UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Arts > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of Slavonic Studies

Marta Pančíková

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:prof. PhDr. Marta Pančíková, CSc.
Room, floor, building: D 602, Building D
Position:
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Slavonic Studies (Faculty of Arts)
Phone number, mobile: +420 553 46 1842
E-mail:
Personal website:No record found.All publications

Pančíková, M. Czy my się rozumiemy? Problematyka leksyki zdradliwej w językach zachodniosłowiańskich. In: Wokół homonimii międzyjęzykowej II. Warszawa: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 2019.
Pančíková, M. Uniwersytet Warszawski. 2019.
Pančíková, M. Co dla mnie oznacza "Polonicum" (lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte w ?Polonicum?). In: P. Potasińska, M. Stasieczek-Górna. Wyzwania glottodydaktyki polonistycznej. Życie zaczyna się po sześćdziesiątce. Warszawa: Polonicum. Uniwersytet Warszawski, 2018. s. 248-253. ISBN 978-83-235-3367-2.
Pančíková, M. a Horák, A. Interkomprehensja w językach zachodniosłowiańskich. In: J. Tambor. Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy, koncepcje, perspektywy. 1. vyd. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018. s. 519-533. 5. ISBN 978-83-226-3584-1.
Pančíková, M. Język i folklor jako przestrzenie przenikania kultur. In: Rok 1918: Polska - Czechy - Słowacja. 100 lat potem. Dialog kultur i społeczeństw wobec przyszłości. Cieszyn: Uniwersytet Śląski. 2018.
Pančíková, M. Kolberová, U. a kol.: Řemeslo a řemeslník v jazycích a kultuře Slovanů. 2018.
Pančíková, M. Oravské štúdie. 2018.
Pančíková, M. Plotnikovova, A. A., Uzeňovova, J. S.: Karpatské tradice v balkánské perspektivě: etnolingvistické aspekty. 2018.
Pančíková, M. Problemy z tłumaczeniem jednostek frazeologicznych w najbliższych językach słowiańskich. In: Glottodydaktyka polonistyczna: strategie-wartości-wyzwania. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. 2018.
Pančíková, M. Uniwersytet Jagielloński (Kraków). 2018.
Pančíková, M. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. 2018.
Pančíková, M. Uniwersytet Warszawski. 2018.
Pančíková, M. Úvod. In: Oravské štúdie. Bratislava: Slovensko-Polská komisisa humanitných vied, 2018. s. 6-7. ISBN 978-80-972336-4-8.
Pančíková, M. August v západoslovanských pranostikách. In: U. Kolberová, S. Mizerová. Parémie národů slovanských. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2017. s. 55-64. VIII. ISBN 978-80-7464-905-9.
Pančíková, M. Interkomprehensja - metoda, która ułatwia naukę zwłaszcza bliskich języków słowiańskich. In: Bariery i pomosty w kulturze i języku. Opole: Uniwersytet Opolski / Stowarzyszenie Bristol. 2017.
Pančíková, M. Kontakty XV. 2017.
Pančíková, M. Odborný preklad a zradnosti lexiky blízkych slovanských jazykov. In: Forlang 2017 (8th International Conference on Foreign Laguages in the Academic Environment. Košice: Technická univerzita v Košicicach. 2017.
Pančíková, M. Ohlasy na slovenčinu a Slovensko v poľskej tlači. In: S. Ondrejovič, J. Kmiťová. Jazykovedné dielo Ľudovíta Štúra v historických a súčasných interpretáciách. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2017. s. 159-175. ISBN 978-80-224-1565-1.
Pančíková, M. Poľské, slovenské a české prekladové a terminologické slovníky v minulosti a dnes. In: R. Przybylska, W. Śliwiński. Terminologia specjalistyczna w teorii i praktyce języków słowiańskich. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017. s. 85-96. ISBN 978-83-233-4254-0.
Pančíková, M. Problematika odborného prekladu v slovanských jazykoch. In: Polonistyka 2017. Cele i Metody. Olomouc: Univerzita Palackého. 2017.
Pančíková, M. Problematika prekladu poľských a slovenských odborných textov v súčasnosti. In: Styl jako narzędzie badawcze w synchronii i diachronii języków słowiańskich. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. 2017.
Pančíková, M. Problematyka zdradliwej leksyki słowiańskiej. In: Wokół homonimii międzyjęzykowej. Warszawa: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 2017.
Pančíková, M. Uniwersytet Warszawski. 2017.
Pančíková, M. "Ziemia" w językach polskim, słowackim i czeskim. Studium porównawcze. In: Hanna Kaczmarek. Żywioły w poznaniu. Konceptualizacja żywiołów. Wieloaspektowość badań - różnorodność rozwiązań. Częstochowa: Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego AJD w Częstochowie, 2017. s. 13-27. 2. ISBN 978-83-7455-538-8.
Pančíková, M. August v západoslovanských pranostikách. In: Parémie národů slovanských VIII - Parémie v 21. století. Ostrava: FF OU. 2016.
Pančíková, M. Interkomprehensja w bliskich językach słowiańskich. In: VI Światowy Kongres Polonistów. Katowice: Uniwersytet Śląski. 2016.
Pančíková, M. Mieczkowska, H.: Zapożyczenia a paralele słowotwórczo-leksykalne w rozwoju leksyki przełomu wieków (w ujęciu słowacko-polskim). 2016.
Pančíková, M. Nauczanie terminologii polsko-słowackiej i polsko-czeskiej. In: Odmiany specjalistyczne i stylistyczne w nauczaniu języków obcych i języka polskiego jako obcego/drugiego. Łódź: Katedra Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej UŁ. 2016.
Pančíková, M. Nauczanie terminologii polsko-słowackiej i polsko-czeskiej. Acta Universitatis Lodziensis. Ksztalcenie Polonistyczne Cudzoziemcow. 2016, s. 181-189. ISSN 0860-6587.
Pančíková, M. Nebezpečenstvá poľsko-slovanských prekladov. Slovenský inštitút Varšava: Slovenský inštitút Varšava. 2016.
Pančíková, M. Polska i słowacka leksyka i frazeologia archaiczna. In: M. Mączyński, E. Horyń, E. Zmuda. W kręgu dawnej polszczyzny II. 1. vyd. Kraków: Akademia Ignatianum, 2016. s. 359-367. ISBN 978-83-7614-226-5.
Pančíková, M. Polski wyraz miód na tle słowiańskim (ujęcie porównawcze). In: W. Miodunka, A. Seretny. Język, literatura i kultura polska w świecie. 13. vyd. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2016. s. 201-208. Biblioteka "LingVariów". ISBN 978-83-7638-745-1.
Pančíková, M. Publikacje słowackich i czeskich polonistów - podręczniki i materiały dydaktyczne do nauki języka polskiego. In: Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego IV. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. 2016.
Pančíková, M. Uniwersytet Łódzki. 2016.
Pančíková, M. Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN Kraków. 2016.
Mrhačová, E., Balowski, M., Pančíková, M., Hrabal, M., Měškank, A. a Pomierska, J. Západoslovanská rčení. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. 480 s. ISBN 978-80-7464-833-5.
Pančíková, M. Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa. 2015.
Pančíková, M. Ziemia z aspektu porównawczego polsko-czesko-słowackiego. In: Żywioły w poznaniu i kulturze w językach i literaturach słowiańskich i germańskich. Częstochowa: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. 2015.
Pančíková, M. Analýza lexiky v slovanských ľudových piesňach. In: Parémie národů slovanských VII - Parémie včera a dnes. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravská univerzita. 2014.
Pančíková, M. Badania polsko-słowacko-czeskie wyrazów zdradliwych. In: Tradycja i wyzwania. Metodologia badań slawistycznych XX i XXI wieku. Uniwersytet Jagielloński Kraków. 2014.
Pančíková, M. História polonistiky na FF UK. In: Jazyk v kultúre, kultúra v jazyku. 90. výročie polonistiky na UK. Univerzita Komenského Bratislava. 2014.
Pančíková, M. Nauczanie bliskiego języka słowiańskiego i problemy z tym związane. In: Nauczanie języka polskiego jako obcego. Tradycje i innowacje. Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. 2014.
Pančíková, M. Nauczanie języka polskiego na Słowacji i w Czechach. In: Sukcesy, problemy i wyzwania w nauczaniu języka polskiego jako obcego. 1. vyd. Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2014. s. 289-294. ISBN 978-83-7654-227-0.
Pančíková, M. Nazwy roślin w wybranych frazeologizmach polskich, słowackich i słoweńskich. In: Teksty, podteksty i konteksty. O współczesnej polszczyźnie i jej kontaktach z innymi językami słowiańskimi. 1. vyd. Łódź: Oficyna Wydawnicza Leksem, 2014. s. 112-122. ISBN 978-83-63781-19-4.
Mrověcová, L., Mrhačová, E., Balowski, M., Pančíková, M. a Kolberová, U. Parémie národů slovanských VII. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2014. 450 s. ISBN 978-80-7464-704-8.
Pančíková, M. Polonistika a jej kontakty. In: Philologica LXXIII. Bratislava: Filozofická fakulta Univerzita Komenského, 2014. Filozofická fakulta Univerzita Komenského, 2014. s. 65-71. ISBN 978-80-223-3864-6.
Pančíková, M. Trudności z tłumaczeniem nazw botanicznych. In: Glottodydaktyka - media - komunikacja. Negocjowanie znaczeń. Uniwersytet Łódzki, Łódź. 2014.
Pančíková, M. Trudności z tłumaczeniem nazw botanicznych (nazwy wybranych roślin w językach: polskim, słowackim i słoweńskim). Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, tom 21: Glottodydaktyka-Media-Komunikacja. Negocjowanie znaczeń. 2014, s. 375-384. ISSN 0860-6587.
Pančíková, M. Uniwersytet Łódzki. 2014.
Pančíková, M. Polskie i słowackie nazwy jezior tatrzańskich (porównanie). In: Sapientia Ars Vivendi. 1. vyd. Wrocław: Oficyna wydawnicza ATUT, 2013. s. 209-216. 1.. ISBN 978-83-7432-907-1.
Pančíková, M. Problematyka tłumaczeń tekstów fachowych z języka polskiego na język słowacki. In: Glottodydaktyka polonistyczna w obliczu dynamiki zmian językowo-kulturowych i potrzeb społecznych. 1. vyd. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013. s. 11-18. II. ISBN 978-83-7784-290-4.
Pančíková, M. Pułapki na przyszłych tłumaczy. In: Glottodydaktyka Polonistyczna III. 1. vyd. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2013. s. 193-203. ISBN 978-83-7518-525-6.
Pančíková, M. Rastlinné motívy v poľských a slovenských pranostikách. In: Philologica LXXI. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, 2013. s. 177-186. ISBN 978-80-223-3559-1.
Pančíková, M. Słowacy. In: Jak zwracają się do siebie Eurpejczycy. Warszawa: Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski, 2013. s. 111-122. ISBN 978-83-63183-42-4.
Pančíková, M. Teksty przedwyborczej propagandy politycznej. In: Glottodydaktyka - media - komunikacja. Kształtowanie kompetencji komunikacyjnej. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców nr 20 / 2013. 1. vyd. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013. s. 167-176. Acta Universitatis Lodziensis 20/2013.
Pančíková, M. Univerza v Ljubljani / University of Ljubljana. 2013.
Pančíková, M. 90 rokov bratislavskej polonistiky. In: Proměny polonistiky. Tradice a výzvy polonistických studií. Praha: FF UK Praha. 2013.
Mrověcová, L., Kolberová, U. a Pančíková, M. Parémie národů slovanských VI. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2012. 288 s. ISBN 978-80-7464-127-5.
Pančíková, M. Výsledky a perspektívy jazykovedného polonistického konfrontačného výskumu na Slovensku. In: Česká polonistika: nové výzvy, nová témata. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 63-68. ISBN 978-80-210-5906-1.
Pančíková, M. Zmiany semantyczne w leksyce polskiej i słowackiej. In: Słowa i ich opis. 1. vyd. Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2012. s. 39-48. ISBN 978-83-62100-06-4.
Pančíková, M. Žltá farba v poľštine a slovenčine. In: Sprache im Kulturkontext. 1. vyd. Frankfurt am Mein: Peter Lang, 2012. s. 107-113. Berliner Slawistische Arbeiten 39. ISBN 978-3-631-61877-6.
Pančíková, M. Problematika časovo deaktualizovanej lexiky v preklade. In: Philologica. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, 2011. s. 83-88. Philologica LXVII. ISBN 978-80-223-2967-5.
Pančíková, M. Dudášová-Kriššáková, J.: Kapitoly zo slavistiky II.. 2010.
Pančíková, M. Jar v poľských a slovenských pranostikách. In: Parémie národů slovanských V.. Ostrava: FF OU Ostrava, 2010. FF OU Ostrava, 2010. s. 135-140. ISBN 978-80-7368-930-8.
Pančíková, M. Slavic network - zradnosti slovinskej a slovenskej lexiky. In: 90. výročie vzniku Univerzity Komenského v Bratislave a Univerzity v Ľubľane. Bratislava: Univerzita Komenského, 2010. Univerzita Komenského, 2010. s. 236-241. ISBN 978-80-223-2859-3.
Pančíková, M. Tłumaczenie tekstów specjalistycznych. Teksty i podteksty w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego. 2010, č. 2, s. 449-453. ISSN 0860-6587.
Pančíková, M. Jeseň v pranostikách : porovnanie poľských a slovenských pranostík. In: Parémie národů slovanských IV. Ostrava: FF OU Ostrava, 2009. FF OU Ostrava, 2009. s. 174-179. ISBN 978-80-7368-647-5.
Pančíková, M. Júlové pranostiky. In: Tradycja i współczesność: folklor, język, kultura. Bielsko-Biała: ATH Bielsko-Biała, 2009. s. 169-176. ISBN 978-83-60714-72-0.
Pančíková, M. O prekladaní poľských textov (problematika zradných slov v prekladoch). In: Kontakty 8. Kraków: Scriptum, 2009. Scriptum, 2009. s. 33-38. ISBN 978-83-60163-43-6.
Pančíková, M. Problematika poľsko-slovenských právnických prekladov. In: 85. výročie polonistiky na Univerzite Komenského v Bratislave. Bratislava: Stimul, 2009. s. 96-103. ISBN 978-80-89236-70-1.
Pančíková, M. Vyučovanie poľského jazyka na Slovensku. In: Nauczanie języków pokrewnych. Kraków: Scriptum, 2009. s. 57-62. ISBN 978-83-60163-45-0.
Pančíková, M. 85. výročie polonistiky na Univerzite Komenského v Bratislave. 2009.
Pančíková, M. Rozvojové tendencie poľskej a slovenskej lexiky na prelome tisícročia: vybraná problematika, substantíva. 1. vyd. Bratislava: Stimul, 2008. 139 s. ISBN 978-80-89236-40-4.
Pančíková, M. Poľsko-slovenské lexikálne vzťahy: vyjadrovanie farebnosti. In: Slovensko-slovanské jazykové, literárne a kultúrne vzťahy. Prešov: PU, 2007. PU, 2007. s. 105-112. ISBN 978-80-8068-557-7.
Pančíková, M. Zradné slová v slovanských jazykoch. In: Studia Academica Slovaca. 36. vyd. Bratislava: Stimul, 2007. s. 111-120. ISBN 978-80-89236-23-7.
Pančíková, M. Ballady i romanse Adama Mickiewicza w tłumaczeniu słowackim: analiza językowa. In: Na chwałę i pożytek nasz wzajemny. Warszawa: Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, 2006. s. 317-324. ISBN 83-235-0307-9.
Pančíková, M. Slovanské jazyky a OPT. In: 35 rokov výučby prekladateľstva a tlmočníctva na Slovensku, 1970-2005: minulosť, súčasnosť a budúcnosť prekladateľstva a tlmočníctva na Slovensku. Bratislava: Letra, 2006. Letra, 2006. s. 121-125. ISBN 80-967905-7-9.
Pančíková, M. Wyrażanie zadowolenia w tekstach publicystycznych. In: Wyrażanie emocji. Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, 2006. s. 230-234. ISBN 978-83-7525-025-1.
Pančíková, M. 80. výročie polonistiky na Univerzite Komenského v Bratislave. 2006.
Pančíková, M. Fauna a flóra v poľských a slovenských pranostikách. In: Parémie národů slovanských 2. Ostrava: Ostravská univerzita, 2005. Ostravská univerzita, 2005. s. 136-142. ISBN 80-7368-100-5.
Pančíková, M. Nowa leksyka z aspektu porównawczego w nauczaniu przyszłych tłumaczy. In: Nauczanie języka polskiego jako obcego i polskiej kultury w nowej rzeczywistości europejskiej. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2005. Uniwersytet Warszawski, 2005. s. 172-177. ISBN 80-235-0209-9.
Pančíková, M. Príručky poľského jazyka a literatúry na slovenských vysokých školách. In: Kontakty 5. Bratislava: Lufema, 2005. Lufema, 2005. s. 26-31. ISBN 80-89058-08-6.
Pančíková, M. Zložené hybridy v poľskej a slovenskej tlači. In: Język i literatura słowacka w perspektywie słowiańskiej. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagielońskiego, 2005. s. 65-69. ISBN 83-233-1921-9.
Pančíková, M. Zradnosti poľskej a slovenskej lexiky. 1. vyd. Opole: PRO, 2005. 167 s. ISBN 83-906076-5-4.
Pančíková, M. Archaizmy. In: Wrocławska dyskusja o języku polskim jako obcym. Wrocław: Wroclaw: WTN, 2004. Wroclaw: WTN, 2004. s. 283-287. ISBN 83-7374-014-7.
Pančíková, M. Archaizmy w przekładach Trylogii Henryka Sienkiewicza. In: Ścieźki filologii. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2004. Uniwersytet Warszawski, 2004. s. 151-159. ISBN 83-89663-36-8.
Pančíková, M. Kompozitá v poľskej a slovenskej tlači z porovnávacieho hľadiska: Compound words in Polish and Slovak press from comparative aspects. In: Súčasná jazyková komunikácia v interdisciplinárnych súvislostiach. Banská Bystrica: UMB, 2004. UMB, 2004. s. 419-425. ISBN 80-8055-979-1.
Pančíková, M. Pułapki dla tłumacza. In: Język, polityka, społeczeństwo: Słownik pojęć politycznych i społecznych krajów Europy Środkovej i Wschodniej. Warszawa: Elipsa, 2004. s. 53-59. ISBN 83-7151-629-0.
Pančíková, M. Univerbizmy v slovenskej a poľskej tlači. In: Spisovnost a nespisovnost. Brno: Masarykova univerzita, 2004. Masarykova univerzita, 2004. s. 222-225. ISBN 80-210-3568-4.
Pančíková, M. Koloristika v poľskej a slovenskej poézii. In: Philologica 56 - Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Bratislava: Univerzita Komenského, 2003. Univerzita Komenského, 2003. s. 127-131. ISBN 80-223-1813-2.
Pančíková, M. Niekoľko príkladov medzijazykovej homonymie - slovinčina, slovenčina: Instances of interlingual homonymy. In: Slovenski knjižni jezik - aktualna vprašanja in zgodovinske izkušnje. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, 2003. Univerza v Ljubljani, 2003. s. 495-501. ISBN 961-237-057-5.
Pančíková, M. Poľština na cesty: konverzačná príručka. 2003.
Pančíková, M. Poľština v slovenskom jazykovednom výskume. In: Vývin a význam slovensko-poľských vzťahov. Bratislava: Lufema, 2003. Lufema, 2003. s. 118-127. ISBN 80-89058-07-8.
Pančíková, M. Pranostiky v poľštine a slovenčine. In: Parémie národů slovanských. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2003. Ostravská univerzita v Ostravě, 2003. s. 100-106. ISBN 80-7042-622-5.
Pančíková, M. Rozvojové tendencie poľskej, slovinskej a slovenskej lexiky na prelome tisícročia. In: 13. medzinárodný zjazd slavistov v Ľubľane : príspevky slovenských slavistov. Bratislava: Slovenský komitét slavistov Bratislava, 2003. Slovenský komitét slavistov Bratislava, 2003. s. 91-100. ISBN 80-968971-2-8.
Pančíková, M. Zradné slová v blízkych jazykoch: Tricky words in the appropiate languages. In: České, polské a slovenské jazykové a literární souvislosti. Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc, 2003. Univerzita Palackého Olomouc, 2003. s. 27-31. ISBN 80-244-0628-4.
Pančíková, M. Jazykové problémy pri prekladaní z blízkych slovanských jazykov. RAK. 2002, roč. 7, č. 10, s. 35-39.
Pančíková, M. Kolor biały w języku polskim i słowackim. In: Dzieje Słowian w świetle leksyki. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2002. s. 325-329. ISBN 83-233-1535-3.
Pančíková, M. Koloristika v poľskej a slovenskej frazeológii. In: Studia Slavica 6: Slavistika osudem i volbou. Ostrava: OU Ostrava, 2002. OU Ostrava, 2002. s. 193-197. ISBN 80-7042-610-1.
Pančíková, M. Tendencje rozwojowe w leksyce współczesnej: (próba porównania rzeczowników polskich i słowackich). In: Polsko-słowackie stosunki po roku 1918 = Slovensko-poľské vzťahy po roku 1918. Wrocław: Polsko-słowacka komisja nauk humanistycznych, 2002. Polsko-słowacka komisja nauk humanistycznych, 2002. s. 107-114. ISBN 83-88430-05-X.
Pančíková, M. Biblizmy w poezji polskiej. In: Polacy i Węgrzy w Europie. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 2001. Kossuth Egyetemi Kiadó, 2001. s. 66-73. ISBN 963-472-567-8.
Pančíková, M. Interferencia v slovenčine a slovinčine. In: Philologica 53.. Bratislava: Univerzita Komenského, 2001. Univerzita Komenského, 2001. s. 181-188. ISBN 80-223-1610-5.
Pančíková, M. Metody, techniki i technologie tradycyjne w porównaniu z ich wersjami najnowszymi. In: Inne optyki. Katowice: Uniwersytet Śląski Katowice, 2001. Uniwersytet Śląski Katowice, 2001. s. 54-60. ISBN 83-226-1119-6.
Pančíková, M. Jazyková problematika prekladov Mickiewiczových diel do slovenčiny. In: Tvorba Adama Mickiewicza v medziliterárnom kontexte. Bratislava: Stimul Bratislava, 2000. Stimul Bratislava, 2000. s. 35-45. ISBN 80-88982-21-9.
Pančíková, M. Nazwy hoteli w stolicy Słowacji i Polski: The names of hotels in the capitals of Slovakia and Poland. In: Slovensko-poľské vzťahy v reláciách interkultúrnej komunikácie. Prešov: Prešovská univerzita, 2000. Prešovská univerzita, 2000. s. 145-149. ISBN 80-8068-013-2.
Pančíková, M. Niekoľko poznámok k súčasnej slovenskej a českej lexike. In: Slovensko-české vzťahy a súvislosti. Bratislava: TRI Médium, 2000. TRI Médium, 2000. s. 222-227. ISBN 80-88676-26-6.
Pančíková, M. Slovinské a slovenské oronymá. In: Vlastné mená v jazyku a spoločnosti. Banská Bystrica: UMB, 2000. UMB, 2000. s. 141-147. ISBN 80-8055-429-3.
Pančíková, M. Nauczanie Słowaków na poziomie zaawansowanym. In: Polonistyka w świecie. Lublin: UMCS Lublin, 1999. UMCS Lublin, 1999. s. 145-149. ISBN 83-227-1616-8.


AuthorTitleType of thesisYear
Ondruszová TerezaLanguage Contacts in the case of Roman-Catholic Priests in ZaolzieDoctoral thesis 2015 
Heczko JoachimHistory and vocabulary of scoutingMaster's thesis 2013 
Lamschová MartinaTerminology (archaeology) - linguistic analysis and dictionaryMaster's thesis 2013 


No record found.

social hub