UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Arts > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of Slavonic Studies

Ljuba Mrověcová

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:PhDr. Ljuba Mrověcová, Ph.D.
Room, floor, building: D 604, Building D
Position:
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Slavonic Studies (Faculty of Arts)
Phone number, mobile: +420 553 46 1854
E-mail:
Personal website:No record found.All publications

Mrověcová, L. Oponentský posudek na disertační práci Mgr. L.Plesníka. 2018.
Mrověcová, L. Recenzní posudek odborného článku. 2018.
Mrověcová, L. Univerzita P.J.Šafaríka v Košicích. 2018.
Mrověcová, L. Neologizmy v russkom i češskom jazykach - biznes jazyki. 2017.
Mrověcová, L. Obučenije v Češskoj respublike i v Ostravskom universitete. 2017.
Rusko-česká ekvivalence propriálního lexika. 2017.
Mrověcová, L. Sémantická specifika a variabilita konceptu "pravda" v českých a ruských parémiích (kognitivní a kulturologický aspekt). In: Parémie národů slovanských VIII. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017. s. 221-231. ISBN 978-80-7464-905-9.
Mrověcová, L. Tipy terminov-neologizmov v češskom i russkom subjazykach (diachroničeskij i sinchroničeskij aspekt). Studia slavica XXI/1. 2017, č. XXI/1, s. 191-203. ISSN 1803-5663.
Mrověcová, L. O některých typech neologizmů v české a ruské bankovní terminologii. In: PROFILINGUA 2016 VÍCEJAZYČNOST JAKO CESTA K ÚSPĚCHU A PŘEKONÁVÁNÍ HRANIC - konference věnovaná odkazu Karla IV 2016-09-05 FF ZČU, Plzeň. s. 53-66. ISBN 978-80-261-0681-4.
Mrověcová, L. O některých typech neologizmů v české a ruské bankovní terminologii (diachronní a synchronní aspekt). In: Profilingua 2016. Plzeň: Filozofická fakulta Západočeské univerzity. 2016.
Mrověcová, L. Posudek na disertační práci Stanislavy Špačkové. 2016.
Mrověcová, L. Zaimstvovanija i Internacionalizmy v russkom jazyke sfery biznesa. 2016.
Mrověcová, L. Erasmus+, Lotyšská státní univerzita, 30. 11. 2015 - 4. 12. 2015. 2015.
Mrověcová, L. Erasmus+, St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo, Bulgaria, 4. 5. 2015 - 8. 5. 2015. 2015.
Mrověcová, L. Lotyšská státní univerzita. 2015.
Mrověcová, L. St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo, Bulgaria. 2015.
Mrověcová, L. Vývojové tendence a inovace v českém a ruském lexiku sféry hotelnictví. Studia Slavica. 2015, roč. 19, s. 183-197. ISSN 1803-5663.
Mrověcová, L. Vývojové tendence a inovace v českém a ruském lexiku sféry hotelnictví. In: Dialog kultur VIII. Hradec Králové: Katedry slavistiky PdF UHK. 2015.
Mrověcová, L. Z historie západoslovanského panslavismu a východoslovanského slavjanofilství: setkání Slovanů v Sankt Peterburgu a v Moskvě roku 1867. In: Aktuální problémy současné slavistiky (jazyk - literatura - kultura - politika). Brno: Galium, 2015. s. 481-491. ISBN 978-80-905336-5-3.
Mrověcová, L. Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia. 2014.
Mrověcová, L. Lingvokulturologicheskaja specifika poslovic s komponentom lež v russkom i cheskom jazykach. Rossica Olomucensia Časopis pro ruskou a slovanskou filologii. 2014, roč. 53, s. 57-71. ISSN 0139-9268.
Mrověcová, L. Opole University, Poland. 2014.
Mrověcová, L., Mrhačová, E., Balowski, M., Pančíková, M. a Kolberová, U. Parémie národů slovanských VII. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2014. 450 s. ISBN 978-80-7464-704-8.
Mrověcová, L. Frazémy s komponentem práce v ruském a českém jazyce. In: Dialog kultur VII. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. 1. vyd. Hradec Králové: Garamon, 2013. s. 205-213. ISBN 978-80-86472-57-7.
Mrověcová, L. Frazémy s komponentem práce v ruském a českém jazyce. In: Dialog kultur VII. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové. 2013.
Mrověcová, L. Jazyky a metody cizojazyčné výuky. In: Rozvoj klíčových kompetencí pracovníků vysokých škol. Karviná: Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2013. s. 105-115. STUDIA OECONOMICA, Vědecké monografie SU v Opavě. ISBN 978-80-7248-922-0.
Mrověcová, L. Lingvokulturologicheskaja specifika poslovic s komponentom lež v russkom i cheskom jazykach. In: XXII Olomoucké dny rusistů. Olomouc: Univerzita Palackého. 2013.
Mrověcová, L. Mezinárodní projekt l-pack v zahajovací etapě: Citizenship Language Pack for Migrants in Europe. In: Sborník příspěvků ze závěrečného semináře projektu L-Pack Citizenship Language Pack for Migrants in Europe. SU OPF v Karvné: SU OPF v Karvné, 2013. SU OPF v Karvné, 2013. s. 11-19. ISBN 978-80-7248-865-0.
Mrověcová, L. Rozvíjení komunikativních/komunikačních kompetencí migrantů prostřednictvím L-Packu. In: Sborník příspěvků ze závěrečného semináře projektu L-Pack Citizenship Language Pack for Migrants in Europe. Karviná: SU OPF v Karvné, 2013. SU OPF v Karvné, 2013. s. 32-38. ISBN 978-80-7248-865-0.
Mrověcová, L. Sborník příspěvků ze závěrečného semináře projektu L-Pack Citizenship Language Pack for Migrants in Europe. 2013.
Mrověcová, L. TRADIČNÍ VERSUS MODERNÍ METODY A FORMY VE VÝUCE CIZÍCH JAZYKŮ. In: Rozvoj kompetencí managementu a pracovníku VŠ MSK (s podporou ICT). Hradec n. Moravicí: Slezská univerzita v Opavě a Ostravská univerzita v Ostravě. 2013.
Mrověcová, L. Univerzita Gdaňsk. 2013.
Mrověcová, L. Z historie západoslovanského panslavismu a východoslovanského slavjanofilství. In: IV. kongres českých slavistů. Telč: Česká asociace slavistů. 2013.
Mrověcová, L. Dokument, dokumentovedenie, dokumentooborot i deloproizvodstvo v Rossijskoj Federacii. In: Russkij jazyk v delovoj kommunikacii / JĘZYK ROSYJSKI W KOMUNIKACJI BIZNESOWEJ. 1. vyd. Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2012. s. 101-188. ISBN 978-83-7051-692-5.
Mrověcová, L. Erasmus+, Mrověcová, L. Tallinn University, Estonia, 30. 4. 2012 - 7. 5. 2012. 2012.
Rudincová, B., Mrověcová, L., Kupcevičová, J. a Kolberová, U. Parémie národů slovanských VI [Konference]. katedra slavistiky, FF OU v Ostravě, Česká republika. 2012.
Mrověcová, L., Kolberová, U. a Pančíková, M. Parémie národů slovanských VI. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2012. 288 s. ISBN 978-80-7464-127-5.
Mrověcová, L. Parémie národů slovanských VI. 2012.
Mrověcová, L. Ruské a české frazémy s klíčovým slovem dluh/dolg a jejich deriváty. In: Parémie národů slovanských VI. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2012. Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2012. s. 163-172. ISBN 978-80-7464-127-5.
Mrověcová, L. Ruština pro pracovní jednání a úřední korespondenci. 2012.
Mrověcová, L. Tallinn University, Estonia. 2012.
Mrověcová, L. Učební materiál L-Pack z hlediska úrovní SERR. In: Výuka a testování cizích jazyků v kontextu Společného evropského referenčního rámce (SERR). Praha: Univerzita Karlova v Praze Ústav jazykové a odborné přípravy, 2012. Univerzita Karlova v Praze Ústav jazykové a odborné přípravy, 2012. s. 20-27. ISBN 978-80-87238-08-0.
Mrověcová, L. Čeština pro rusky mluvící 2. 2011.
Mrověcová, L. Lexikálně-sémantická analýza nominací ruských ?obchodníků? v historickém kontextu. Studia slavica. 2011, č. XV, s. 285-295. ISSN 1803-5663.
Mrověcová, L. Ruština pro komunikaci v podnikání. 2011.
Mrověcová, L. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. 2011.
Mrověcová, L. Zkušenosti s přípravou a realizací e-learningového kurzu Ruština ve sfére podnikání. In: FOREIGN LANGUAGE COMPETENCE AS AN INTEGRAL COMPONENT OF THE UNIVERSITY GRADUATE PROFILE III. Brno: Univerzita of Defence in Brno, 2011. Univerzita of Defence in Brno, 2011. s. 105-113. ISBN 978-80-7231-809-4.
Mrověcová, L. Delovaja perepiska v Rossiji. 2010.
Mrověcová, L. E-learningová výuka cizích jazyků v distanční formě studia. In: IV. vedecká mezinárodná konferencia. Bratislava: Ekonóm, 2010. Ekonóm, 2010. ISBN 978-80-225-2949-5.
Mrověcová, L. Funkční stylistika ruského jazyka. 2010.
Mrověcová, L. Integrace anglicismů v současné ruské ekonomické terminologii z hlediska procesů jazykové globalizace. 2010.
Mrověcová, L. Modifikace frazémů v titulcích ekonomických periodik. In: Parémie národů slovanských V. Ostrava: FF OU v Ostravě, 2010. s. 119-127. ISBN 978-80-7368-930-8.
Mrověcová, L. Některé aktuální frazémy v ruských a českých ekonomických periodikách komentující realitu nové tržní ekonomiky. In: Odkazy a výzvy modernej jazykovej komunikácie. Zborník príspevkov zo 7. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej. Banská Bystrica: FHV UMB, 2010. FHV UMB, 2010. s. 91-104. ISBN 978-80-8083-960-4.
Mrověcová, L. Opolská univerzita. 2010.
Mrověcová, L., Kupcevičová, J., Grygerková, M. a Jankovičová, M. Parémie národů slovanských V. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2010. 164 s. ISBN 978-80-7368-930-8.
Mrověcová, L. Pojetí univerbizace v ruské a české lingvistice. In: Areálová slavistika a dnešní svět. Monografie z filolologicko-areálových studií. Brno: Tribun EU, 2010. s. 427-441. ISBN 978-80-7399-987-2.
Mrověcová, L. Univerzita v Katowicích. 2010.
Mrověcová, L. Výuka ruštiny ve dvou formách distančního studia na OPF SU v Karviné. In: sborník z mezinárodní konference Cizí jazyky se specifickým zaměřením ve výuce a testování (včetně češtiny pro cizince). Praha: Univerzita Karlova v Praze, Ústav jazykové a odborné přípravy, 2010. Univerzita Karlova v Praze, Ústav jazykové a odborné přípravy, 2010. s. 42-55. ISBN 978-80-87238-03-5.
Mrověcová, L. Čeština pro rusky mluvící. 2009.
Mrověcová, L. INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA. 2009.
Mrověcová, L. Pojmenování nových profesí a pozic v oblasti ekonomiky a podnikání: v rusko-českém srovnávacím plánu. In: Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky. Brno: Ústav slavistiky FF MU v Brně, Tribun EU, 2009. Ústav slavistiky FF MU v Brně, Tribun EU, 2009. s. 154-163. ISBN 978-80-7399-889-9.
Mrověcová, L. Stylově příznakové neologizmy v ruských a českých ekonomických periodikách. Acta Academica Karviniesia. 2009, roč. 2009, s. 155-167. ISSN 1212-415X.
Mrověcová, L. Univerzita Mateje Bela. 2009.
Mrověcová, L. Univerzita v Oulu. 2009.
Mrověcová, L. Abreviatury názvů podniků, firem a institucí v současných ruských a českých periodikách: (synchronně konfrontační analýza). In: Acta Academica Karviniensia. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2008. Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2008. s. 128-142. ISSN 1212-415X.
Mrověcová, L. Elektronnoje učebnoje posobije. In: Sborník z XIV. mezinárodní vědecké konference. Ostrava: FF, Ostravská univerzita, 2008. FF, Ostravská univerzita, 2008. s. 115-125. ISBN 978-80-7368-583-6.
Mrověcová, L. Novoje učebnoje posobije: Russkij jazyk v torgovlje. In: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. Olomouc: FF, Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. FF, Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. s. 237-241. ISBN 978-80-244-1994-7.
Mrověcová, L. Sociokulturní minimum v učebnici Čeština pro rusky mluvící cizince I. In: Sociokulturní kompetence ve výuce cizího jazyka a SERR. Praha, Ratiboř: Univerzita Karlova v Praze, Státní vysoká odborná škola v Ratiboři, 2008. s. 125-136. ISBN 978-83-60730-20-1.
Mrověcová, L. Talinská státní univerzita. 2008.
Mrověcová, L. Univerzita v Oulu. 2008.
Mrověcová, L. Výuka ruštiny v obchodu a podnikání fromou e-Learningu v distanční formě studia. In: Hladanie ekvivalentnosti IV.. Prešov: Prešovská univerzita v Prešově. 2008.
Mrověcová, L. Vývoj, klasifikace a produktivita ruských a českých abreviatur ekonomické povahy: diachronně-synchronní aspekt. In: Studia Slavica XII. Opole: Uniwersytet Opolski - Ostravská univerzita, 2008. Uniwersytet Opolski - Ostravská univerzita, 2008. s. 197-207. ISSN 1214-3111.
Mrověcová, L. Češskij jazyk dlja inostrastrannych studentov, govorjaščich na russkom jazyke I. In: VIII. Slavističeskije čtenija pamjati professora R. A. Dmitrijeva i professora G. I. Safronova. Sankt-Peterburg: Filologičeskij fakultet SPbFU, 2007. Filologičeskij fakultet SPbFU, 2007. s. 199-205. ISBN 978-5-8465-0713-5.
Mrověcová, L. Čeština pro zahraniční studenty hovořící slovanskými jazyky I. 2007.
Mrověcová, L. E-Learningová opora pro výuku ruštiny ve sféře obchodu a podnikání. 2007.
Mrověcová, L. Obchodní ruština. 2007.
Mrověcová, L. Obučenije delovomu russkomu jazyku - novaja forma obučenija e-Learning. In: Mir russkogo slova i russkoe slovo v mire, tom 3 - Russkij jazyk: Diachronija i dinamika jazykovych processov, Funkcionalnyje raznovidnosti russkogo jazyka. Sofie: Heron Press Sofia, 2007. Heron Press Sofia, 2007. s. 430-436. ISBN 978-954-580-215-7.
Mrověcová, L. Sociolingvistické aspekty formování ruštiny sféry obchodu a podnikání v ekonomicko-komerčních periodikách. In: Slovanské studie XI Ostravská univerzita - Universytet Opolski, Studia slavica XI OU. Ostrava: OU FF 236/2007, 2007. OU FF 236/2007, 2007. s. 165-175. ISBN 978-80-7368-381-8.
Mrověcová, L. Sopostaviteľnyj analiz semantičeskich struktur slov. In: Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí pořádané ve spolupráci se Společností Franka Wollmana při FF MU v Brně a Českou asociací rusistů. Dialog kultur IV. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2007. Oftis, 2007. s. 115-121. ISBN 978-80-86845-73-9.
Mrověcová, L. Typologie přejatých substantiv v ruských a českých ekonomických textech. In: Acta academia karviniensia. Frýdek-Místek: Slezská univerzita v Opavě, OPF v Karviné, 2007. Slezská univerzita v Opavě, OPF v Karviné, 2007. s. 130-143. ISBN ISSN: 1212-415X.
Mrověcová, L. Analýza nominací domácích elektrospotřebičů v současné ruštině, češtině a slovenštině (ve srovnávacím aspektu). In: Zborník z Medzinárodnej vedeckej konferencie rusistov Hľadanie ekvivalentnosti III. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, FF, 2006. Prešovská univerzita v Prešove, FF, 2006. s. 628-640.
Mrověcová, L. Produktivnyje univerbaty v sovremennych russkich i češskich ekonomičeskich periodikach (v sopostavitelnom aspekte). -. 2006, roč. 26, č. 12, s. 59-67. ISSN 0137-298X.
Mrověcová, L. Aktualnyje emocional´no okrašennyje kommerčeskije terminy v sovremennoj russkoj i češskoj ekonomičeskoj pečati. In: XIII. mezinárodní vědecká konference. Ostrava: FF OU, 2005. FF OU, 2005. s. 93-97. ISBN 80-7368-120-X.
Mrověcová, L. O nekotorych novych učebnych posobijach po russkomu jazyku sfery ekonomiki i biznesa. In: Sborník z mezinárodní konference. Praha: VŠE Praha, 2005. VŠE Praha, 2005. s. 286-293. ISBN 80-245-0997-4.
Mrověcová, L. Produktivní internacionální afixy v ruštině a češtině sféry obchodu a podnikání. In: Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky (2). Brno: Ústav slavistiky FF MU Brno, 2005. Ústav slavistiky FF MU Brno, 2005. s. 70-77. ISBN 80-89183-15-8.
Mrověcová, L. Strukturální zvláštnosti ruských reklamních sloganů. In: Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí pořádané ve spolupráci se Společností Franka Wollmana při FF MU v Brně a Českou asociací rusistů. Ústí nad Orlicí: Univerzita Hradec Králové, Ed. O. Richterek, 2005. Univerzita Hradec Králové, Ed. O. Richterek, 2005. s. 73-81. ISBN 80-86845-15-X.
Mrověcová, L. Analýza a komparace aktuálních a produktivních kvazikompozit v současném ruském a českém ekonomicko-komerčním tisku. In: Mezinárodní vědecké sympozium. Ostrava: FF OU, 2004. FF OU, 2004. s. 93-96. ISBN 80-7368-026-2.
Mrověcová, L. Historie Petrohradské univerzity a charakter kateder anglistiky a slavistiky. -. 2004, s. 275-280. ISSN 1212-415X.
Mrověcová, L. Nominace některých nových výrobků z oblasti elektrotechniky v ruské a české reklamě. In: Mezinárodní vědecká konference . Liberec: TU Liberec, 2004. TU Liberec, 2004. s. 179-186.
Mrověcová, L. O nekotorych frazeologičeskich jedinicach v sovremennoj russkoj i češskoj ekonomičesko-kommerčeskoj periodike. In: Acta facultatis Philosophicae universitatis Prešoviensis, Humanistický zbornik 8 (AFPhPU 108/190). Prešov: Prešovská univerzita, Katedra rusistiky a translatológie, 2004. Prešovská univerzita, Katedra rusistiky a translatológie, 2004. s. 135-145. ISBN 80-8068-314-X.
Mrověcová, L. Ob odnom tipe univerbatov produktivních v sovremennych russkich i češskich ekonomičeskich periodikach (v sopostavitelnom aspekte). In: Materialy meždunarodnoj naučnoj konferenciji slavistov. Sankt Peterburg: FF SPU, 2004. FF SPU, 2004. s. 37-42. ISBN 5-8465-0376-4.
Mrověcová, L. Frazeologičeskije jedinicy v sovremennych russkich i češskich periodikach. In: Mezinárodní vědecká konference. Olomouc: FF UP Olomouc, 2003. FF UP Olomouc, 2003. s. 470-478. ISBN 80-244-0538-5.
Mrověcová, L. Oponentský posudek na Studijní materiály pro distanční kurz: Lepilová, K. - Vorel, J.: Kapitoly z ruské literatury a kultury I (1. pol. 19. stol.). Ruština pro učitele středních škol, překladatele/tlumočníky.. 2003.
Mrověcová, L. Oponentský posudek na Studijní materiály pro distanční kurz: Nedomová, Z.,Rudincová, B.: Vybrané kapitoly z funkční stylistiky a gramatiky ruštiny. Ruština pro učitele středních škol, překladatele/tlumočníky.. 2003.
Mrověcová, L. Oponentský posudek na Studijní materiály pro distanční kurz: Vavrečka, M.: Funkční lexikologie. Ruština pro učitele středních škol, překladatele/tlumočníky. 2003.
Mrověcová, L. Specifika formování ruštiny sféry obchodu a podnikání v rovině lexikálně slovotvorné (ve srovnání s češtinou. 2003.
Mrověcová, L. Zaimstvovanija v rossijskoj i češskoj ekonomičeskoj periodike. In: Materialy X kongressa Meždunarodnoj associjacii prepodavatelej russkogo jazyka i literatury. Sankt Peterburg: FF SPU, 2003. FF SPU, 2003. s. 122-130. ISBN 5-7325-0754-X.
Mrověcová, L. O nekotorych sintaktičeskich struturach zagolovkov v sovremennych russkich dělových periodikach ( v sopostavitelnom aspekte s češskimi periodikami. In: Sborník z mezinárodní vědecké konference. Ostrava: FF OU, 2002. FF OU, 2002. s. 81-89. ISBN 80-7042-617-9.
Mrověcová, L. Specifika podnikatelské činnosti v Rusku. Exkurz do dějin podnikatelství v Rusku, I. Acta academica karviniensis SU. 2002, s. 177-184. ISSN 1212-415X.
Mrověcová, L. Specifika podnikatelské činnosti v Rusku. Exkurz do dějin podnikatelství v Rusku, II. In: Acta academica karviniensis SU. Opava: SU Opava, 2002. SU Opava, 2002. s. 162-174. ISBN 1212-415X.
Mrověcová, L. Státní Petrohradská univerzita, Katedra slovanských jazyků. 2002.
Mrověcová, L. Kompozita analyticko-adjektivního typu v komerčních textech jako výsledný produkt při procesu univerbizace. In: 9. mezinárodní vědecká konference. Ostrava: FF OU, 2001. FF OU, 2001. s. 45-51. ISBN 80-7042-598-9.
Mrověcová, L. Novyje učebnyje posobija po russkomu jazyku dlja inostrancev, izučajuščich ekonomiku i biznes v vuzach v sovremennom Sankt Peterburge. Plzeň: ZU Plzeň, 2001. ZU Plzeň, 2001. s. 391-402. ISBN 80-7082-63-7.
Mrověcová, L. Pennsylvánská univerzita. 2001.
Mrověcová, L. Reklama v současném Sankt-Peterburgu. In: Sborník prací z mezinárodní konference . Opava: SU Opava, 2001. SU Opava, 2001. s. 338-347. ISBN 80-7248-121-5.
Mrověcová, L. Státní univerzita v Sankt Peterburgu. 2001.
Mrověcová, L. Strukturalnyje i semantičeskije osobennosti nazvanij sovremennych peterburgskich kompanij, predprijatij, učreždenij i firm. In: Rossica Olomucensia XL . Olomouc: FF UP, 2001. FF UP, 2001. s. 479-487. ISBN 80-244-0538-5.
Mrověcová, L. Opyt raboty po podgotovke studentov k meždunarodnomu ekzamenu Byznys i kommercija. In: Rossica Olomucensia XXXVIII. Olomouc: FF OP Olomouc, 2000. FF OP Olomouc, 2000. s. 587-590. ISBN 80-244-0116-9.
Mrověcová, L. Pennsylvánská univerzita a výuka slovanských jazyků. Cizí jazyky. 2000, roč. 43, s. 134-136. ISSN 1210-1811.
Mrověcová, L. Profesní jazyk v rámci cizojazyčné výuky (ruština, španělština).. In: Sborník prací z mezinárodní konference . Opava: OPF SU, 2000. OPF SU, 2000. s. 693-699. ISBN ISBN 80-7248-059-6.
Mrověcová, L. Slavjanskije jazyki v SŠA i vkratce o slavjanských jazykách v MU v Brno. In: Materialy meždunarodnoj naučnoj konferenciji slavistov. Sankt Peterburg: FF SPU, 2000. FF SPU, 2000. s. 238-247. ISBN 83-7063-331-5..
Mrověcová, L. Taylor Institution Library Oxford - Slovanská knihovna. 2000.
Mrověcová, L. Biznes-kurs dlja delových ljudej učebnoje posobije dlja podgotovki buduščich perevodčikov v oblasti ekonomiki, torgovli i sfery uslug. In: Sborník prací ze VII. Mezinárodní vědecké konference . Ostrava: FF OU, 1999. FF OU, 1999. s. 83-84. ISBN 80-7042-549-0.
Mrověcová, L. Pensylvánská univerzita. 1999.
Mrověcová, L. Russkij jazyk v delovom občšeniji, Michalkina I., Klobukova.... 1999.
Mrověcová, L. Tendence ve vývoji současné ruštiny . Komerční ruština má zelenou.. Sborník prací OPF SU. 1997, s. 139-142. ISSN 80-85879-62-X.


AbbreviationSubject
BPOR1Podnikatelská ruština 1
BPOR2Podnikatelská ruština 2
EFLX1Funkční lexikologie 1
EFLX2Funkční lexikologie 2
EKOPRKomunikace v profesní praxi v ruštině
EODBPOdborná praxe
EPOR1Podnikatelská ruština 1
EPOR2Podnikatelská ruština 2
EPOR3Podnikatelská ruština 3
EPOR4Podnikatelská ruština 4
ESBP1Seminář k bakalářské práci 1
ESBP2Seminář k bakalářské práci 2
ESBP3Seminář k bakalářské práci 3
EUPPPísemný projev
FODBPOdborná praxe
FPOR1Podnikatelská ruština 1
FPOR2Podnikatelská ruština 2
FPOR3Podnikatelská ruština 3
FPOR4Podnikatelská ruština 4
FSBP1Seminář k bakalářské práci 1
FSBP2Seminář k bakalářské práci 2
FSBP3Seminář k bakalářské práci 3
KOBPOdborná praxe
KPR1Podnikatelská ruština 1
KPR2Podnikatelská ruština 2
KPR3Podnikatelská ruština 3
KPR4Podnikatelská ruština 4
KRUS1Ruština 1 (A1)
KRUS2Ruština 2 (A1/A2)
KRUS3Ruština 3 (A2)
KRUS4Ruština 4 (B1)
NDIS1Diplomový seminář 1
NDIS2Diplomový seminář 2
NDIS3Diplomový seminář 3
NDSE1Seminář k diplomové práci 1
NDSE2Seminář k diplomové práci 2
NDSE3Seminář k diplomové práci 3
PDIS1Seminář k diplomové práci 1
PDIS2Seminář k diplomové práci 2
PDIS3Seminář k diplomové práci 3
PFRFrazeologie
PJRJazyk reklamy
PPDPřeklad dokumentů
PPOTSeminář k překladu odborného textu
PPPPsané publicistické texty
RUS1XRuština 1 (A1)
RUS2XRuština 2 (A1/A2)
RUS3XRuština 2 (A1/A2)
RUS4XRuština 4 (B1)
SLVSeminář lingvistických výzkumných metod
1POR1Podnikatelská ruština 1
1POR2Podnikatelská ruština 2
1POR3Podnikatelská ruština 3
1POR4Podnikatelská ruština 4
4PDOKPřeklad dokumentů
7JREKJazyk reklamy
7PPTXPsané publicistické texty
7RU3XRuština 3 (A2)
7RU4XRuština 4 (A2/B1)
7RU5XRuština 5 (B1)
7RU6XRuština 6 (B1/B2)
8POR1Podnikatelská ruština 1
8POR2Podnikatelská ruština 2
8POR3Podnikatelská ruština 3
8POR4Podnikatelská ruština 4
8RU3XRuština 3 (A2)
8RU4XRuština 4 (A2/B1)


AuthorTitleType of thesisYear
Stoláriková KateřinaLanguage analysis of Czech and Russian terms used in ekologyMaster's thesis 2019 
Szopová BarbaraLinguistic analysis of Czech and Russian names of alcoholic beveragesMaster's thesis 2019 
Vrubelová TerezaThe presentation and comparison of footwear vocabulary in the example of the Czech company of Bata and the Russian company of UnichelMaster's thesis 2017 
Vitoslavský JanComparison of Prague and Moscow Subway (Czech-Russian Terminological Glossary)Master's thesis 2016 
Cholevová BarboraLinguistic peculiarities in Russian and Czech advertising texts in film industryMaster's thesis 2015 
Karpfová HanaLanguage analysis of operating manuals for selected domestic appliances. The elaboration of thematic translation dictionaryMaster's thesis 2015 
Kanclířová KristýnaLanguage comparison of certain types of contractual documents in Russian and Czech language (creating terminological Russian-Czech and Czech-Russian Dictionary)Master's thesis 2014 
Schoupalová BarbaraThe Analysis of the Language of Czech and Russian Travel Agency AdvertisingMaster's thesis 2014 
Ševečková BarboraRussian and Czech banking terminology in the field of International TradeMaster's thesis 2014 
Kaczmarzová Taťána E-commerce in small enterprise (Creating czech-russian branch dictionary)Master's thesis 2013 
Kukuricášová MonikaRussian and Czech hotel terminology (compile a field dictionary)Master's thesis 2013 
Pohludková MichaelaBusiness in Russia and the Czech Republic with Czech-Russian mini dictionary for a starting entrepreneurMaster's thesis 2013 
Šafaříková IvetaThe presentation of the Czech and Russian company of the same specialization and creation of the branch-specialized dictionaryMaster's thesis 2013 
Kosa MartinTypology of the phrases in current Russian economic mediaMaster's thesis 2012 
Števove JiříComputer terminology as a significant part of the lexical stock of the contemporary Russian languageMaster's thesis 2009 
Havel FilipCustoms Procedure in the Czech republic and Russian federationBachelor's thesis 2018 
Savelyeva AnastasiaCharacteristics of accounting in Russia and Czech RepublicBachelor's thesis 2018 
Starostková LeonaClusters on the territory of the Czech Republic and Russian FederationBachelor's thesis 2018 
Hulina DavidHistory of telephones in the Czech Republic and Russia (compilation of Czech-Russian terminological glossary in the area of telecommunications)Bachelor's thesis 2017 
Kempná KamilaHistory of Money in the Czech Republic and RussiaBachelor's thesis 2017 
Staňková NelaHuman resources departments and civil documents in the Czech Republic and the Russian Federation (compilation of Czech-Russian terminological dictionary from human resources sphere)Bachelor's thesis 2017 
Hyklová PetraRussian management terminology compared to Czech terminology (Development of topical bilingual dictionary)Bachelor's thesis 2016 
Kaczmarczyková TeresaA Practical Guide for Russian Tourists Planning to Visit the Czech RepublicBachelor's thesis 2016 
Fabiánová KláraCzech assistence of humanity In UkraineBachelor's thesis 2015 
Gajdošová AlžbětaThe Evolution of Russian MediaBachelor's thesis 2015 
Hanáková ŠárkaAnalysis of the Language in Russian Advertisements (Job Offers)Bachelor's thesis 2015 
Rapantová Taťjana KateřinaHistory of the Olympic Games and Olympic Winter Games Sochi 2014Bachelor's thesis 2015 
Semelová DagmarThe Luhačovice Spa Inc. - the Offer of Spa Treatment for Russian ClientsBachelor's thesis 2015 
Doležalová JitkaThe Speech Cliches in the Russian and Czech Business CommunicationBachelor's thesis 2014 
Piskunova OlesiaInternationalisms in the Russian texts of contracts (compared to the Czech text)Bachelor's thesis 2013 
Seidlerová EliškaCharakteristic of a popular Czech and Russian business newspapersBachelor's thesis 2013 
Černínová MarieMarketing strategy in the cosmetics market (the examples and comparison of company Oriflame in the Russian Federation and Czech Republic)Bachelor's thesis 2012 
Kročilová EvaHistory of the discovery and development of photography in the Czech Republic and in RussiaBachelor's thesis 2012 
Schoupalová BarbaraFast Food Chains in the Russian Federation and Czech RepublicBachelor's thesis 2012 
Ulmanová RenátaThe products of ŽDB GROUP, a.s. on the Russian marketBachelor's thesis 2012 
Bodareu OlgaAdvertisement as a part of marketing strategyBachelor's thesis 2011 
Pohludková MichaelaSociocultural minimum for an adaption in Russian business sphere.Bachelor's thesis 2011 
Zelenskaya NinaTrade relations between Russia and The Czech RepublicBachelor's thesis 2011 
Jelínková VěraAnglicisms - inseparable part of the economic terminology of the contemporary Russian languageBachelor's thesis 2009 
Mielcová TerezaProcess of companies names creating: names types and structure in russian and czech languageBachelor's thesis 2009 
Dvorská PetraAutomobile industry in Moravskoslezsky regionBachelor's thesis 2008 
Szöcsová OlenaJoint ventures in the Ostrava regionBachelor's thesis 2008 


No record found.

social hub