UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Arts > Research > Projects & Grants

Projects & Grants
Naturalizing of Philosophy in the Past and Today
Project IdSGS05/FF/2017-2018
Main solverPhDr. Oldřich Kramoliš, CSc.
Period1/2017 - 12/2018
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statesolved
AnotationV dějinách filosofie a vědy byl postoj k naturalistickým tendencím často nejednotný a různorodý. A přestože současná odborná veřejnost se k naturalistickým výkladům skutečnosti a jejím fenoménům kloní více než kdy jindy, i dnes s sebou tento přístup nese určité problematické otázky, což tematizují zvláště filosofové. Cílem projektu je ilustrovat jaké místo zaujímal naturalismus v dějinách filosofie, avšak stěžejní část studií se bude věnovat současným diskusím ohledně naturalistických přístupů ve filosofii a vědě, také však jejich kritickým hodnocením. Bude se tedy jednat o historické kontexty naturalismu např. v antice či novověku, ale také o aktuální problémy, např. možnosti naturalizace mentálních stavů, význam introspektivní metody pro vědu a filosofii nebo analýzy současných kognitivně-vědních výzkumů. Výstupem projektu v prvním roce řešení bude publikace samostatných studií jednotlivých členů SGS v odborných periodikách. Ve druhém roce řešení bude hlavním výstupem kolektivní monografie členů SGS. Jednotlivé studie, jak v prvním tak ve druhém roce řešení, bude propojovat téma naturalizace ve filosofii. Třetím výstupem bude samostatná cizojazyčná monografie Marka Petrů, vydaná u zahraničního nakladatele.
social hub