UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Arts > Research > Projects & Grants

Projects & Grants
Economic and social history of chosen Moravian and Silesian localities during the 18th-20th century
Project IdSGS11/FF/2017-2018
Main solverMgr. Michaela Závodná, Ph.D.
Period1/2017 - 12/2018
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statesolved
AnotationPodstatou projektu je zapojení čtyř studentů doktorského studia do týmové práce pod vedením dvou pedagogů. Tým se zaměří na obecné a metodické problémy výzkumu hospodářských a sociálních dějin vybraných lokalit Moravy a Slezska v 18.?20. století. Jednotliví spolupracovníci budou sledovat danou problematiku z úhlu pohledu témat svých disertačních prací, tzn. z hlediska sociálního, historickodemografického, ekonomického i kulturního. Složení týmu umožňuje ověřovat možnosti různorodých metodických přístupů a jejich vzájemné kombinace (výzkum různorodých typů archivních pramenů, aplikace specifických historických metod výzkumu). Motivací pro podání projektu je snaha zapojit doktorandy do týmové práce a adekvátně pomoci zahájit a dále podpořit jejich samostatný vědecký výzkum. Výsledkem bude požadovaná kvalita jejich dílčích i závěrečných výstupů. Ty budou realizovány formou vědeckých článků, studií v odborných recenzovaných časopisech, resp. kapitol v případných kolektivních monografiích, kapitol disertačních prací a aktivních účastí na vědeckých konferencích.
social hub