UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Arts > Research > Projects & Grants

Projects & Grants
"Craft" and "craftsman" in the languages and culture of the Slavs
Project IdSGS04/FF/2017-2018
Main solverPhDr. Urszula Kolberová, Ph.D.
Period1/2017 - 12/2018
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statesolved
AnotationPředkládaný projekt navazuje na současné směry v lingvistických výzkumech týkajících se tzv. jazykového obrazu světa. Ten chápeme jako v jazyce ukotvenou verbalizovanou interpretaci reality, kterou můžeme popsat jako soubor lidského uvažování o světě projevující se např. ve zvycích, rituálech, mýtech, normách a hodnotách dané společnosti. Hlavním cílem předkládaného projektu je zachytit komplexní soubor relací uchopených v jazykovém uspořádání textu a vyplývajících z informací o mimojazykovém světě. Zkoumána bude frazeologie, lexikologie a literatura slovanských jazyků, která je motivována řemeslnickými reáliemi. V rámci řešení projektu bude provedena excerpce ustálených slovních spojení, jejichž komponenty patří k jednomu tematickému celku ?řemeslo? a ?řemeslník? v české, ruské, srbské, polské, chorvatské, ukrajinské, slovenské a bulharské frazeologii a následně explikace jejich významů ve zkoumaných jazycích. Dále bude porovnán běžně mluvený jazyk, žurnalistické a literární texty týkající se řemesla a řemeslníka ve zmíněných jazycích. Výsledky analýzy shromážděného jazykového materiálu budou konfrontovány s poznatky z jiných vědních oborů ? např. sociologie, historie, kulturologie.
social hub