Area Slavica

Taki tytuł noszą międzynarodowe konferencje naukowe urządzane cyklicznie przez Katedrę Slawistyki Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Ostrawskiego oraz tomy pokonferencyjne, zawierające przedstawione w trakcie konferencji zagadnienia. Tematem konferencji, jak również wspomnianych publikacji zbiorowych jest słowiańska przestrzeń językowa. Przestrzeń rozumiana zarówno w sensie geomorfologicznym, jak i społeczno-politycznym, gdzie formowały, kodyfikowały i kontaktowały się języki słowiańskie, stając się środkiem realnej komunikacji. Przestrzeń wyznaczona granicami państw lub regionów, ale też systemów językowych, odmian języków etnicznych lub stylów funkcjonalnych. Przestrzeń tradycyjna i zmodyfikowana, miejsce mieszania się trwałych i uniwersalnych zjawisk językowych ze zdarzeniami specyficznymi, modnymi, efemerycznymi. Poszczególne tematy badawcze są rozwiązywane bądź w wymiarze danego językoznawstwa narodowego, bądź metodą porównawczą. Obejmują szersze tło rozwoju i funkcjonowania języków słowiańskich, uwzględniając osiągnięcia etno-, socjo- lub psycholingwistyki. Każda konferencja skupia się na konkretnym temacie. Dotychczasowe jej edycje odbyły się w latach 2015, 2017 i 2019, a pokonferencyjne publikacje (Area Slavica 1/2/3) ukazały się odpowiednio w latach 2017, 2018 (z podtytułem Języki słowiańskie w świetle terminu) oraz 2020 (z podtytułem Język na pograniczu – granice w języku).

Instytucja zapraszająca:

Katedra Slawistyki
Wydział Filozoficzny
Uniwersytet Ostrawski
Ul. Reální 5, 701 03 Ostrava

Komitet organizacyjny:

doc. PhDr. Zdeňka Nedomová, Ph.D.
doc. PhDr. Irena Bogoczová, CSc.
Mgr. Lukáš Plesník, Ph.D.


Area Slavica
Area Slavica
Area Slavica

Opublikowano / zaktualizowano: 21. 04. 2022