schools in Opava in 1945-1990 and comparison with the present system of nursery schoolsMaster's thesis 2012 
Pavelcová RadkaDevelopment of the theatre life in 50th and 60th of 20th centuryMaster's thesis 2011 
Šustková MarkétaDevelopment of small and middle businnes in Jesenik distinct after WWII.Master's thesis 2011 
Uvizlová RadkaThe development of Gypsies in Hradec Králové region in 1945 - 1965 seen by eyes of period officersMaster's thesis 2011 
Karen JiříFortunes of Participants in the Process of Democratization in the year 1968 at the time of so-called Normalization in OpavaMaster's thesis 2010 
Kollarčík LukášProgression of town and spa Luhačovice 1945-1948 in the context of all-society revolutionary changesMaster's thesis 2010 
Matušková MartinaLife's Destinies of Victims of Political Trials of the 50's of the 20th century and Their Families in Ostrava Region (1950 - 1990)Master's thesis 2010 
Chrobáková Lněničková AndreaThe "little" retribucion decreeMaster's thesis 2009 
Marušák IvoProgression of Otrokovice 1945 - 1948Master's thesis 2009 
Holíková AndreaThe collectivization in the region of Zlín and its reflection in the lives of inhabitants of Fryšták and VelíkováMaster's thesis 2008 
Nétková HanaThe role of Ostrava´s television in 60´s of the 20th centuryMaster's thesis 2008 
Pospíšil KarelThe collectivization of the agriculture in the Kromeriz region in the era 1949 - 1960Master's thesis 2008 
Válková TerezaThe evolvement of a region Frýdek-Místek 1945-1948Master's thesis 2008 
Břusková Komendová KateřinaFloods in the Ostrava region in the years 1925-1985Master's thesis 2007 
Ivánek JakubThe fate of manor houses in the north-western part of the Opava district after the Second World WarMaster's thesis 2007 
Jílková JanaThe everyday life of the people from Havířov town since its beginning till first half of 60´s in 20th centuryMaster's thesis 2007 
Kavecký DavidDevelopment of culture in Moravian Ostrava in the years 1918-1938 in social and societal contextMaster's thesis 2007 
Křižanovská BarboraThe history of rise and development of "Vyšší pedagogická škola v Opavě" (1953 - 1959)Master's thesis 2007 
Benková LucieThe collectivization of a village located in the region Hlučínsko in the years 1949-1960 (The example of Dolní Benešov and Sudice)Master's thesis 2006 
Jeřábková JanaThe changes of everyday life of Ostrava´s inhabitants in the periond from the end of the second world war to the beginning of the sixties of the 20th centuryMaster's thesis 2006 
Syryčanská MarieHistory of the village Loukov ( 1850 -1950 )Master's thesis 2006 
Neumannová MarcelaThe development of the Region of Těšínsko in the years of 1945-1948Master's thesis 2005 
Šmídová RadkaUherskobrodsko 1945-1948.Master's thesis 2005 
Liszok DanielThe circumstances of the emergence and development of the city from the late 40th Havířov years until 1970Master's thesis 2004 
Káňa VítThe club of inventors Moravská Ostrava 1934-1951.Bachelor's thesis  
Kupčová EvaTHE PROCESS OF COLLECTIVIZATION IN SELECTED VILLAGES LOCATED IN THE REGION OF OSTRAVSKO IN THE YEARS 1949-1965 (POLANKA NAD ODROU, SVINOV)Bachelor's thesis 2018 
Martínek JindřichHistorical development of Otrokovice in years 1948 - 1968Bachelor's thesis 2018 
Anlaufová LucieDevelopment of Albrechtice near Český Těšín in the years 1969- 1989Bachelor's thesis 2017 
Zapletalová KláraDevelopment of the ecclesiastical circumstances in Odersko in the years 1948 - 1989.Bachelor's thesis 2017 
Bartoníková AnetaSelected literary magazines published in samizdat in the period of normalizationBachelor's thesis 2016 
Jurkas MartinThe history of the Dominican Order in Olomouc and its community members after 1945Bachelor's thesis 2016 
Angerová EliškaHistorical transformations of folk festival - The Ride of the Kings in Vlčnov in years 1965-1989Bachelor's thesis 2015 
Masaryková LucieThe persecution of the Jews in the Czech countries during the Nazi occupation (1939-1945).Bachelor's thesis 2015 
Němečková JanaThe history of Veselí nad Moravou and its vicinity from 1945 to 1960Bachelor's thesis 2015 
Plátková MonikaLiquidation of partisan villages around Zlín by Nazi commandos at 1945 (by witnesses look)Bachelor's thesis 2015 
Weiss JiříThe biography of a village teacher Cyril MachBachelor's thesis 2015 
Herman TomášHistory of the Scout Movement in Ostrava between the years 1945 - 1995Bachelor's thesis 2014 
Dostálová HanaHlučínsko in period from the second world war to 60th of 20th century through the story of Mrs. Jane SchlossárkováBachelor's thesis 2013 
Kaděrová RadmilaEveryday life of the inhabitants of the village Čeladná in the nineteen fiftiesBachelor's thesis 2013 
Kroščenová ŠárkaNonprofit organizations are getting in work with Romans.Bachelor's thesis 2013 
Konečná VeronikaThe history of village Háj ve Slezsku in 1945-1948Bachelor's thesis 2011 
Malinek MartinTHE PROCESS OF COLLECTIVIZATION IN SELECTED VILLAGES OF LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍBachelor's thesis 2011 
Skýbová LadislavaMutual coexistence and its representative Sri Kumar VishwanathanBachelor's thesis 2011 
Slobodníková VeronikaCourse of Slovak National Uprising in Lučatín, Slovenská Ľupča, Ľubietová and StrelníkyBachelor's thesis 2011 
Blahová VendulaPolitical progress in town Zlín from May 1945 to February 1948Bachelor's thesis 2010 
Pavelcová RadkaRecreation in changes of time in village Ostravice in years 1945-2005Bachelor's thesis 2009 
Verbíková LucieThe course of the process with accused people from Uherské Hradiště on MLS Uherské HradištěBachelor's thesis 2009 
Galatíková JitkaThe 1950s persecution of the Roman Catolic Church layman in the region of OstravaBachelor's thesis 2006 
Vávra JaromírEconomy problems in political district Nové Město na Moravě from the recession begining to 1938Bachelor's thesis 2006 
Pečenková KarolínaOhlas událostí let 1967-1968 na Frýdecku-MísteckuBachelor's thesis 2005 


Cultural Phenomena of the Everyday Life of the Inhabitants of Ostrava Area in 1965-1989
Main solverprof. PhDr. Nina Pavelčíková, CSc.
Period1/2018 - 12/2019
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statesolved
The Ostrava region in the snare of the communist regime. Changes in everyday life in the Ostrava region between 1948 and 1989)
Main solverprof. PhDr. Nina Pavelčíková, CSc.
Period1/2015 - 12/2016
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Historické podmínky procesu integrace romského obyvatelstva Ostravy
Main solverprof. PhDr. Nina Pavelčíková, CSc.
Period1/2011 - 12/2011
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Historické podmínky procesu integrace romského obyvatelstva Ostravy
Main solverprof. PhDr. Nina Pavelčíková, CSc.
Period1/2010 - 12/2010
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
social hub