UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Arts > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of Czech Language

Eva Jandová

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.
Room, floor, building: D 502, Building D
Position:
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Czech Language (Faculty of Arts)
Phone number, mobile: +420 553 46 1863
E-mail:
Personal website:No record found.All publications

Hradilová, D., Bláha, O., Svobodová, D., Mitter, P., Jandová, E., Svobodová, J. a Bednaříková, B. Proměny slova. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013. 113 s. ISBN 978-80-244-3489-6.
Jandová, E. Specifika jazykové komunikace v nových médiích. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. 2013.
Jandová, E. A jsme stále více svobodnější ?. In: Svoboda jazyka - jazyk svobody. Ostrava: Pedagogická fakulta v Ostravě. 2012.
Jandová, E. Čeština v nových médiích - mezi psaností a mluveností. In: Přednáška v kurzu Moderní mluvnice češtiny. Plzeň: Pedagogická fakulta Západočeské univerzity Plzeň. 2012.
Otisk, M., Bolková, J., Jandová, E., Kadłubiec, K., Kavka, S., Kolář, S., Mrhačová, E., Novotný, T., Pavelčíková, N., Psík, R., Rudincová, B., Schneiderová, A., Smičeková, J., Smolka, Z., Šiler, V., Šťastná, M., Tomášková, R., Vaňková, L., Urbanová, S. a Vidlák, P. et al. Facultas philosophica Universitatis Ostraviensis 1991-2012: Faculty of Arts, University of Ostrava 1991-2012. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2012. 307 s. ISBN 978-80-7464-162-6.
Jandová, E. Neologismy tvořené z příjmení politiků (od čunkodomků přes bobotrik k polévce havlovačce). In: konference Proměny slova. Olomouc: Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. 2012.
Jandová, E. Nová média - nová čeština?. In: Přednáška v kurzu Moderní mluvnice češtiny. Opava: Slezská univerzira v Opavě. 2012.
Jandová, E. Textová lingvistika. Kapitola v učebnici ČJ a komunikace pro SŠ - 3. a 4. díl (pracovní sešit). 2012.
Jandová, E. Textová lingvistika. Kapitola v učebnici ČJ a komunikace pro SŠ - 3. a 4.díl (učebnice). 2012.
Jandová, E. Čeština internetu a SMS. In: Přednáška v kurzu Moderní mluvnice češtiny. Olomouc: Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. 2011.
Svobodová, J., Metelková Svobodová, R., Bogoczová, I., Jandová, E., Adámková, I. a Svobodová, D. Fenomén spisovnosti v současné české jazykové situaci. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. 234 s. ISBN 978-80-7464-019-3.
Hubáček, J., Jandová, E., Svobodová, D. a Svobodová, J. Čeština pro učitele. 2010.
Jandová, E. Postoje uživatelů k tvarům indikativu prézentu sloves III. třídy. In: Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí Čeština - jazyk slovanský 4. Ostrava: Ostravská univerzita, 2010. Ostravská univerzita, 2010. s. 138-145. ISBN 978-80-7368-922-3.
Jandová, E. Prožívání jazyka na internetu. In: Užívání a prožívání jazyka. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2010. s. 361-365. ISBN 978-80-246-1756-5.
Jandová, E. Mluvená a psaná čeština v nových médiích. In: Translatologia Ostraviensia IV. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2009. Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2009. s. 34-40. ISBN 978-80-7368-682-6.
Jandová, E. Několik poznámek k zachovávání morfologické pravidelnosti v řeči malých dětí. In: 12. kulatý stůl - Komunikace s dětmi a ml ádeží - spojující i rozdělující. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2009. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2009. s. 18-23. ISBN 978-80-7368-765-6.
Jandová, E. Tematická výstavba jednoho dílčího dialogu na WWW chatu. In: Jezyki zachodnioslowiańskie w XXI wieku. Katowice: Wydawnictwo universytetu Slaskiegi Katowice, 2009. Wydawnictwo universytetu Slaskiegi Katowice, 2009. s. 71-86. ISBN 978-83-226-1769-4.
Jandová, E. Universität Leipzig, Phililogische Fakultät, Institut für Slavistik. 2009.
Jandová, E. Univerzita Ljubljana. 2009.
Jandová, E. Konverzace na WWW chatu. 2008.
Jandová, E. Průvodce odborným praktickým vzděláváním v sociální práci. Pro mentory a mentorky.. 2008.
Jandová, E. a Jaskulová, Š. K diferenciaci jazykových prostředků... [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2007.
Jandová, E. Konverzace na WWW chatu v češtině - tematické zaměření na reálný a virtuální svět v momentu chatování. In: Ridne slovo v etnokulturnomu vymiri. Materiali Mižnarodnoj naukovo-praktičnoj konferenciji. Drogobič: Drogobickij deržavnij pedagogickij universitet im. I. Franka, 2007. Drogobickij deržavnij pedagogickij universitet im. I. Franka, 2007. s. 171-186. ISBN 978-966-2946-40-1.
Jandová, E., David, J., Hoffmannová, J., Svobodová, D. a Müllerová, O. Čeština na WWW chatu. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2006. 264 s. ISBN 80-7368-253-2.
Jandová, E. Dobré ráno s Českou televizí. Polistopadové změny v češtině [Televizní relace].. Česká televize Ostrava. 2006.
Jandová, E. Dobré ráno s Českou televizí. Prezentace výzkumu Čeština na internetu [Televizní relace].. Česká televize Ostrava. 2006.
Jandová, E. Emoce vyjádřené metajazykovým komentářem v textu chatu na Internetu. In: Wyrazanie emocji. Lodz: Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego, 2006. Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego, 2006. s. 133-144. ISBN 978-83-7525-025-1.
Jandová, E. Konverzace na WWW chatu. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2006. 176 s. ISBN 80-7368-254-0.
Jandová, E. Morfologicko-syntaktické prostředky deagentizace v mluvených projevech polsko-českého smíšeného pruhu. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2006. Spisy Filozofické fakulty Ostravské univerzity 161/2006. 106 s. ISBN 80-7368-175-7.
Jandová, E. Spisovnost a nespisovnost v komunikaci na chatu. In: Język i litertatura czeska w interakcji - český jazyk a literatura v interakci. Racibórz: Państwowa Wyżsa Szkola Zawodowa w Raciborzu, 2006. Państwowa Wyżsa Szkola Zawodowa w Raciborzu, 2006. s. 65-74. ISBN 83-920312-7-X.
Jandová, E. Úvodní repliky při komunikaci na WWW chatu. Čeština doma a ve světě. 2006, roč. 14, č. sv.1-4, s. 17-26. ISSN 1210-9339.
Jandová, E. Závěrečná zpráva projektu 405/04/1035.. 2006.
Jandová, E. Dva typy komunikace na Internetu a jejich stylový charakter. In: Západoslovanské jazyky v 21. storočí 1. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2005. Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2005. s. 59-68. ISBN 80-8083-154-8.
Jandová, E. Emoce vyjádřené metajazykovým komentářem v textu chatu na Internetu. In: Wyrazanie emocji. Lodz. 2005.
Jandová, E. Praktická cvičení z českého jazyka. 2005.
Jandová, E. Spisovnost a nespisovnost v komunikaci na chatu. In: Český jazyk a literatura v interakci. Racibórz. 2005.
Jandová, E. Výzkumná zpráva projektu 405/04/1035 za rok 2005. 2005.
Jandová, E. Subjektivní a objektivní stylotvorné faktory. 2004.
Jandová, E. Výzkumná zpráva projektu 405/04/1035 za rok 2004. 2004.
Jandová, E. České, polské a slovenské jazykové a literární souvislosti. 2003.
Grygerková, M., Kosek, P., Jandová, E. a Hrtánek, P. Rozvoj jazykových kompetencí učitelů. 2003.
Hubáček, J., Jandová, E. a Svobodová, J. Čeština pro učitele, 3. vydání. 2002.
Jandová, E. Vintr, Josef: Das Tschechische. Hauptzüge seiner Sprachstruktur in Gegenwart und Geschichte. München: Verlag Otto Sagner 2001. 240 S. (Slavistische Beiträge, Bd. 403).. Zeitschrift für Slavische Philologie.. 2002, roč. 61, s. 277-281. ISSN 0044-3492.
Jandová, E. Mezinárodní vědecká konference o interetnické a interpersonální jazykové komunikaci, Ostrava 16.-17.10.2000. Bohemistyka. 2001, roč. 1, s. 100-103. ISSN 83-911312-5-4.
Jandová, E. Odchylky od lineárnosti textu. In: Tváře češtiny. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2000. s. 55-73. Spisy FF Ostravské univerzity, 132/2000. ISBN 80-7042-566-0.
Mrhačová, E., Hartung, J. a Jandová, E. Pojmenování zvířat v české a německé frazeologii a idiomatice. Česko-německý slovník. Tierbezeichnungen in der deutschen und tschechischen Phraseologie und Idiomatik. Deutsch-tschechisches Wörterbuch. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2000. 265 s. ISBN 80-7042-568-7.
Mrhačová, E., Hartung, J. a Jandová, E. Pojmenování zvířat v české a německé frazeologii a idiomatice. Česko-německý slovník. Tierbezeichnungen in der deutschen und tschechischen Phraseologie und Idiomatik. Deutsch-tschechisches Wörterbuch. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2000. 265 s. ISBN 80-7042-568-7.
Jandová, E. Předmluva. In: Tváře češtiny. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2000. s. 7-7. ISBN 80-7042-566-0.
Bogoczová, I., Fic, K., Chloupek, J., Jandová, E., Krčmová, M. a Müllerová, O. Tváře češtiny. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2000. 265 s. ISBN 80-7042-566-0.
Jandová, E. Tváře češtiny. 2000.
Jandová, E. Závěrečná zpráva projektu 405/98/0639.. 2000.
Davidová, D. a Jandová, E. Die gegenwärtige Sprachsituation in der Tschechischen Republik. Zeitschrift für Slavistik. 1999, roč. 44, č. 2, s. 146-154. ISSN 0044-3506.
Jandová, E. Některé aspekty jazykové komunikace v národnostně smíšené oblasti českého Slezska. In: Retrospektívne a perspektívne pohĺady na jazykovú komunikáciu: Retrospektívne a perspektívne pohĺady na jazykovú komunikáciu, 1. diel 1997-09-11 Banská Bystrica. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 1999. Univerzita Mateja Bela, 1999. s. 207-209. ISBN 80-8055-287-8.
Hubáček, J., Jandová, E. a Svobodová, J. Čeština pro učitele, 2. vydání. 1998.
Davidová, D. a Jandová, E. Dialog jako základ komunikace. In: Komunikacja - dialog - edukacja. Cieszyn: Kultura - język - edukacja. T.2. Prace naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 1699 (edit. Mrózek, R.) 1996-09-24 . Katowice; Polsko: Uniwersytet Slaski, 1998. Uniwersytet Slaski, 1998. s. 215-220. ISBN 83-226-0793-8.
Jandová, E. Institut für Slavistik der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. 1998.
Jandová, E. Mluvnice českého jazyka pro základní školy. 1998.
Jandová, E. Morfologicko-syntaktické prostředky deagentizace v mluvených projevech polsko-českého smíšeného pruhu. 1998.
Davidová, D. a Jandová, E. Problematik der Dialogforschung auf dem Gebiet der traditionellen territorialen Dialekte. In: Dialogue in the Heart of Europe, konference I.A.D.A.. Praha: Dialoganalyse VI. Referate der 6. Arbeitstagung Prag 1996.(Hrsg. von Čmejrková, S., Hoffmannová, J., Müllerová, O., Světlá, J. Teil 1 1996-04-18 . Tübingen; Deutschland: Max Niemayer Verlag, 1998. Max Niemayer Verlag, 1998. s. 507-516. ISBN 3-484-75016-2.
Jandová, E. Český jazyk pro 2. ročník základní školy. 1997.
Jandová, E. Český jazyk pro 3. ročník základní školy. 1997.
Jandová, E. Jmenná deklinace v mluvě střední generace města Havířova. 1997.
Jandová, E. K formám deagentních konstrukcí v mluvených projevech v oblasti Zaolží. In: Stosunki językowe na Śląsku dawniej i dziś: Polszczyzna Śląska. Historia i współczesność 1996-09-23 . Opole: Uniwerystet Opolski, 1997. Uniwerystet Opolski, 1997. s. 91-98. ISBN 83-903437-1.
Davidová, D., Bogoczová, I., Fic, K., Hubáček, J., Chloupek, J. a Jandová, E. Mluvená čeština na Moravě. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta v nakladatelství Tilia, 1997. SFFOU č. 106. 171 s. ISBN 80-7042-478-8.
Jandová, E. Mluvená čeština na Moravě. 1997.
Jandová, E. Oblast s obyvatelstvem nářečně různorodým. In: Mluvená čeština na Moravě. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta v nakladatelství Tilia, 1997. s. 116-131. ISBN 80-7042-478-8.
Jandová, E. Srovnání morfologických částí Příruční mluvnice češtiny a mluvnice Čeština - řeč a jazyk. Čeština doma i ve světě. 1997, roč. 5, s. 12-15. ISSN 1210-9339.
Jandová, E. Český jazyk pro 4. ročník základní školy. 1996.
Jandová, E. Český jazyk pro 5. ročník základní školy. 1996.
Hubáček, J., Jandová, E. a Svobodová, J. Čeština pro učitele. 1996.
Jandová, E. Jmenná deklinace v mluvě střední generace města Havířova. 1996.
Jandová, E. K přepisu mluvených komunikátů. In: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta: Linguistica 2 - Konstanty a proměny mluvených útvarů českého národního jazyka . Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1996. Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1996. s. 7-15. ISBN 80-7042-440-0.
Jandová, E. K textové syntaxi mluvených komunikátů. In Linguistica 2. 1996.
Jandová, E. Komunikační situace a adekvátnost komunikačního kódu. In Linguistica 2. 1996.
Davidová, D. a Jandová, E. Zum Code-switching auf dem Gebiet der traditionellen territorialen Dialekte (im sprachlich gemischten polnisch-tschechischen Streifen). In: Jahrenstagung der Gesellschaft für angewandte Linguistik, Erfurt: Norm und Variation, 27: Jahrestagung der Gesellschaft für angewandte Linguistik 1996 Praha. Erfurt: Norm und Variation, 27: Jahrestagung der Gesellschaft für angewandte Linguistik, Erfurt, 1996. Norm und Variation, 27: Jahrestagung der Gesellschaft für angewandte Linguistik, Erfurt, 1996. s. 25-38.
Jandová, E. Akce Nisko v historii "konečného řešení židovské otázky". (Sborník z mezinárodní vědecké konference.). 1995.
Jandová, E. Cvičení a texty ke studiu základů slovanské filologie. 1995.
Jandová, E. Linguistica 2 - Konstanty a proměny mluvených útvarů českého národního jazyka. 1995.
Jandová, E. Praktická cvičení z českého jazyka. 1995.
Demlová, E., Hubáček, J., Jandová, E., Kremzerová, D. a Srpová, H. Praktická cvičení z českého jazyka. 1995.
Jandová, E. K diferenciaci současného mluveného jazyka. 1994.
Jandová, E. Linguistica 1. 1994.
Jandová, E. Poznámky k hierarchizaci propozice. In: K diferenciaci současného mluveného jazyka: K diferenciaci současného mluveného jazyka 1994-09-21 . Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1994. Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1994. s. 115-119. ISBN 80-7042-438-9.
Jandová, E. Poznámky k větám dispozičního typu. In: Ostravská univerzita: Linguistica 1 . Ostrava: Ostravská univerzita, 1994. Ostravská univerzita, 1994. s. 77-80. ISBN 80-7042-413-3.
Jandová, E. Zájmenná deklinace v mluvě střední generace města Havířova. 1994.
Jandová, E. Korelativní slovesa pohybu ve slovanských jazycích, zvláště v ruštině. 1993.
Demlová, E., Hubáček, J., Jandová, E. a Kremzerová, D. Praktická cvičení z českého jazyka. 1993.
Jandová, E. Slovanské studie 1. Sborník prací FF OU. 1993.
Jandová, E. Sekundární funkce slovesné osoby v mluvené komunikaci. In: Všeobecné a špecifické otázky jazykovej komunikácie: Všeobecné a špecifické otázky jazykovej komunikácie, 2. diel 1991-09-02 . Banská Bystrica: Univerzita M. Bela Banská Bystrica, 1992. Univerzita M. Bela Banská Bystrica, 1992. s. 249-256. ISBN 80-85162-30-X.
Jandová, E. Struktura sociálně psychologická, Struktura komunikační kompetence. Morfologie. In: Využití jazyka při řízení pracovních kolektivů v ostravské průmyslové aglomeraci se zaměřením na zkoumání česko-slovensko-polské jazykové interference. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991. s. 18-43. ISBN 80-7042-032-4.


AuthorTitleType of thesisYear
Gromnica RostislavThe Czech language in internet forums about home politicsDoctoral thesis 2018 
Šrubařová AnnaFunctions of Conditional in the Czech sentencesAdvanced thesis 2016 
Lišková KvětoslavaCzech Language on NetMaster's thesis 2017 
Sedlaříková DominikaThe Question and the Answer in the Dialogue between a Moderator and a PoliticianMaster's thesis 2017 
Kucejová LucieThe Vulgarisms of the Football FansMaster's thesis 2015 
Sabelová MartinaPicture of the Elements in the Language of the BibleMaster's thesis 2015 
Pavlíková LucieDictionary of Germanisms in Czech LanguageMaster's thesis 2014 
Brumarová DenisaVerbal bahaviour of discussants in election TV debatesMaster's thesis 2013 
Machálková LucieForeign female surnames in sport reportsMaster's thesis 2013 
Pytlíková MarcelaThe Transfer between the Substantives from the Type kost to the Type píseňMaster's thesis 2013 
Šulová PetraCommunication between parent and childMaster's thesis 2013 
Václavíková RadkaThe Expressive Words on FacebookMaster's thesis 2013 
Chupáčová GabrielaThe communicative competences of pupils and their development in Czech Language TeachingMaster's thesis 2012 
Gorylová IngridConfrontation of written language form of children with dysorthographia and written language form of their coevals without this diagnosisMaster's thesis 2012 
Jeništová MonikaLanguage of one diskussion group on InternetMaster's thesis 2011 
Skácel OndřejLanguage of newsgroup ...Master's thesis 2011 
Hájková SoňaAnylysis of masculine nouns varing between soft and hard declension (based on ČNK)Master's thesis 2010 
Lozertová KateřinaThe conversation in Family and among Friends in the Region of OstravaMaster's thesis 2010 
Fabiánová JitkaThe Czech Language of the Presenters in the Television NewsMaster's thesis 2009 
Gromnica RostislavSpecial language (lexicon) on Internet (in communication of players of the game NHL)Master's thesis 2009 
Kardasz KatarzynaThe most frequent errors of Poles studying Czech languageMaster's thesis 2009 
Kopáčková LucieSome of language phenomena seen in letters written by Board magazine readersMaster's thesis 2009 
Vavrošová LenkaLanguage of the Czech subtitles to the serial story "Prison break"Master's thesis 2009 
Vláčilová KateřinaThe Czech language in magazines for scoutsMaster's thesis 2009 
Fabiánová IrenaA comparison of internet pages choosen from nationwide daily papersMaster's thesis 2008 
Janšová RenataLanguage analysis of a particular chatroomMaster's thesis 2008 
Obluková EvaCzech comics` language (Jaroslav Foglar`s works)Master's thesis 2008 
Schoffer MichalPhone Calls by Czech Radio OstravaMaster's thesis 2008 
Cinařová HanaPronoun it in speak and write CommunicationMaster's thesis 2007 
Dybowiczová KristýnaCommunicating between men and women in partner relationshipMaster's thesis 2007 
Rašťáková TerezaThe language of e-mailsMaster's thesis 2007 
Hýsek RichardContact Means in Spoken CommunicationMaster's thesis 2006 
Pelikánová EvaThe Strategies and Czech Language of Bank Institutions and Mobile Operators in Documentary Materials Addressed to the end UsersMaster's thesis 2006 
Mandová MonikaAnalýza diskurzu v komunikaci zprostředkované počítačemMaster's thesis 2005 
Benešová BarboraFormal Adaptation of Anglicisms in Current Czech LanguageBachelor's thesis 2017 
Hlavňová MarkétaLanguage of a selected blog (www.sikls.com)Bachelor's thesis 2017 
Hrobníková KláraThe Internet Publicism and FacebookBachelor's thesis 2017 
Sovová KarolínaMultiverbisation in contemporary journalistic styleBachelor's thesis 2017 
Doleželová KamilaThe Dialect Vocabulary on the Eastern Part of Haná (near Hulín)Bachelor's thesis 2016 
Juřicová VendulaNomina Instrumenti in the Dictionary of Neologisms 1 and 2Bachelor's thesis 2016 
Machová LucieExpressing emotions in specialized discourse (for example, arguments about the general Czech language)Bachelor's thesis 2016 
Polová ZuzanaThe Vocabulary of Children in preschool ageBachelor's thesis 2016 
Tvardková TerezaIsolated verbs in the contemporary communicationBachelor's thesis 2016 
Kramárová StanislavaThe Slang of Students in OstravaBachelor's thesis 2015 
Truclová ZuzanaEvasion and Manoeuvring in DialoguesBachelor's thesis 2015 
Zajícová MonikaAbbreviations in the NEOMAT databaseBachelor's thesis 2015 
Čaplová KláraResearch of dialectal vocabulary of children in StaříčBachelor's thesis 2014 
Malá AndreaAbreviations in NewspapersBachelor's thesis 2014 
Miovská PetraThe Vocabulary of the pupils (Secondary School)Bachelor's thesis 2014 
Owczarzová LucieThe analysis of speaking skills of the primary school pupils in OrlováBachelor's thesis 2014 
Běčáková EvaLingiustic Features in Lichožrouti by Pavel ŠrutBachelor's thesis 2013 
Chudíková LucieThe preposition na in contemporary ususBachelor's thesis 2013 
Černochová NinaConversation in Czech: Visits with Family in the Region of Nový Jičín and Moravian SlovakiaBachelor's thesis 2013 
Mirková DanielaPhrases, Cliché, Loan-words and Filling Words within Interviews with SportsmenBachelor's thesis 2013 
Šindlářová VeronikaLanguage Aspect of the Internet Consulting Focused on Health in the Area of DentistryBachelor's thesis 2013 
Švrčková BarboraPronouns ten ta to in written and spoken communicationBachelor's thesis 2013 
Hrdinová MarieDiscusion Forums of Some Czech Radio StationsBachelor's thesis 2012 
Pavlíková LucieThe Germanisms in Language of the Czech YouthBachelor's thesis 2012 
Koleňáková IvetaVerbs of the 3rd class in the contemporary communicationBachelor's thesis 2011 
Lužná BlankaNames of inhabitants in the contemporary Czech languageBachelor's thesis 2011 
Machálková LucieMotion in the contemporary Czech languageBachelor's thesis 2011 
Šulová PetraCommunication among parents and childrenBachelor's thesis 2011 
Václavíková RadkaThe Czech Language on FacebookBachelor's thesis 2011 
Chupáčová GabrielaDevelopment of communicativ social competences by talented learnersBachelor's thesis 2010 
Gorylová IngridWritten language form of children with dysorthographiaBachelor's thesis 2010 
Lénertová LucieThe SMS's in the Czech languageBachelor's thesis 2010 
Nováková KateřinaOpening and closing of dialogue between guide and visitor in a museumBachelor's thesis 2009 
Branná LucieABBREVIATIONS AND ABBREVIATED WORDS IN DAILY PRESSBachelor's thesis 2008 
Kuřidémová ZuzanaLanguage of selected web sitesBachelor's thesis 2008 
Lozertová Kateřina The substantives with suffix -ák in the contemporary communicationBachelor's thesis 2008 
Geryková VeronikaCOMMUNICATION IN THE SURGERYBachelor's thesis 2007 
Gottwaldová IvanaTHE FUNCTION OF DATIVE IN THE CZECH SENTENCEBachelor's thesis 2005 
Víchová JanaCOMPETITION OF PERSONAL AND POSSESSIVE REFLEXIVE PRONOUNSBachelor's thesis 2005 


Linguistic Aspects of One Type Internet Communication (Czech Language on Chat)
Main solverdoc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.
Period1/2004 - 12/2006
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statefinished
The influence of pragmatic factors on the choice of means of expression in oral communication
Main solverdoc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.
Period1/1998 - 12/2000
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statefinished
social hub