UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Arts > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of Czech Language

Jaroslav David

Jaroslav David

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.
Room, floor, building: D 510, Building D
Position:Head of Department
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Czech Language (Faculty of Arts)
Phone number, mobile: +420 553 46 1860
+420 604 159 745
E-mail:
Personal website:No record found.Selected publications

David, J. a Nováková, L. Exonymie průmyslové oblasti - na příkladu Ostravska a Karvinska (Česká republika). Acta onomastica. 2018, roč. 59, č. říjen, s. 32-41. ISSN 1211-4413.
David, J. a Davidová Glogarová, J. Onymickou stopou Petra Bezruče. Acta onomastica. 2018, roč. 59, č. říjen, s. 18-31. ISSN 1211-4413.
David, J. Toponymy in a relocated city: the city of Most, Czech Republic. Voprosy onomastiki. 2018, roč. 15, 15(2), s. 70-86. ISSN 1994-2400.
David, J. Toponymy in a Socialist City - the Cities of OstravaPoruba, Havířov and Most (Czech Republic). Onomastica Uralica. 2018, 11(prosinec), s. 209-215. ISSN 1586-3719.
David, J. a Mácha, P. Certifikovaná metodika: Ochrana místních a pomístních jmen a urbanonym jako zdroje lokální, regionální a národní identity a kulturního dědictví. 2017.
David, J. a Davidová Glogarová, J. Czech Travelogues about Soviet Russia and the Soviet Union - a Neglected Source for Historical Geography. Hungarian Geographical Bulletin. 2017, roč. 66, s. 295-306. ISSN 2064-5031.
Davidová Glogarová, J. a David, J. Obrazy z cest do země Sovětů: (české cestopisy do sovětského Ruska a Sovětského svazu 1917-1968). Brno: Host, 2017. 256 s. ISBN 978-80-7577-225-1.
David, J. Velcí lidé velké země na stránkách časopisu Lidé a země. In: Lenka Křížová - Jiří Martínek (eds.). Od Karlova mostu ke Gottwaldovu Osobnosti v názvech měst a míst. Praha: Historický ústav AV ČR, 2017. s. 113-119. ISBN 978-80-7286-315-0.
David, J. 15 hesel, např. Historická sémantika, Názvotvorba, Newspeak, Vlastní jméno místní, Urbanonymum, Honorifikační toponymum. In: P. Karlík, M. Nekula, J. Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017. ISBN 978-80-7422-480-5.

All publications

David, J. Rudolf Šrámek: Labyrintem vlastních jmen a nářečí. Brno: Host, 2016. 216 s. Studie osobností brněnské lingvistiky, 6. Slovo a slovesnost. 2019.
David, J. a Klemensová, T. Still having a conflict potential? German and Hungarian toponyms in the Czech and Slovak national corpora texts. MISCELLANEA GEOGRAPHICA - REGIONAL STUDIES ON DEVELOPMENT. 2019, 23(3), s. 1-5. ISSN 2084-6118.
David, J. a Davidová Glogarová, J. Thematization of Place Names in Opinion Journalism: Czech Exile Politicians' Radio Speeches between 1938 and 1945. Acta onomastica. 2019, 60(1), s. 7-23. ISSN 1211-4413.
David, J. a Nováková, L. Exonymie průmyslové oblasti - na příkladu Ostravska a Karvinska (Česká republika). Acta onomastica. 2018, roč. 59, č. říjen, s. 32-41. ISSN 1211-4413.
David, J. Gabriel Rožai: Terénne názvy hornogemerských obcí Rejdová a Vyšná Slaná. Gabriel Rožai, Rožňava, 266 s. Acta onomastica. 2018.
David, J. Jan Hajšman: Plzeňsko-český slovník: Pročpa tudlecto říkáme? Starý most, Plzeň 2017, 176 s. Acta onomastica. 2018.
David, J. a Davidová Glogarová, J. Onymickou stopou Petra Bezruče. Acta onomastica. 2018, roč. 59, č. říjen, s. 18-31. ISSN 1211-4413.
Davidová Glogarová, J. a David, J. Proper Names Thematization - General Remarks on The Process. In: XXVII. kolokvium mladých jazykovedcov. Banská Bystrica: FF UMB v Banskej Bystrici - JÚĽŠ SAV. 2018.
David, J. První česká soustavná práce o literární onomastice. Dvořáková, Žaneta (2017): Literární onomastika: Antroponyma. Praha: FF UK, 292 s. Naše řeč. 2018.
David, J. a Klemensová, T. Still Having a Conflict Potential? German Place Names in Czechia, Hungarian Place Names in Slovakia. In: 17th International Conference of Historical Geographers. Varšava: University of Warsav - Institute of History, Polish Academy of Science. 2018.
Davidová Glogarová, J. a David, J. Thematization of Place Names in Czech Opinion Journalism. In: 2nd Ostrava Onomastic Meeting Event. Ostrava: Katedra českého jazky, Filozofická fakulta Ostravské univerzity. 2018.
Davidová Glogarová, J. a David, J. Thematization of Proper Names in Ideological Speeches. In: MIOKO - XXI International and Nationwide Conference on Onomastics. Lublin: Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lubline. 2018.
David, J. Toponymy in a relocated city: the city of Most, Czech Republic. Voprosy onomastiki. 2018, roč. 15, 15(2), s. 70-86. ISSN 1994-2400.
David, J. Toponymy in a Socialist City - the Cities of OstravaPoruba, Havířov and Most (Czech Republic). Onomastica Uralica. 2018, 11(prosinec), s. 209-215. ISSN 1586-3719.
David, J. a Davidová Glogarová, J. Vytváření kultu básníka Petra Bezruče prostřednictvím vlastních jmen. In: Petr Bezruč - bard prvý, co promluvil: Petr Bezruč. Bard prvý, co promluvil 2017-09-21 Opava. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2018. s. 162-166. ISBN 978-80-7599-004-4.
David, J. a Mácha, P. Certifikovaná metodika: Ochrana místních a pomístních jmen a urbanonym jako zdroje lokální, regionální a národní identity a kulturního dědictví. 2017.
David, J. a Davidová Glogarová, J. Czech Travelogues about Soviet Russia and the Soviet Union - a Neglected Source for Historical Geography. Hungarian Geographical Bulletin. 2017, roč. 66, s. 295-306. ISSN 2064-5031.
David, J. a Klemensová, T. Německá toponymie českých zemí po roce 1989 - nostalgie, paměť, revitalizace. In: XX. slovenská onomastická konferencia: Konvergencie a divergencie v propriálnej sfére. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela. 2017.
Davidová Glogarová, J. a David, J. Obrazy z cest do země Sovětů: (české cestopisy do sovětského Ruska a Sovětského svazu 1917-1968). Brno: Host, 2017. 256 s. ISBN 978-80-7577-225-1.
Onymickou stopou Petra Bezruče. In: Petr Bezruč - bard prvý, co promluvil. Opava: Slezské zemské muzeum - Památník Petra Bezruče v Opavě - Katedra české literatury a literární vědy FF OU. 2017.
Tematizace jazyka v cestopisech ze země Sovětů v letech 1917-1970. In: 100 let Naší řeči. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR. 2017.
David, J. a Davidová Glogarová, J. The thematization of proper names in travel literature: Czech travelogues of visits to the USSR. Slovo a slovesnost. 2017, roč. 78, s. 195-213. ISSN 0037-7031.
David, J. Urban Landscape and its Toponymy - Czech Socialist Cities in the Centre of Research Interest. 2017.
David, J. Velcí lidé velké země na stránkách časopisu Lidé a země. In: Lenka Křížová - Jiří Martínek (eds.). Od Karlova mostu ke Gottwaldovu Osobnosti v názvech měst a míst. Praha: Historický ústav AV ČR, 2017. s. 113-119. ISBN 978-80-7286-315-0.
David, J. 15 hesel, např. Historická sémantika, Názvotvorba, Newspeak, Vlastní jméno místní, Urbanonymum, Honorifikační toponymum. In: P. Karlík, M. Nekula, J. Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017. ISBN 978-80-7422-480-5.
Davidová Glogarová, J. a David, J. Cestopisy a reportáže ze Sovětského svazu mezi dvěma světovými válkami. Kuděj. Časopis pro kulturní dějiny. 2016, roč. 17, s. 58-85. ISSN 1211-8109.
Davidová Glogarová, J. a David, J. Chrematonymy in Literary Texts - Illustrated with Short Stories by Bohumil Hrabal and Ota Pavel. Acta onomastica. 2016, roč. 55, s. 61-68. ISSN 1211-4413.
David, J. Mikrotoponymie městského prostoru. In: Nazwy terenowe i miejscowe w przestrzeni fizycznej 2012-10-27 Łódz. Łódz: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. s. 269-276. ISBN 978-83-8088-241-6.
David, J. a Davidová Glogarová, J. Most - bourání města jako obraz stavu společnosti v zrcadle analýzy publicistiky Rudého práva. In: J. Malura, M. Tomášek. Příroda vs. industriál. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2016. s. 205-224. ISBN 978-80-7464-864-9.
David, J. Petr Hejhal: Počátky středověké kolonizace české části Českomoravské vrchoviny. Acta onomastica. 2016, roč. 55, s. 357-359. ISSN 1211-4413.
David, J. Petr Hejhal: Počátky středověké kolonizace české části Českomoravské vrchoviny. Acta onomastica. 2016, roč. 55, s. 357-359. ISSN 1211-4413.
David, J. Přesouvání paměti místa prostřednictvím toponymie - na příkladu města Most. In: J. David. Toponyma. Kulturní dědictví a paměť míst. Ostrava: Ostravská univerzita. Filozofická fakulta, 2016. s. 78-87. ISBN 978-80-7464-843-4.
David, J. Rudolf Šrámek: Jména obcí a sídel na Hlučínsku. Průvodce po místních jménech specifického regionu Moravskoslezského kraje. Acta onomastica. 2016, roč. 55, s. 359-362. ISSN 1211-4413.
Davidová Glogarová, J. a David, J. Thematization of Proper Names in Travel Literature (Travelogues of Visits to the USSR). In: Central European Conference of Historical Geographers. Praha: Historický ústav AV ČR, PřF UK, Česká geografická společnost. 2016.
David, J. Toponyma. Kulturní dědictví a paměť míst. 2016.
David, J. Toponymie městského prostoru v kontextu mezioborovosti české onomastiky - kritické poznámky a perspektiva dalšího výzkumu. Studie z aplikované lingvistiky. 2016, roč. 7, s. 39-54. ISSN 1804-3240.
David, J. a MÍSTECKÝ, M. Toponymie moderního sídliště - na příkladu pátého stavebního obvodu městské části Ostrava-Poruba. Acta onomastica. 2016, roč. 57, s. 26-37. ISSN 1211-4413.
David, J. a Semian, M. Bohemian Manchester, Moravian Klondike and Silesian Versailles: Attributive structures of foreign place names in contemporary Czech journalism. Slovo a slovesnost. 2015, roč. 76, s. 129-147. ISSN 0037-7031.
David, J. a Davidová Glogarová, J. Czech for Erasmus Students in Ostrava. 2015.
David, J. a Davidová Glogarová, J. Druhý život spisovatelů v toponymii Moravskoslezského kraje - na příkladu urbanonymie Ostravy. In: Historik a literát v provincii / Historyk i pisarz na prowincji. Vzdělanec v provincii / Uczony na prowincji. Svazek/Tom 2. Ostrava: Ostravská univerzita, 2015. s. 341-354. ISBN 978-80-7464-793-2.
David, J. Pestré vrstvy - stratifikace toponymie města. In: 19. slovenská onomastická konferencia: 19. slovenská onomastická konferencia 2014-04-28 Bratislava. Bratislava: Veda, 2015. Veda, 2015. s. 379-385. ISBN 978-80-224-1426-5.
David, J. Robert Dittmann - Oldřich Uličný (eds.): Studie k moderní mluvnici češtiny 3: Čeština a dějiny: Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. 228 s.. Slovo a slovesnost. 2015, roč. 76, s. 303-307. ISSN 0037-7031.
Mácha, P., Krtička, L. a David, J. Specializovaná mapa pro evidenci a analýzu místních a pomístních názvů ve vztahu ke znalosti, vnímání a identitě obyvatel. 2015.
Davidová Glogarová, J. a David, J. Starý a nový Most - bourání města jako obraz stavu společnosti. In: Příroda vs. industrial. Vytváření prostoru v literatuře, výtvarném umění a filmu. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 2015.
David, J. Czech in Ostrava. 2014.
Davidová Glogarová, J. a David, J. Druhý život spisovatelů v toponymii Moravskoslezského kraje - na příkladu urbanonymie Ostravy. In: Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Pisarz na prowincji". Częstochowa: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie - Ostravská univerzita v Ostravě. 2014.
David, J. Knížka mapující tisíciletou historii českých osobních jmen. Naše řeč. 2014, roč. 97, s. 92-95. ISSN 0027-8203.
David, J. Kolokace vlastních jmen. In: Vlastní jména v textech a kontextech. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 61-65. ISBN 978-80-210-6631-1.
David, J. a Mácha, P. Názvy míst. Paměť, identita, kulturní dědictví. Brno: Host, 2014. 240 s. ISBN 978-80-7491-425-6.
David, J. a Davidová Glogarová, J. Obrazy z cest do Sovětského svazu v letech 1948-1956. Kuděj. Časopis pro kulturní dějiny. 2014, roč. 15, s. 77-103. ISSN 1211-8109.
Davidová Glogarová, J., David, J. a Čech, R. Analýza tematické koncentrace textu - komparace publicistiky Ladislava Jehličky a Karla Čapka. Slovo a slovesnost. 2013, roč. 74, s. 41-54. ISSN 0037-7031.
Krtička, L., Mácha, P. a David, J. Názvy míst: Mapová aplikace a databázový systém pro evidenci a analýzy místních a pomístních názvů ve vztahu ke znalosti, vnímání a identitě obyvatel. 2013.
David, J. Paměť města - názvy míst HAVÍŘOV. Havířov, Galerie Maryčka, KD Petra Bezruče, Česká republika. 2013.
David, J., Čech, R., Radková, L., Davidová Glogarová, J. a Šústková, H. Slovo a text v historickém kontextu - perspektivy historickosémantické analýzy jazyka. Brno: Host, 2013. 324 s. ISBN 978-80-7294-999-1.
David, J. Street Names - Between Ideology and Cultural Heritage. Acta onomastica. 2013, roč. 54, s. 53-60. ISSN 1211-4413.
David, J. Toponymické vytváření prostoru nového socialistického města. Geografické rozhledy. 2013, roč. 22, s. 24-25. ISSN 1210-3004.
David, J. a Suchá, Z. Typizace ve jménech seriálových postav. Acta onomastica. 2013, roč. 54, s. 246-255. ISSN 1211-4413.
David, J. Czech Street Names: The Tendencies of Development in Modern Times. In: Die Stadt und ihre Namen. Leipzig: Leipziger Universitätsverlag und AVA - Akademische Verlagsanstalt, 2012. s. 227-238. Onomastica Lipsiensia, Band 8. ISBN 978-3-86583-697-7.
Krtička, L., Mácha, P. a David, J. DB systém Místa paměti: Databázový systém pro evidenci a analýzy místních a pomístních názvů ve vztahu ke znalosti, vnímání a identitě obyvatel. 2012.
David, J. Diachronní sémantika - hrad a zámek potřetí. Studia Slavica. 2012, roč. 16, s. 305-314. ISSN 1803-5663.
David, J. Living Toponymy in Czech New Towns: the Towns of Havířov and Ostrava-Poruba, Czech Republic. Beiträge zur Namenforschung. 2012, roč. 47, č. 4, s. 459-468. ISSN 0005-8114.
David, J. a Mácha, P. Možnosti studia toponym ve vztahu ke krajině, prostoru a identitě. Acta onomastica. 2012, roč. 53, s. 28-45. ISSN 1211-4413.
David, J. Obecná pojmenování osob pracujících v zemědělství v historické perspektivě. Naše řeč. 2012, roč. 95, s. 85-98. ISSN 0027-8203.
David, J. Paměť města - názvy míst HAVÍŘOV. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. 94 s. ISBN 978-80-7464-140-4.
David, J. Paměť města - názvy míst OSTRAVA. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. 100 s. ISBN 978-80-7464-141-1.
David, J. Paměť města - názvy míst OSTRAVA. Ostrava, Galerie Knihovny města Ostrava, Česká republika. 2012.
David, J. Toponyma a orientace v současném městském prostoru aneb Ztracen ve městě. In: Jednotlivé a všeobecné v onomastike. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2012. s. 229-236. ISBN 978-80-555-0594-7.
David, J. Commemorative Place Names. Their Specificity and Problems. Names: A Journal of Onomastics. 2011, roč. 59, s. 214-228. ISSN 0027-7738.
David, J. František Čermák - Václav Cvrček - Věra Schmiedtová (eds.): Slovník komunistické totality. Slovo a slovesnost. 2011, roč. 72, s. 301-306. ISSN 0037-7031.
David, J. Klasifikace honorifikačních toponym. Slovo a slovesnost. 2011, roč. 72, s. 13-27. ISSN 0037-7031.
David, J. Smrdov, Brežněves a Rychlonožkova ulice: Kapitoly z moderní české toponymie. Praha: Academia, 2011. Lingvistika. 336 s. ISBN 978-80-200-1913-4.
David, J. Vlastní jména a jejich (historická) sémantika. Acta onomastica. 2011, roč. 52, s. 15-30. ISSN 1211-4413.
David, J. cui a virginali vocabulo inditum est nomen Devin: Etymologie místních jmen v Kosmově, Dalimilově a Pulkavově kronice. In: Lexika slovenskej onymie-hydronymia, antroponymia, toponymia. Trnava: JÚĽŠ SAV, VEDA, PedF Trnavskej univerzity, 2010. s. 167-173. ISBN 978-80-2241-126-4.
David, J. Honorifikace jako určující rys moderní urbanonymie. In: Mnohotvárnost a specifičnost onomastiky. IV. česká onomastická konference, 15.-17. září 2009, Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i., 2010. Ostravská univerzita v Ostravě, Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i., 2010. s. 131-137. ISBN 978-80-7368-779-3.
David, J. Honorifikační motiv v toponymii: (na příkladu baťovských toponym a toponyma Zlín/Gottwaldov). Acta onomastica. 2010, roč. 51, č. 2, s. 429-436. ISSN 1211-4413.
David, J. Lidová a bakalářská etymologie vlastních jmen (na příkladu toponym). Naše řeč. 2010, roč. 93, č. 2, s. 57-70. ISSN 0027-8203.
David, J. Mnohotvárnost a specifičnost onomastiky. IV. česká onomastická konference, 15.-17. září 2009, Ostrava. 2010.
David, J. Proměny české antroponymie po roce 1989: (na příkladech jmen dětí celebrit). Acta onomastica. 2010, roč. 51, č. 2, s. 581-590. ISSN 1211-4413.
David, J. Žižkovo Pole, Baťov, Gottwaldov, Havířov, Gottland: Honorifikační motiv v české oikonymii 20. století - příčiny neuplatnění - na příkladu období 1945-1948. In: Nazwy własne i społeczeństwo. Łask: Oficyna Wydawnicza LEKSEM, 2010. s. 215-229. 2. ISBN 978-83-60178-85-0.
David, J. Budovatelsk, Zoringrad, Melsgottwaldov ...a Havířov: Internacionalizační tendence v honorifikačním motivu. In: Teoretické a komunikační aspekty proprií. Prof. Rudolfu Šrámkovi k životnímu jubileu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 187-194. Spisy Ped. fakulty Masarykovy univerzity, č. 135. ISBN 978-80-210-5102-7.
David, J. Environmentální rozměr toponomastiky. Acta onomastica. 2009, roč. 49, č. 49, s. 98-105. ISSN 1211-4413.
David, J. Folk Etymology in the Middle Ages Czech Chronicles: from Cosmas to Hajek. Beiträge zur Namenforschung. 2009, roč. 44, č. 4, s. 419-430. ISSN 0005-8114.
David, J. Kapitoly z české oikonymie 20. století. Praha: Academia, 2009. 200 s.
David, J. Lexikon české literatury počtvrté aneb na okraj pseudonymů. Acta onomastica. 2009, roč. 50, s. 254-255. ISSN 1211-4413.
David, J. Mytizační funkce toponym a mýtus naší krajiny (na příkladu honorifikačních oikonym). In: Meždunarodna slavistična konferencija Interkulturnijat dialog - tradiciji i perspektivy. s. 363-370. ISSN 0861-0029.
David, J. a Čech, R. Obyvatelská jména v češtině - na základě Českého národního korpusu.
David, J. Paměť národa jako onomastický pramen a jeho možné využití. Acta onomastica. 2009, roč. 50,
David, J. Pohleden - Horní Pohleď - Pohleď (okres Havlíčkův Brod). In: Havlíčkobrodsko. Vlastivědný sborník, svazek 23. Havlíčkův Brod: Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod - MZA Brno, SOkA Havlíčkův Brod, 2009. Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod - MZA Brno, SOkA Havlíčkův Brod, 2009. s. 183-187. ISBN 978-80-86931-48-7.
David, J. Soutěž na pojmenování nového města - Havířov. Acta onomastica. 2009, roč. 50, č. 50, s. 65-80. ISSN 1211-4413.
David, J. Specifické antroponymické a toponymické formanty v nové češtině a jejich vnímání. In: Slovanský areál a Evropa. Praha: Pavel Mervart - FF UK, 2009. Pavel Mervart - FF UK, 2009. s. 229-236.
David, J. Berounští medvědi a Ježíškova Vánoční pošta z Božího Daru: k reklamní funkci toponym. Studia slavica - Slovanské studie. 2008, č. 12, s. 177-181. ISSN 1214-3111.
David, J. Divnopis. Proč se to tak jmenuje?. Český lid. 2008, roč. 95, č. 1, s. 111-112. ISSN 0009-0794.
David, J. From Žižkovo Pole to Havířov: The honorific motive in Czech toponymy 1948?1955. Österreichische Namenforschung. 2008, roč. 36, č. 1-2, s. 15-23. ISSN 1211-4413.
David, J. Jan Žižka z Trocnova a husitská tradice v zeměpisných jménech širšího Havlíčkobrodska. In: Havlíčkobrodsko 22. Havlíčkův Brod-Brno: Státní okresní archiv Havlíčkův Brod-Moravský zemský archiv Brno, 2008. Státní okresní archiv Havlíčkův Brod-Moravský zemský archiv Brno, 2008. s. 89-99. ISBN 978-80-86931-26-5.
David, J. Nová česká oikonyma typu Chodovec City, Barrandov Hills, Nové Měcholupy a Šmoulov. Naše řeč. 2008, roč. 91, s. 192-196. ISSN 0027-8203.
David, J. a Čech, R. Pan Klaus a pan Úžasný. In: Onomastika a škola 8. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008. Gaudeamus, 2008. s. 179-185. ISBN 978-80-7041-167-4.
David, J. Růžová čajovna v Růžové ulici (The Rose Tea Room in Rose Street). Beiträge zur Namenforschung. 2008, roč. 43, s. 313-318. ISSN 0005-8114.
David, J. Etymologie ve výuce češtiny: K využití lidové etymologie zeměpisných jmen. In: Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. s. 25-30. ISBN 978-80-244-1947-3.
David, J. Internetové mapové zdroje pro toponomastiku. Acta onomastica. 2007, č. 48, s. 269-272. ISSN 1211-4413.
David, J. NAD ranními zprávami (Bystřice NAD/POD Pernštejnem). Čeština doma a ve světě. 2007, roč. XV, s. 54-57. ISSN 1210-9339.
David, J. Náš starověk v díle Ladislava Horáka. In: Havlíčkobrodsko 21. Vlastivědný sborník. Havlíčkův Brod: Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod a Moravský zemský archiv Brno-Státní okresní archiv Havlíčkův Brod, 2007. Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod a Moravský zemský archiv Brno-Státní okresní archiv Havlíčkův Brod, 2007. s. 139-148. ISBN 978-80-86931-26-5.
David, J. Rudolf Krajčovič. Živé kroniky slovenských dejín skryté v názvoch obcí a miest. Český lid. 2007, č. 94, s. 430-430. ISSN 0009-0794.
David, J. Textová opora k vývoji českého jazyka. 2007.
David, J. baby_lady, babygirl, baby-kocicka? (fungování nicků na chatu). In: Wyrazanie emocji. Lodz: Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego, 2006. Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego, 2006. s. 119-125. ISBN 978-83-7525-025-1.
David, J. Blondacekhodonin a slecinka.z.hk (toponymum v nicku). Acta onomastica. 2006, č. 46, s. 151-157. ISSN 1211-4413.
Jandová, E., David, J., Hoffmannová, J., Svobodová, D. a Müllerová, O. Čeština na WWW chatu. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2006. 264 s. ISBN 80-7368-253-2.
David, J. hele vis ze mas dobrej nick?. Čeština doma a ve světě. 2006, roč. 14, č. 1-4, s. 26-32. ISSN 1210-9339.
David, J. a Rous, P. Neviditelní svědkové minulosti. Místní a pomístní jména na Vysočině. 1. vyd. Praha: Academia, 2006. 202 s. ISBN 80-200-1454-3.
David, J. Nicky v komunikaci na WWW chatu. In: Čeština na WWW chatu. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2006. s. 43-84. ISBN 80-7368-253-2.
David, J. Případ Marie Pytlíkové-pozdní ohlas hilsneriády. In: Havlíčkobrodsko 20. Vlastivědný sborník . Havlíčkův Brod: Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod a Moravský zemský archiv Brno-Státní okresní archiv Havlíčkův Brod, 2006. Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod a Moravský zemský archiv Brno-Státní okresní archiv Havlíčkův Brod, 2006. s. 106-135. ISBN 80-86931-16-1.
David, J. Vývoj uličního názvosloví města Havlíčkův Brod. In: Havlíčkobrodsko 20. Vlastivědný sborník. Havlíčkův Brod: Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod a Moravský zemský archiv Brno-Státní okresní archiv Havlíčkův Brod, 2006. Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod a Moravský zemský archiv Brno-Státní okresní archiv Havlíčkův Brod, 2006. s. 62-105. ISBN 80-86931-16-1.
David, J. baby_lady, babygirl, baby-kocicka? (emoce v chatové komunikaci-nicky). In: Wyrazanie emocji. Lodz, Katedra Wspolczesnego Jezyka Polskiego, Uniwersytet Lodzki. 2005.
David, J. a Nováček, O. Divotvorný místopis. 2005.
David, J. Jména jsou hvězdy, jež se zaněcují na temném nebi vědomí. (Literární antroponymie a toponymie v díle Vladislava Vančury). Acta onomastica. 2005, roč. 46, s. 29-42. ISSN 1211-4413.
David, J. Zaniklá sídliště na užším Havlíčkobrodsku. In: Havlíčkobrodsko 19. Vlastivědný sborník.. Havlíčkův Brod: Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod a Moravský zemský archiv Brno-SOkA Havlíčkův Brod, 2005. Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod a Moravský zemský archiv Brno-SOkA Havlíčkův Brod, 2005. s. 5-19. ISBN 80-86931-05-6.
David, J. Čeština pro cizince aneb Lepší v jazyce plavat než se utopit. 2004.
David, J. a Rous, P. Jak Přibyslav a Hesov ke svému pojmenování přišly. Přibyslavský čtvrtletník pro kulturu, historii a ekologii. 2004, roč. 4, s. 34-37.
David, J. Ohrozim, Ohrozima, Ohrozimy (k jednomu toponymu z Opavska). In: ?Vztah langue a parole v perspektivě ?interaktivního obratu? v lingvistickém zkoumání. Sborník příspěvků z 3. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů na FF UP ve dnech 14.-15. května 2002. . Olomouc: Univerzita Palack, 2004. Univerzita Palack, 2004. s. 123-125. ISBN ISBN 80-244-0838-4.
David, J. Toponyma na katastru Havlíčkův Brod. 2004.
David, J. Petr Dolan, Paula Wild a ti druzí (nejen o jménech pornohvězd). Jazykovědné aktuality. 2003, roč. 40, s. 34-41. ISSN 1212-5326.
David, J. Havlíčkobrodské Havlíčkobrodsko.. Acta onomastica. 2002, roč. XLIII, s. 181-183. ISSN 1211-4413.
David, J. Jazykoběžník . 2002.
David, J. Když se řekne . 2002.
David, J. Odraz těžby a zpracování rud, především stříbra, v toponymii užšího Havlíčkobrodska.. In: Acta onomastica, roč. XLIII. . s. 7-18. ISBN 80-86496-05-8.
David, J. Sborník havlíčkobrodské společnosti pro povznesení regionálně-historického povědomí.. Acta onomastica. 2002, roč. XLIII, s. 116-118. ISSN 1211-4413.
David, J. Suchý nebo Píčov? (K jednomu místnímu jménu z Boskovicka). In: Sborník Muzea Blansko . Blansko: Muzeum Blansko, 2002. Muzeum Blansko, 2002. s. 89-91. ISBN 80-903081-2-0.
David, J. Vývoj uličního názvosloví města Havlíčkův Brod (1. část). In: Sborník Havlíčkobrodské společnosti pro povznesení regionálně-historického povědomí . Havlíčkův Brod: Havlíčkobrodská společnost pro povznesení regionálně-historického povědomí , 2002. Havlíčkobrodská společnost pro povznesení regionálně-historického povědomí , 2002. s. 11-17.
David, J. Bažír, Klůs, Vostřejže.... Nové knihy. 2001, roč. 41, s. 24-25. ISSN 0322-922X.
David, J. Brod Smilův, Německý nebo Havlíčkův?. Havlíčkobrodsko. 2001, s. 192-197. ISSN bez ISBN.
David, J. Co ta mexická vlna?! To si snad ze mě děláte káku?! (k současnému vojenskému slangu a jeho vývojovým tendencím). In: Naše a cizí v interetnické a interpersonální jazykové komunikaci (sborník z mezinárodní vědecké konference): Naše a cizí v interetnické a interpersonální jazykové komunikaci (sborník z mezinárodní vědecké konference) 2000-09-20 . Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2001. Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2001. s. 45-56. ISBN 80-7042-589-X.
David, J. K lokalizaci několika zaniklých osad na česko-moravském pomezí (Plechácko, Kuděrovsko, Raškov, Touškov, Mittelberg). Acta onomastica. 2001, roč. 41, s. 43-49. ISSN 1211-4413.
David, J. Lidová etymologie a vulgarismy v toponymech. Jazykovědné aktuality. 2001, roč. 38, s. 34-39. ISSN 1212-5326.
David, J. "miesto pusté a diel lesem zarostlé" (k zaniklým osadám *Darov a Osralov někdejšího Čáslavského kraje). In: Havlíčkobrodská společnost pro povznesení regionálně-historického povědomí: Sborník Havlíčkobrodské společnosti pro povznesení regionálně-historického povědomí . Havlíčkův Brod: Havlíčkobrodská společnost pro povznesení regionálně-historického povědomí, 2001. Havlíčkobrodská společnost pro povznesení regionálně-historického povědomí, 2001. s. 21-23. ISBN nemá.
David, J. Několik poznámek k toponymům odvozeným z apelativ "kobyla" a "kůň" na území Čech. Acta onomastica. 2001, roč. 41, č. 1, s. 34-42. ISSN 1211-4413.
David, J. Proto slovanská písmena jsou posvátnější a úctyhodnější. Host - Spolek přátel vydávání časopisu HOST & Host - vydavatelství s.r.o.. 2001, roč. 17, s. 13-13. ISSN 1211-9938.
David, J. Úvod do fonologie. Nové knihy. 2001, roč. 41, s. 27-27. ISSN 0322-902X.
David, J. Dziejdyn, Bołek: Chybíš mi, můj posle+dní. 1. vyd. Havlíčkův Brod, Ostrava, Olomouc: Virgo et Aguarius, 2000. 50 s. ISBN 80-238-7029-7.
David, J. Poselství a inspirace. Redaktor: Paulík, Karel. 1999.
David, J. Psychologické aspekty pracovní spokojenosti učitelů. 1999.
David, J. Německý Brod po říjnovém převratu roku 1918. Havlíčkobrodsko 14. 1998, s. 88-98. ISSN bez ISSN.
David, J. Toponyma v obecních kronikách obcí Květinov, Hurtova Lhota a Poděbrady (okres Havlíčkův Brod). Acta onomastica XXXIX. 1998, s. 112-129. ISSN 80-901673-6-5.
David, J. Několik poznámek k historii tvrze a zámku v Herálci. Havlíčkobrodsko 11. 1995, s. 3-7. ISSN bez ISSN.
DE, GWZO,Leipzig, 30.05.-02.06.2017.
HU, Budapest, 06.05.-10.05.2013.
PL, Katowice, 06.04.-09.04.2014.
PL, Katowice, 08.03.-12.03.2015.
David, J. PL, Katowice, 26.03.-29.03.2018.
PL, Opole,07.11.-10.11.2016.
PL, Wroclaw, 02.11.-06.11.2015.
David, J. SK, FF UKF Nitra, 01.04.-05.04.2019.
David, J. SK, UMB Banská Bystrica, 02.10.-06.10.2017.
SK, UMB Banská Bystrica, 06.10.-11.10.2013.
SK, UMB Banská Bystrica, 25.04.-29.04.2016.


AbbreviationSubject
KCJČeský jazyk
ANJDBAntroponomastika
BSZP1Seminář k závěrečné bakalářské práci 1
BSZP2Seminář k závěrečné bakalářské práci 2
BSZP3Seminář k závěrečné bakalářské práci 3
CASTEHrady, zámky, tvrze - zákl. kastelologie
CDEKUDějiny a kultura českých zemí
CDERUDějiny a kultura českých zemí
CECITČeština pro cizince - práce s čs. texty
CECI1Čeština pro cizince 1
CECI2Čeština pro cizince 2
CJPR1Jazykové praktikum 1
CJPR2Jazykové praktikum 2
CLF1Čeština pro ciz. se zam. na lék. praxi 1
CLF2Čeština pro ciz. se zam. na lék. praxi 2
CLF3Čeština pro ciz. se zam. na lék. praxi 3
CLF4Čeština pro ciz. se zam. na lék. praxi 4
DIPS1Diplomový seminář 1
DIPS2Diplomový seminář 2
DIPS3Diplomový seminář 3
DISE1Diplomový seminář 1
DISE2Diplomový seminář 2
DISE3Diplomový seminář 3
ECJ1Český jazyk 1
ECJ2Český jazyk 2
EXJDBPoznávací exkurze
EXPOPoznávací exkurze
FCJ1Český jazyk 1
FCJ2Český jazyk 2
FFJDAFonetika a fonologie
FFONLFonetika a fonologie
FIKLUFilmový klub
FKJDBFilmový klub
GRCE1Normativní gramatika češtiny 1
GRCE2Normativní gramatika češtiny 2
HGRMHistorická gramatika češtiny
HGRMUHistorická gramatika češtiny
HGRM2Historická gramatika 2
HISTEHistorické texty - analýza
HLDBHistorická lexikologie a etymologie
HLJAHistorická lexikologie a etymologie
HMJDAHistorická mluvnice češtiny
HSLOVHistorie na pozadí slov
KAJDAKompl. analýza textů v diachr. perspekt.
LPJDBLingv. přístupy k analýze liter. textu
MOJDAMorfologie
NDIP1Diplomový seminář 1
NDIP2Diplomový seminář 2
NDIP3Diplomový seminář 3
NDSE1Diplomový seminář 1
NDSE2Diplomový seminář 2
NDSE3Diplomový seminář 3
OJAZYObecná jazykověda
OTOnomastika - Toponomastika
PCJ2Český jazyk pro polonisty 2
PCJ4Český jazyk pro polonisty 4
PHDRPhDr. vč. vyprac. a obhaj. rigor. práce
PSATEPsaní odborného textu
PSJKUSpisovný jazyk a jazyková kultura
PUIM1Článek v impaktovaném časopise 1
PUIM2Článek v impaktovaném časopise 2
PURCJČlánek recenzovaný v cizím jazyce
PURC1Článek recenzovaný v češtině 1
PURC2Článek recenzovaný v češtině 2
PURN1Článek recenzovaný v cizím jazyce 1
PURN2Článek recenzovaný v cizím jazyce 2
P1DBPsaní textů 1
P1JAPsaní textů 1
P2DBPsaní textů 2
P2JAPsaní textů 2
ROPR2Ročníková práce 2
ROPR3Ročníková práce
SEZP1Seminář k závěrečné bakalářské práci 1
SEZP2Seminář k závěrečné bakalářské práci 2
SEZP3Seminář k závěrečné bakalářské práci 3
SJKUCSpisovný jazyk a jazyková kultura
SJKUTSpisovný jazyk a jazyková kultura
SZB1SZZ - část - Český jazyk
SZN1SZZ - část - Český jazyk
SZN1CSZZ - Čeština pro cizince
S1JDBProjektový seminář 1
S2JDBProjektový seminář 2
TEOKUTeorie a praxe komunikace
TEXSYTextová syntax
TOJDBToponomastika
UODBÚvod do onomastiky
UOJAÚvod do onomastiky
UONOMÚvod do onomastiky
VK300Aktivní účast na vědecké konferenci
VK450Aktivní účast na vědecké konferenci
VMJDAVývoj myšlení o spisovné češtině
VSPCDějiny spisovné češtiny
VTCEIVývojové tendence spisovné češtiny
VTJDBVývojové tendence češtiny
ZEPSTZáklady ediční práce - staré texty
ZONO1Onomastika - toponomastika 1
ZONO2Onomastika - antroponomastika 2
ZSCZáklady staré češtiny pro historiky
1HIMAHistorická mluvnice češtiny
1MORAMorfologie
1PT1APsaní textů 1
1PT2APsaní textů 2
1SBP1Seminář k bakalářské práci 1
1SBP2Seminář k bakalářské práci 2
1SJDBProjektový seminář 1
1UONAÚvod do onomastiky
2SJDBProjektový seminář 2
3DECFDějiny češtiny
3EXUFPoznávací exkurze
3HLEAHistorická lexikologie a etymologie
3KATAKomplexní analýza textů
3LALALingv. přístupy k analýze liter. textu
3MORFNormativní gramatika češtiny 2
3MYCAVývoj myšlení o spisovné češtině
3PR1FČeština - jazykové praktikum 1
3PT1FPsaní textů 1
3PT2FPsaní textů 2
3SDP1Seminář k diplomové práci 1
3SDP2Seminář k diplomové práci 2
3ULAALingv. přístupy k analýze liter. textu
3UMYAVývoj myšlení o spisovné češtině
5DOS1Doktorský seminář 1
5DOS2Doktorský seminář 2
5DOS3Doktorský seminář 3
5MJVYMetodologie jazykovědného výzkumu
5SCLISoučasná česká lingvistika
6CJCECizí jazyk - čeština pro cizince
6KOA1Aktivní účast na mez. věd. konferenci 1
6KOA2Aktivní účast na mez. věd. konferenci 2
6KOB1Aktivní účast na nár. věd. konferenci 1
6KOB2Aktivní účast na nár. věd. konferenci 2
6ONTSOnomastika - tradice a současnost
6PISPPředmět individuálního stud. plánu
6PRA1Zapojení do mezinár. výzkum. projektu 1
6PRA2Zapojení do mezinár. výzkum. projektu 2
6PRB1Zapojení do národ. výzkum. projektu 1
6PRB2Zapojení do národ. výzkum. projektu 2
6PRC1Zapojení do univerz. výzkum. projektu 1
6PRC2Zapojení do univerz. výzkum. projektu 2
6PUA1Publikační činnost typu A - 1
6PUA2Publikační činnost typu A - 2
6PUA3Publikační činnost typu A - 3
6PUB1Publikační činnost typu B - 1
6PUB2Publikační činnost typu B - 2
6PUB3Publikační činnost typu B - 3
6STAZStáž na vědeckém pracovišti
6VYU1Výuková činnost 1
6VYU2Výuková činnost 2
6ZMA1Zahraniční studijní pobyt typu A - 1
6ZMA2Zahraniční studijní pobyt typu A - 2
6ZMB1Zahraniční studijní pobyt typu B - 1
6ZMB2Zahraniční studijní pobyt typu B - 2
6ZMC1Zahraniční studijní pobyt typu C - 1
6ZMC2Zahraniční studijní pobyt typu C - 2
7ASFICzech Language - Final Exam
7CEC1Czech for Foreigners 1
7CEC2Czech for Foreigners 2
7COTBČtení odborného textu v cizím jazyce
7FIKFFilmový klub
7HLEBHistorická lexikologie a etymologie
7LALBLingv. přístupy k analýze liter. textu
7PS1BProjektový seminář 1
7PS2BProjektový seminář 2
7PS3BProjektový seminář 3
7PS4BProjektový seminář 4
7PT1BPsaní textů 1
7PT2BPsaní textů 2
7SCULCzech Cult., History, Customs and Trad.
7SGRACzech Grammar
7SCHAStará čeština pro historiky
7SPHOCzech Phonetics and Pronunciation
7SREAReading and Writing Czech Texts
7TONBToponomastika
7UONBÚvod do onomastiky
7UONFÚvod do onomastiky
9ASFICzech Language - Final Exam
9AVTAktuální vývojové tendence
9CJCCizí jazyk - čeština pro cizince
9CMFKČeština a moderní formy komunikace
9CMMCČeština v médiích, média v češtině
9CRESČeština a region, ekolingv., sociolingv.
9CSSTČeština a synchronní slovanská typologie
9DJ1Dějiny jazykovědy - do konce 19. st.
9DJ2Dějiny jazykovědy - 20. století
9KLKvantitativní lingvistika
9MCPDMluvnice češtiny z pohledu diachronních
9MJVMetodologie jazykovědného výzkumu
9OOnomastika
9ODPObhajoba disertační práce
9SCNJStratifikace českého národního jazyka
9SCULCzech Cult., History, Customs and Trad.
9SDP1Seminář k disertační práci 1
9SDP2Seminář k disertační práci 2
9SDZStátní doktorská zkouška
9SGRACzech Grammar
9SPHOCzech Phonetics and Pronunciation
9SRCLSoučasná reflexe české lingvist. tradice
9SREAReading and Writing Czech Texts
9TSTradice a současnost ve výzkumu ml. jaz.
SZB1DSZZ-část-Český jazyk a literatura
SZN1OSZZ-část-Český jazyk a literatura
SZN1USZZ-část-Český jazyk a literatura s did.
6UNJVÚtvary národního jazyka a jejich vývoj


AuthorTitleType of thesisYear
Klemensová TerezaThe toponymy of Czech borderlands after the year 1945 (as a case study of chosen municipalites of the region of Jeseníky)Doctoral thesis 2019 
Kovářová KristýnaHydronymy of the Ostravice River BasinDoctoral thesis 2019 
Rausová JanaSocioonomastic Aspects of Toponymy in the Selected LocalitiesDoctoral thesis 2018 
Byrtusová BarboraThe analysis of the language of Czech historical fiction stories by Václav Beneš Třebízský, Svatopluk Čech and Alois JirásekAdvanced thesis 2013 
Esterková YvonaThe Linguistic Analysis of Václav Havel´s New Year SpeechesAdvanced thesis 2013 
Svobodová ZuzanaLoanwords in Czech language - an approach to the problem and their definition (as illustrated with Czech language textbooks of years 1857-2005)Advanced thesis 2013 
Rupińska AgataExonyms in the Czech and Polish journalsMaster's thesis 2019 
Sun TinglinChinese Place Names (Exonyms) in the Czech TextMaster's thesis 2019 
Dobešová LucieToponymy of the City of Nový JičínMaster's thesis 2018 
Nováková LucieExonymy of the region of Ostrava and KarvináMaster's thesis 2017 
Švrčková BarboraOronymy in the Beskydy Protected Landscape AreaMaster's thesis 2015 
Hajná MichaelaBeer Names - the Diachronic ApproachMaster's thesis 2014 
Kovářová KristýnaRude Names in Czech LanguageMaster's thesis 2014 
Lužná BlankaHanakian dialect in the works of Otakar BystřinaMaster's thesis 2014 
Slepička JanHydronymy of Ostrava RegionMaster's thesis 2014 
Smolková LucieNames of Literary Works as Onomastic ProblemMaster's thesis 2013 
Suchá ZdeňkaPersonal Names-Typization and Stereotypes in Czech TV SeriesMaster's thesis 2012 
Vejrychová EliškaProper Names and the Problem of Czech Nationalism in the Period of 1945-1948Master's thesis 2011 
Loučka PetrOronymy of Hrubý Jeseník MountainsMaster's thesis 2010 
Neradilová LenkaToponymy in the Cadastre of Čechy, Domaželice, Líšná a Podolí Villages (district of Přerov)Master's thesis 2010 
Svobodová ZuzanaUrbanonymy of Otrokovice CityMaster's thesis 2010 
Švihelová JanaProper Names in the Czech-German Dictionary by Josef JungmannMaster's thesis 2010 
Poláčková RadkaCzech for Foreigners - Czech of ForeignersMaster's thesis 2009 
Štrajt PřemyslPersonal Names in LyricsMaster's thesis 2009 
Pospíšilová Tereza Literary Names in Dramatic Texts of the Czech National RevivalMaster's thesis 2008 
Langrová Veronika"Hliník se odstěhoval do Humpolce." (Literary onymy in screenplays and theatre plays of Zdeněk Svěrák)Master's thesis 2007 
Sekanina Zdeněk America, Balkans, Mexico (exonymie of Ostrava)Master's thesis 2007 
Vidličková DarinaKočičí zámek and Psí žleb. Animal`s names in toponymsMaster's thesis 2007 
Dostálová EvaToponyma in the Land Register of LosticeMaster's thesis 2006 
Kovaříková MartinaStreet names in BoskoviceMaster's thesis 2006 
Lakosilová MarkétaUrbanonymy of ZlínMaster's thesis 2006 
Ryšková SylvaToponymy of the district of Michálkovice (the city of Ostrava)Bachelor's thesis  
Březinová KristýnaUrbanonymy of the Town of ŠumperkBachelor's thesis 2019 
Králová TerezaToponymy of Slezská OstravaBachelor's thesis 2019 
Mužíková LenkaToponymy of the Village of ČeladnáBachelor's thesis 2018 
Miffek DavidMemoirs as the source of urbanonymy research (illustrated with the city of Hradec Králové)Bachelor's thesis 2017 
Staníková KristýnaToponymy of the City of Frýdek-MístekBachelor's thesis 2017 
Píštěk MiroslavToponymy of the City of RychvaldBachelor's thesis 2016 
Gavlík PetrProper Names of Coal Mines - Witnesses of Regional HistoryBachelor's thesis 2015 
Nováková LucieToponymy of the City of BohumínBachelor's thesis 2015 
Burková LenkaHypocoristic forms of personal names (as illustrated by personal names of the region of Northern Moravia and Silesia)Bachelor's thesis 2013 
Klemensová TerezaFolk etymology of place namesBachelor's thesis 2013 
Esterková YvonaThe Linguistic Analysis of New Year´s Speeches of Czech PresidentsBachelor's thesis 2012 
Slepička JanToponymy on the Cadastre of Ostrava-Hrabová in Historical PerspectiveBachelor's thesis 2012 
Malcová AndreaToponymy of the Cadaster of Stará BěláBachelor's thesis 2010 
Suchá ZdeňkaPopis Království českého by František Palacký as an Important Source of OnomasticsBachelor's thesis 2010 
Děcká ZuzanaProper Names of Non-profit OrganisationsBachelor's thesis 2009 
Vejrychová EliškaProper Names in Translation (an Application to Czech Translations of A Christmas Carol by Charles Dickens)Bachelor's thesis 2009 
Hájková TerezaPen NamesBachelor's thesis 2008 
Loučka PetrToponymy in the Cadaster of Nová Dědina (district of Kroměříž)Bachelor's thesis 2008 
Pavelka AlešNames in CalendarBachelor's thesis 2008 
Svobodová ZuzanaChanges in the System of Czech Personal Names after 1989Bachelor's thesis 2008 
Šínová ZuzanaAntroponyms in novels for women and girlsBachelor's thesis 2008 
Šrubařová PetraChanges in the System of Czech Personal Names after 1989Bachelor's thesis 2008 
Klézlová MartinaFolk etymologie and toponymie.Bachelor's thesis 2006 
Zapletalová LenkaTOPONYMS IN THE CADASTER OF ŽULOVÁ (DISTRICT OF JESENÍK)Bachelor's thesis 2005 


Reality Creation through Language - A Qualitative Analysis of Modern Czech Texts
Main solverdoc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.
Period1/2018 - 12/2019
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statesolved
New Trends in Toponymy Research - Illustrated with Particular Localities of Moravia and Silesia Regions
Main solverdoc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.
Period1/2016 - 12/2017
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Place-names: Cultural Heritage in Danger
Main solverdoc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.
Period1/2014 - 12/2015
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Place Names as a Significant Component of Cultural Heritage and an Important Source of Local, Regional, and National Identity. Preparing Guidelines for the Preservation of Place Names.
Main solverdoc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.
Period1/2011 - 12/2014
ProviderVeřejné zakázky
Statefinished
The Historical Semantics
Main solverdoc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.
Period1/2011 - 12/2013
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statefinished
Paměť města - názvy míst HAVÍŘOV (vydání publikace)
Main solverdoc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.
Period11/2012 - 12/2012
ProviderProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Statefinished
Lidová etymologie-její specifika a fungování (na příkladu toponymické složky jazyka)
Main solverdoc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.
Period1/2007 - 12/2009
ProviderPostdoktorský projekt GA ČR
Statefinished
social hub