UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Arts

Urszula Kolberová

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:PhDr. Urszula Kolberová, Ph.D.
Room, floor, building: D 606, Building D
Position:Section Administrative Coordinator
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Slavonic Studies (Faculty of Arts)
Phone number, mobile: +420 553 46 1843
E-mail:
Personal website:No record found.Vybrané publikace - anglicky

Kolberová, U. O profesjach, zawodach i rzemiosłach zawartych w Przysłowiach i przymówiskach ludowych ze Śląska Cieszyńskiego Józefa Ondrusza. Studia Slavica. 2017, roč. 21, č. 21, s. 217-234. ISSN 1803-5663.

Všechny publikace - anglicky

Kolberová, U. Językowy obraz młynarstwa na Śląsku Cieszyńskim (na materiale zebranym przez Józefa Ondrusza). In: K. Marcol, J. Kajfosz (eds.). Kulturowe i językowe modelowanie świata. 1. vyd. Český Těšín: Kongres Polaków w RC, Uniwersytet Śląski, Katedra sociologie FF OU, 2017. s. 57-72. 1. ISBN 978-80-87381-22-9.
Kolberová, U. Językowy obraz rzemieślnika na Śląsku Cieszyńskim (na materiale prozatorskim Józefa Ondrusza): -. In: Štýl ako výskumný nástroj v synchrónii a diachrónii slovanských jazykov. Banska Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. 2017.
Kat - ostatni urząd. Obraz kata w polskiej paremiologii: -. In: W kręgu dawnej polszczyzny III. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie. 2017.
Kolberová, U. O profesjach, zawodach i rzemiosłach zawartych w Przysłowiach i przymówiskach ludowych ze Śląska Cieszyńskiego Józefa Ondrusza. Studia Slavica. 2017, roč. 21, č. 21, s. 217-234. ISSN 1803-5663.
Mizerová, S. a Kolberová, U. Parémie národů slovanských VIII. 2017.
Kolberová, U. a Mizerová, S. Parémie národů slovanských VIII. 2017.
Kolberová, U. Pijaństwo i trunki we frazeolgii cieszyńskiej. In: W kręgu dawnej polszczyzny IV. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2017. s. 107-118. 4. ISBN 978-83-277-1378-0.
Kolberová, U. Recepcja Emila Zegadłowicza w Czechach: -. In: Okolice Zegadłowicza. Sucha Beskidzka. 2017.
Kolberová, U. Rzemiosło i rzemieślnik w polskich i czeskich zbiorach paremiologicznych. In: Parémie národů slovanských VIII. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2017. s. 97-104. ISBN 978-80-7464-905-9.
Uniwersytet Łódzki: Językowy obraz świata. Obraz rzemiosła i rzemieślnika. 2017.
Kolberová, U. Akademia Jana Długosza w Częstochowie. 2016.
Kolberová, U. Górnictwo i hutnictwo we frazeologii cieszyńskiej. Studia Slavica. 2016, č. 20, s. 59-66. ISSN 1803-5663.
Bogoczová, I. a Kolberová, U. Językowe i kulturowe podstawy kompetencji komunikacyjnej uczniów polskich szkół mniejszościowych w Republice Czeskiej. In: VI Światowy Kongres Polonictów. Katowice: Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Polonistycznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach. 2016.
Kolberová, U. Językowy obraz psa zawarty w inskrypcjach nagrobnych na wirtualnych cmentarzach zwierzęcych. Poradnik Językowy. 2016, č. 9, s. 48-57. ISSN 0551-5343.
Kolberová, U. Językowy obraz religijności zawarty we frazeologii cieszyńskiej: -. In: W kręgu dawnej polszczyzny I. Krakov: Wydawnictwo WAM, 2016. s. 89-100. ISBN 978-83-277-1103-8.
Kolberová, U. Obraz spożycia alkoholu we frazeologii Śląska Cieszyńskiego. In: Dawna polszczyzna II (konference). Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN. 2016.
Kolberová, U., Mizerová, S. a Kupcevičová, J. Parémie národů slovanských VIII: Slovanské parémie 21.století [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2016.
Kolberová, U. Płyniesz Olzo. 2016.
Raclavská, J. a Kolberová, U. Polska frazeologia a współczesny użytkownik języka. In: I. Masojć, H. Sokołowska. Tożsamość na styku kultur. 1. vyd. Vilnius: Lietuvos Edukologijos Universitetas, 2016. s. 208-215. III. ISBN 978-609-471-058-2.
Kolberová, U. Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN. 2016.
Kolberová, U. a Raclavská, J. Złodziejstwo w dziewiętnastowiecznych zbiorach polskich i czeskich przysłów. In: U.Kolberová, J.Raclavská. Dialog z tradycją. Językowe dziedzictwo kultury materialnej. Krakov: Collegium Columbinum, 2016. s. 287-298. 5. ISBN 978-83-7624-184-5.
Kolberová, U. a Taboł, S. Związki frazeologiczne w glottodydaktyce języka polskiego: -. Studia Filologiczne. 2016, s. 191-202. ISSN 1898-4657.
Kolberová, U. Beskidy w twórczości Emila Zegadłowicza i poetów po czeskiej stronie granicy. In: Emil Zegadłowicz daleki i bliski. 1. vyd. Katowice: Uniwersytet Śląski, 2015. s. 233-244. ISBN 978-83-8012-260-4.
Kolberová, U. Głos Ludu - gazeta mniejszości polskiej na Zaolziu: -. -Rocznik Historii Prasy Polskiej. 2015, roč. 18, č. 18, s. 29-50. ISSN 1509-1074.
Kolberová, U. Historia Głosu Ludu. In: Międzygeneracyjny Uniwersytet Regionalny PZKO. Český Těšín: Polski. 2015.
Kolberová, U. Językowy obraz narodów zawarty we frazeologii cieszyńskiej. Opera Slavica. 2015, roč. 25, s. 27-39. ISSN 1211-7676.
Kolberová, U. Językowy obraz suki na polskojęzycznych stronach internetowych. Studia Slavica. 2015, roč. 19, č. 19, s. 147-154. ISSN 1803-5663.
Kolberová, U. a Raclavská, J. Pes a současní uživatelé slovanských jazyků - výsledky výzkumu. Polskie środowisko jezykowe. In: Pes v jazyce a myšlení. Sonda do slovanské frazeologie a idiomatiky. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. s. 101-115. ISBN 978-80-7464-785-7.
Kolberová, U. Pies w komunikacji internetowej. In: Pes v jazyce a myšlení. Sonda do slovanské frazeologie a idiomatiky. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. s. 135-158. ISBN 978-80-7464-785-7.
Kolberová, U. Uniwersytet Wroclawski. 2015.
Raclavská, J. a Kolberová, U. Złodziej w czeskiej i polskiej frazeologii. In: Dziedzictwo kultury materialnej utrwalone w leksyce, frazeologii i paremiologii języków słowiańskich. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie. 2015.
Kolberová, U. Akademia Techniczno - Humanistyczna Bielsko-Biala. 2014.
Kolberová, U. Gdańsk. 2014.
Kolberová, U. Historická gramatika polského jazyka. 2014.
Kolberová, U. Kogo nazywa się psem na polskojęzycznych stronach internetowych. Studia Slavica. 2014, č. 18, s. 217-226. ISSN 1803-5663.
Kolberová, U. Komplexní textová anylýza. 2014.
Kolberová, U. Lithuanian University of Educational Sciences.. 2014.
Kolberová, U. Obraz religijności cieszyńskiej. In: Dawna polszczyzna I. Kraków, Uniwersytet Pedagogiczny: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN. 2014.
Mrhačová, E., Kolberová, U. a Muryc, J. Parémie národů slovanských VII. 2014.
Mrověcová, L., Mrhačová, E., Balowski, M., Pančíková, M. a Kolberová, U. Parémie národů slovanských VII. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2014. 450 s. ISBN 978-80-7464-704-8.
Kolberová, U., Mrhačová, E., Mizerová, S. a Kupcevičová, J. Parémie národů slovanských VII.: Parémie včera a dnes [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2014.
Raclavská, J. a Kolberová, U. Polska frazeologia a współczesny użytkownik języka. In: Tożsamość na styku kultur. Vilnius: Lithuanian University of Educational Sciences. 2014.
Kupcevičová, J., Muryc, J., Raclavská, J., Vorel, J., Vilímek, V., Jelínek, I., Kolberová, U. a Mizerová, S. Slavica iuvenum XV [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2014.
Jelínek, I., Muryc, J., Kolberová, U., Vilímek, V. a Vorel, J. Slavica iuvenum XV. 2014.
Kolberová, U. a Balowski, M. Vyvoj polskeho jazyka a dialektologie. 2014.
Kolberová, U. Wyzwiska z komponentem "pies" w języku polskim. Opera Slavica. 2014, roč. 24, s. 29-37. ISSN 1211-7676.
Kolberová, U. Zarys rozwoju literatury zaolziańskiej (1920-2011). Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Historicolitteraria. 2014, roč. 14, č. 173, s. 87-97. ISSN 2081-1853.
Kolberová, U. Działalność bibliotek na terenie Zaolzia po drugiej wojnie światowej. Biblioteka i Edukacja. 2013, roč. 2, č. 3, ISSN 2299-565X.
Kolberová, U. Głos Ludu - gazeta mniejszości polskiej na Zaolziu. In: Posiedzenie naukowe Komisji Prasoznawczej PAN, oddział Kraków. Polská akadémie věd, oddělení Kraków: Komisja Prasoznawcza Polské Akadémie věd v Krakově. 2013.
Kolberová, U. Instytut Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej. 2013.
Muryc, J., Kolberová, U., ONDRUSZOVÁ, T. a VELČOVSKÁ, Š. Język wiary pod lupą. Sytuacja językowa w Kościołach w czeskiej części Śląska Cieszyńskiego [Rozhlasová relace].. 2013.
Kolberová, U. Literatura zaolziańska. In: Erazmus. Krakov: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN. 2013.
Kolberová, U. Polityka transportowa władców habsbuskich na Sląsku Austriackim w czasach absolutyzmu oświeconego. 2013.
Kolberová, U. Polskojęzyczne media na Zaolziu. Zeszyty Prasoznawcze. 2013, roč. 56, č. 216, s. 509-526. ISSN 0555-0025.
Kolberová, U. Powojenny polski ruch wydawniczy na Zaolziu. Konspekt. 2013, roč. 15, č. 47, s. 32-36. ISSN 1509-6726.
Muryc, J., Vilímek, V., Vorel, J., Jelínek, I., Raclavská, J., Kolberová, U. a Kupcevičová, J. Slavica iuvenum XIV [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2013.
Kolberová, U. Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie: Powojenny polski ruch wydawniczy, media i biblioteki na Zaolziu. 2013.
Kolberová, U. Collocations and set phrases in the daily newspaper Głos Ludu before and after the Velvet Revolution as a reflection of political transformation. Media i Społeczeństwo. 2012, roč. 2012, č. 2, s. 40-47. ISSN 2083-5701.
Kolberová, U. Gościnność w przysłowiach polskich. In: Parémie národů slovanských. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2012. s. 83-88. VI. ISBN 978-80-7464-127-5.
Rudincová, B., Mrověcová, L., Kupcevičová, J. a Kolberová, U. Parémie národů slovanských VI [Konference]. katedra slavistiky, FF OU v Ostravě, Česká republika. 2012.
Mrověcová, L., Kolberová, U. a Pančíková, M. Parémie národů slovanských VI. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2012. 288 s. ISBN 978-80-7464-127-5.
Kolberová, U. Pijaństwo i trunki w przysłowiach polskich. Studia Slavica. 2012, roč. 16, č. 16, s. 387-394. ISSN 1803-5663.
Kolberová, U. Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu - Pozorna czesko-polska ekwiwalencja językowa. 2012.
Kolberová, U. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Polonistyki: Praskie Koło Lingwistyczne i Jan Mukarovky. 2012.
Kolberová, U. Zrádná slova v polštině a češtině použitá během mší na českém Těšínsku. In: Církevní diskurz v širším společensko-historickém kontextu českého Těšínska. 1. vyd. Ostrava: FF OU Ostrava, 2012. s. 77-84. Spis Ostravské univerzity v Ostravě č. 271/2012. ISBN 978-80-7464-192-3.
Kolberová, U. Frazeologia okresu przed aksamitną rewolucją i po niej w gazecie Głos Ludu. In: Przestrzeń nowych mediów i nowe życie starych mediów. Media i mediatyzacja a pedagogika. ATH, Bieslko-Biała: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej. 2011.
Kolberová, U. Polština pro cestovní ruch II. Studijní opora. 2011.
Kolberová, U. Polština pro cestovní ruch III. Studijní opora. 2011.
Kolberová, U. Polština pro hospodářskou sféru II. Studijní opora. 2011.
Kolberová, U. Frazeologizmy dotyczące gospodarki w Głosie Ludu w latach 1980-2000. Ostrava: FF OU Ostrava, 2010. FF OU Ostrava, 2010. s. 231-236. ISBN 978-80-7368-931-5.
Kolberová, U. Frazeologizmy dotyczące polityki w Głosie Ludu w latach 1980-2000. Studia Slavica. 2010, č. XIV, s. 213-226. ISSN 1803-5663.
Kolberová, U. Obecné a specifické rysy polsko-české jazykové interference na českém Těšínsku. 2010.
Kolberová, U. Polszczyzna zaolziańska. In: Konferencja inauguracyjna Rok Języka Polskiego na Zaolziu. Český Těšín. 2010.
Kolberová, U. Figuratywność poezji Anieli Kupiec. 2009.
KOLBEROVÁ, U. Głos Ludu. Gazeta mniejszości polskiej na Zaolziu. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2009. 194 s. ISBN 978-80-7368-685-7.
Kolberová, U. Język propagandy komunistycznej w Głosie Ludu. In: Slavica Iuvenum X. Ostrava: FF OU, 2009. FF OU, 2009. s. 175-182. ISBN 978-80-7368-741-0.
Kolberová, U. Poezja Zaolzia. In: Jezyk, literatura i kultura Czech. Raciborz: Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Raciborzu, 2009. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Raciborzu, 2009. s. 71-86. ISBN 978-83-926153-3-1.


AbbreviationSubject
ABP1Seminář k bakalářské práci 1
ABP2Seminář k bakalářské práci 2
ABP3Seminář k bakalářské práci 3
ADPL1Dějiny a kultura Polska 1
ADPL2Dějiny a kultura Polska 2
APORReálie Polska
AZAP1Základy překladu 1
AZAP2Základy překladu 2
BDKP1Dějiny a kultura Polska 1
BDKP2Dějiny a kultura Polska 2
BLDM1Literatura pro děti a mládež 1
BLDM2Literatura pro děti a mládež 2
BPPPPísemný projev v polštině
BPPV1Překladová cvičení 1
BPPV2Překladová cvičení 2
BSJK1Seminář k závěrečné práci 1
BSJK2Seminář k závěrečné práci 2
BSJK3Seminář k závěrečné práci 3
DIPL1Diplomový seminář 1
DIPL2Diplomový seminář 2
DIPL3Diplomový seminář 3
JCV1Jazyková cvičení 1
JDP1Diplomový seminář 1
JDP2Diplomový seminář 2
JDP3Diplomový seminář 3
JHGRAHistorická gramatika
JKTAKomplexní textová analýza
JVPDVývoj polského jazyka a dialektologie
JVPJVývoj polského jazyka a dialektologie
KCR1Polština pro cestovní ruch 1
KCR2Polština pro cestovní ruch 2
KCR3Polština pro cestovní ruch 3
KPOTPráce s odborným textem
KSBP1Seminář k bakalářské práci 1
KSBP2Seminář k bakalářské práci 2
KSBP3Seminář k bakalářské práci 3
NDPJ1Didaktika polského jazyka 1
NDPJ2Didaktika polského jazyka 2
NDSE1Diplomový seminář 1
NDSE2Diplomový seminář 2
NDSE3Diplomový seminář 3
NHGPHistorická gramatika
NKTAKomplexní textová analýza
NPPX1Průběžná pedagogická praxe 1
NPPX2Průběžná pedagogická praxe 2
NSPXSouvislá pedagogická praxe
PDPDiplomová práce
PDP1Diplomový seminář 1
PDP2Diplomový seminář 2
PDP3Diplomový seminář 3
PKTAKomplexní textová analýza
PPHPolština pro historiky
PPPOPísemný projev v polštině
SCVStylistická cvičení
SKVSeminář literárněvěd. a kulturol. metod
SLVSeminář lingvistických výzkumných metod


AuthorTitleType of thesisYear
Baronová NelaSimpsons The Movie - Czech and Polish language versionMaster's thesis  
Burková MariolaPolish and Czech phraseology of crafts associated with gastronomyMaster's thesis  
Potocká ZuzanaComparison of Polish and Czech language version of the book Harry Potter i Kamień Filozoficzny - Harry Potter a Kámen mudrcůMaster's thesis  
Římanová NikolaCzech translation of a fragment of Andrzej Pilipiuk's book called "Zaginiona"Master's thesis 2018 
Adamiecová GabrielaThe Linguistic Picture of the Pole in Language of his NeighborsMaster's thesis 2017 
Kowalski TomaszPolish and Czech socialist slogansMaster's thesis 2017 
Petrová KláraBolek and LolekMaster's thesis 2017 
Siwy MarekTranslation of book "Pokój światów" by Pawel Majka into Czech languageMaster's thesis 2017 
Brózdová Marie"Ratatouille"- Polish and the Czech language versionMaster's thesis 2016 
Dulawová DanutaRomán pro ženy-comparision of Czech and Polish versionMaster's thesis 2016 
Džupinová LenkaEducation in Poland and the Czech RepublicMaster's thesis 2016 
Macura PavelThe Linguistic Picture of Flowers in Czech and Polish LanguageMaster's thesis 2016 
Cyhanová NatalieCzech and Polish language version of "Smurfs"Master's thesis 2015 
Dulawová BeataContemporary Translators of Polish and Czech LiteratureMaster's thesis 2015 
Gębalová AndreaNonverbal communication of social groupMaster's thesis 2015 
Kmecová KarinaRegional Library KarvinaMaster's thesis 2015 
Mrkvová LucieThe newspaper in polish language in ZaolzieMaster's thesis 2015 
Folwarczny MarekIce age - Polish and Czech language versionMaster's thesis 2014 
Mendroková BeataThe Lion King - Polish and Czech language versionMaster's thesis 2014 
Sikora MarekLinguistic picture of the world in Jasmine nights Henryka JasiczkaMaster's thesis 2014 
Gawlasová MarieThe poetical works in children´s magazines of Zaolzie region after 1989Master's thesis 2012 
Pochobradská KristinaBiblical Idiomatology in Periodycal in the Region of ZaolzieMaster's thesis 2012 
Kubíčková TerezaFirst journals for kids and youth in Poland and in the worldBachelor's thesis 2018 
Stodolaková DominikaThe poetry of Jan Brzechwa for childrenBachelor's thesis 2018 
Karasová BeataLinguistic picture of cat and mouse in polish, czech and english phraseologyBachelor's thesis 2017 
Kyjonka VojtěchCinematography of the 1960s in Poland and CzechoslovakiaBachelor's thesis 2017 
Pająk JoannaCinematography of the 1970s in Poland and CzechoslovakiaBachelor's thesis 2017 
Skalníková TerezaLife of Kraków under german dominationBachelor's thesis 2017 
Machalová LenkaSpecificity of Hlucin´s area for example the village SzylerzowiceBachelor's thesis 2016 
Přečková AdélaAnimated films in Poland and Czech RepublicBachelor's thesis 2016 
Raszka JanAnalysis of the company's activities VÚHŽ S.A.Bachelor's thesis 2016 
Szczuková DrahomíraTřinecké železárny, a. s., from History to Presence of the CompanyBachelor's thesis 2016 
Szwedová SandraThe activities of the organization PZKOBachelor's thesis 2016 
Žyla DanielPet´s image in phraseology and paremiologyBachelor's thesis 2016 
Dobošová MagdalenaPast and Present of the Polish Jazz SceneBachelor's thesis 2015 
Nesétová DariaThe history of printing in Cieszyn SilesiaBachelor's thesis 2015 
Petříková RenátaCzech-Polish Equestrian VocabularyBachelor's thesis 2015 
Rajdusová LucieThe Role of PZKO in Upholding Folk Culture in Olzia RegionBachelor's thesis 2015 
Travinský VítězslavTourist - national geography trip in Podhale, Zakopane and polish part of High TatrasBachelor's thesis 2015 
Woznica PetrThe influence of paganism in Polish cultureBachelor's thesis 2015 
Balhar PřemyslOccurrence of French words and phrases in PolishBachelor's thesis 2014 
Bednárová JolanaHealth and illness in the phraseology and polish paremiologyBachelor's thesis 2014 
Dudková JanaCoal and mining companies on the territory of Těšín SilesiaBachelor's thesis 2014 
Dudová AnielaGolf without borderBachelor's thesis 2014 
Dulawová DanutaSchool with Polish Language of Instruction in the Czech RepublicBachelor's thesis 2014 
Džupinová LenkaThe Church in Poland and the Czech RepublicBachelor's thesis 2014 
Feber Maja AgnieszkaPolish spaBachelor's thesis 2014 
Jonsztová ZuzanaRiches and poverty in polish phrasemes and paremiologyBachelor's thesis 2014 
Macura PavelThe Polish minority in Cieszyn SilesiaBachelor's thesis 2014 
Podermańská AnežkaColor in polish sayingBachelor's thesis 2014 
Szpyrcová RenataColour in Tetmajer Tatras PoetryBachelor's thesis 2014 
Žebroková MichaelaAnimals in Polish phrasemeBachelor's thesis 2014 
Bartusková MichaelaWay of Karol Wojtyła to the VaticanBachelor's thesis 2013 
Cyhanová NataliePolish educational journals for children and youthBachelor's thesis 2013 
Červenková LenkaDarkov Spa - Past and PresentBachelor's thesis 2013 
Francová BarboraTraditions of Christmas and New YearBachelor's thesis 2013 
Gębalová AndreaEaster Traditions in PolandBachelor's thesis 2013 
Hlawiczka-Krzemieniecka MichaelFinance in Polish ProverbsBachelor's thesis 2013 
Kmecová KarinaAssociation of the Czech, Slovak and Polish friendsBachelor's thesis 2013 
Kubcová PatricieStructure of tax system in the Czech republic and PolandBachelor's thesis 2013 
Mikulková SoňaA sightseeing tour of UNESCO historical places in PolandBachelor's thesis 2013 
Stryczková ZuzanaZaolzian´s journals for children and adultsBachelor's thesis 2013 
Suchorová MichaelaTraditional and contemporary customs in PolandBachelor's thesis 2013 
Mendroková BeataPolish pre-war socialist periodicals in Cieszyn SilesiaBachelor's thesis 2012 
Račková BarboraBiuletyn Ludoznawczy of the Folklore and the ethnic section of PZKO - synopsis bibliographyBachelor's thesis 2012 
Lamschová MartinaShrek - comparison of Czech and Polish translationBachelor's thesis 2011 


"Craft" and "craftsman" in the languages and culture of the Slavs
Main solverPhDr. Urszula Kolberová, Ph.D.
Period1/2017 - 12/2018
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statesolved
social hub