UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Arts > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of Philosophy

Jan Herůfek

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:Mgr. Jan Herůfek, Ph.D.
Room, floor, building: D 304, Building D
Position:
Research interests and teaching:humanism, Renaissance philosophy and religion, philosophy of nature
Department/ Faculty: Department of Philosophy (Faculty of Arts)
VIVARIUM - Centre for Research in Medieval Society and Culture (Faculty of Arts)
Phone number, mobile: +420 553 46 1823
E-mail:
Personal website:No record found.All publications

Herůfek, J. Apologia: De magia naturali et cabala disputatio, Heptaplus: Expositio primae dictionis, idest "In principio". In: J. Pelán a kol. Antologie italské renesanční literatury. 2019.
Herůfek, J. Židovské zdroje v Pikově konceptu felicitas. Svět literatury. 2019, 60(XXX), s. 1-26. ISSN 2336-6729.
Herůfek, J. Dva listy. 2018.
Herůfek, J. Řecká a latinská filosofická terminologie (studijní opora pro kombinovanou formu programu filozofie). 2018.
Herůfek, J. Sources in Zorzi's Concept of Occulta Scientia Cabale: A Little Encounter. Czech and Slovak Journal of Humanities. 2018, 1(leden), s. 26-35. ISSN 1805-3742.
Herůfek, J. Svět italské komicko-realistické poezie. Toskánská komicko-realistická poezie z let 1260 - 1492. 2018.
Herůfek, J. Židovsko-křesťanský dialog v 15. století: Giovanni Pico a Jochanan Alemanno. In: 31. MEZINÁRODNÍ KOMENIOLOGICKÉ KOLOKVIUM: Migrace, emigrace, exil a kulturní transfery. Uherský Brod: Muzeum J. A. Komenského. 2018.
Herůfek, J. Koncepcja prawdy absolutnej u Jana Reuchlina: Oryginalna polifonia filozofii. In: Rzecz piękna, mądra, dobra? Wszystkim jest jedno. Oryginalna polifonia filozofii. Wrocław: Oficyna wydawnicza Arboretum, 2017. s. 73-80. Tom III. ISBN 978-83-62563-59-3.
Herůfek, J. Scientia prohibita G. Pica della Mirandola. Ostrava: Vivarium: Filozofická fakulta, Ostravská univerzita, 2017. 208 s. ISBN 978-80-7464-883-0.
Herůfek, J. Svět italské komicko-realistické poezie: oponentský posudek disertační práce. 2017.
Woźniczka, M., Otisk, M., Kalnická, Z., Hromek, P., Dolák, A., Kramoliš, O., LIČKA, L., Herůfek, J., Żýwiołek, A., Naldoniová, L., Zelenka, T., Oziębłowski, M., Perek, M. a Olech, A. Filosofie v provincii / Filozofia na prowincji. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. Vzdělanec v provincii / Uczony na prowincji, tomus 3. 238 s. ISBN 978-80-7464-831-1.
Herůfek, J. Picova a Ficinova interpretace Cavalcantiho konceptu lásky malé přiblížení. Studia comeniana et historica. 2016, č. 95-96, s. 58-69. ISSN 0323-2220.
Herůfek, J. Přednášková činnost na katedře filozofie univerzity ve Wroclawě. 2016.
Herůfek, J. Recepce Cavalcantiho konceptu lásky u florentských platoniků. In: Problematika vnímání mezi středověkou a novověkou filosofií. Ostrava: Katedra filozofie FF OU. 2016.
Herůfek, J. Reuchlinova cesta k absolutní pravdě (ad sapientiam Dei). In: Prawda-Dobro-Piekno III-Jedno czy Wielość. Instytut Filozofii, Wroclaw: Instytut Filozofii. 2016.
Herůfek, J. a Franc, J. Člověk slavící: pojetí kultu a liturgie v judaismu, křesťanství a islámu mezi antikou a novověkem. 2015.
Herůfek, J. Philosophia naturalis Francesca Zorziho. In: Filozof na prowincji / Rola elit intelektualnych w środowiskach lokalnych. Lubliniec: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Ostravská univerzita v Ostravě. 2015.
Herůfek, J. Předmluva (k Pojetí důstojnosti člověka od antiky po současnost). In: Pojetí důstojnosti člověka od antiky po současnost. Ostravská univerzita v Ostravě: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2015. s. 7-10. Interpretationes. ISBN 978-80-7464-781-9.
Herůfek, J. Sermo de passione Domini / Řeč o utrpení Páně. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Centrum pro studium středověké společnosti a kultury - VIVARIUM, 2015. Interpretationes 4. 152 s. ISBN 978-80-7464-706-2.
Herůfek, J. a Franc, J. Úvodní slovo. In: Člověk slavící: pojetí kultu a liturgie v judaismu, křesťanství a islámu mezi antikou a novověkem. Olomouc: Refugium, 2015. s. 7-12. svazek. ISBN 978-80-7412-225-5.
Herůfek, J. Vita coaetanea / Současný život. Červený Kostelec - Ostrava: nakladatelství Pavel Mervart, 2015. 148 s. ISBN 978-80-7464-455-9.
Herůfek, J. Flavius Mithridates a židovská kulturní tradice. In: VIA VIATORES QUAERIT. MOBILNOŚĆ SPOŁECZNA W DZIEJACH KRAJÓW GRUPY WYSZEHRADZKIEJ. GDYNIA: MUZEUM MIASTA GDYNI. 2014.
Herůfek, J. Koncept "magia naturalis" G. Pica della Mirandola a jeho role na "veřejné" disputaci o Devíti stech tezích. Studia comeniana et historica. 2014, roč. 44, s. 80-112. ISSN 0323-2220.
Herůfek, J. Pojetí člověka u Pica della Mirandola a Jochanana Alemanna. In: Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet. Poprad: Katolícka univerzita v Ružomberku. 2014.
Herůfek, J. Pojetí důstojnosti člověka mezi antikou a novověkem [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2014.
Herůfek, J. Proces Giovanniho Pica della Mirandola. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 105 s. ISBN 978-80-7464-699-7.
Herůfek, J. Johannes Reuchlin a tradice prisca theologia. In: Vědění antiky a zrození moderní vědy: Překonání nebo inspirace?. Plzeň: FF ZČU Plzeň. 2013.
Herůfek, J. Proměny renesanční podoby vědy mezi 15. a 16. stoletím: Ficino, Pico a Reuchlin. In: Limity vědeckého poznání. Ostrava: Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2013. s. 37-56. ISBN 978-80-7464-458-0.
Herůfek, J. Universita di Ferrara. 2013.
Herůfek, J. Erasmus Rotterdamský a Johannes Reuchlin. In: Erasmovo dílo v minulosti a současnosti evropského myšlení. Brno: CDK, 2012. s. 107-114. ISBN 978-80-7325-301-1.
Herůfek, J. Guglielmo Raimondo Moncada between the Jewish and the Christian Mystical Tradition. Graeco-Latina Brunensia. 2012, roč. 17, s. 41-55. ISSN 1803-7402.
HORÁKOVÁ, J., Svoboda, F., Zemčík, T. a Herůfek, J. Studentská vědecká konference Katedry filozofie - Setkávání vědy a filosofie.: Jaká je dnes funkce filosofie vědy? [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2012.
Herůfek, J. Erasmus Rotterdamský a Johannes Reuchlin. Olomouc: FF UP. 2011.
Herůfek, J. Giovanni Pico della Mirandola and the Christian Kabbalah. Czech and Slovak Journal of Humanities. 2011, roč. 1, s. 84-107. ISSN 1805-3742.
Herůfek, J. Giovanni Pico della Mirandola's Encounter with Jewish Intellectuals. Acta comeniana. 2011, roč. 25, s. 7-24. ISSN 0231-5955.
Herůfek, J. Renesanční cesty k náboženské toleranci (Kusánský, Ficino, Reuchlin a Postel). In: XXVIII. Mezinárodní Komeniologické Kolokvium: Komenský a soudobá politická teorie a praxe. Uherská Brod: Muzeum J. A. Komenského. 2011.
Herůfek, J. Reuchlinovo a Picovo pojetí křesťanské kabaly: malé přiblížení. Listy filologické Folia philologica. 2011, roč. 134, s. 81-93. ISSN 0024-4457.
Herůfek, J. Universita di Pisa. 2010.
Herůfek, J. Universita degli Studi di Firenze. 2009.


AuthorTitleType of thesisYear
Janalík VítPolitical philosophy of N. MachiavelliMaster's thesis 2015 
Elischer RadanThe Natural Philosophy of Giordano BrunoBachelor's thesis 2018 
Garba JosefThe City of the Sun, sources, comparations and influenceBachelor's thesis 2017 
Divoka MarekThe philosophy of nature of Marsilio Ficino and G. Pico della MirandolaBachelor's thesis 2015 


Scientific and Philosophical Study of Nature
Main solverMgr. Jan Herůfek, Ph.D.
Period1/2014 - 12/2014
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
social hub