UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Arts

Pavel Pumpr

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:Mgr. Pavel Pumpr, Ph.D.
Room, floor, building: DM 520, Building DM
Position:Erasmus Coordinator
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of History (Faculty of Arts)
Phone number, mobile: +420 553 46 1979
E-mail:
Personal website:No record found.Vybrané publikace - anglicky

Pumpr, P. Spatial mobility among the clergy and the regionalization of clerical careers in the 18th century: the example of the Liechtenstein estates in North Moravia and Silesia. In: Raum und Region in der historischen Forschung. Brixen: Freie Universität Bozen. 2017.
Pumpr, P. Nižší klérus mezi Tridentinem a osvícenstvím: Cesty k uchopení kolektivní identity jedné sociální skupiny. 2016.
Pumpr, P. Původ, profesní struktura a kariéry patronátního kléru severomoravských a slezských lichtenštejnských panství ve druhé polovině 18. století. Časopis Matice moravské. 2016, č. 135, s. 283-314. ISSN 0323-052X.
Pumpr, P. K otázce raně novověkého vývoje farního desátku. Příklad farnosti Moravská Ostrava (1581-1808). Časopis Matice moravské. 2015, roč. 2015, č. 134, s. 397-434. ISSN 0323-052X.
Pumpr, P. The parish priest as a member of the rural elite? The example of the Catholic clergy in the Czech lands in the seventeenth and eighteenth centuries. In: Rural History 2015. Girona: Universitat de Girona. 2015.
Pumpr, P. Dějiny venkovských poddaných jako dějiny venkovských farníků? Poznámky k životu obyvatel farností na panství Třeboň na přelomu 17. a 18. století. Východočeské listy historické. 2014, č. 32, s. 169-181. ISSN 1211-8184.
Pumpr, P. Struktura moravského duchovenstva ve světle nejstaršího katalogu kléru olomoucké diecéze z roku 1745/1746. Folia Historica Bohemica. 2014, roč. 29, č. 1, s. 63-100. ISSN 0231-7494.
Pumpr, P. Nižší klérus na barokní Moravě mezi normou a realitou. Příspěvek k prosazování norem pro život kléru v olomoucké diecézi. Časopis Matice moravské. 2012, roč. 131, č. 2012, s. 311-340. ISSN 0323-052X.
Pumpr, P. Beneficia, záduší a patronát v barokních Čechách. Na příkladu třeboňského panství na přelomu 17. a 18. století. Brno: Matice moravská, 2010. Knižnice Matice moravské, svazek 31. 424 s. ISBN 978-80-86488-73-8.
Pumpr, P., Chocholáč, B. a Borovský, T. Peníze nervem společnosti. K finančním poměrům na Moravě od poloviny 14. do počátku 17. století. Brno: Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, zemé, kultura, 2007. Země a kultura ve střední Evropě 5. 423 s. ISBN 978-80-86488-42-4.

Všechny publikace - anglicky

Pumpr, P. Brixen, Freie Universität Bozen, aktivní účast na konferenci 19.-21. 4. 2017: Raum und Region in der historischen Forschung. 2017.
Pumpr, P. Farář jako člen venkovské elity? K otázce postavení katolického kléru ve venkovské společnosti českých zemí v 17. a 18. století. Historie ? Otázky ? Problémy. 2017, ISSN 1804-1132.
Oddělen od lidu? K postavení farního kléru ve společnosti českých zemí v 17. a 18. století. České Budějovice: Ústav archivnictví a pomocných věd historických, Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. 2017.
Pumpr, P. Pozůstalostní písemnosti kněží olomoucké (arci)diecéze z druhé poloviny 18. století. In: Formy a přeměny diplomatické produkce v novověku (II). Brno: Ústav pomocných věd historických a archivnictví, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity. 2017.
Pumpr, P. Spatial mobility among the clergy and the regionalization of clerical careers in the 18th century: the example of the Liechtenstein estates in North Moravia and Silesia. In: Raum und Region in der historischen Forschung. Brixen: Freie Universität Bozen. 2017.
Pumpr, P. Wien, Hausarchiv der regierenden Fürsten von und zu Liechtenstein, badatelský pobyt, 18.-21. 9. 2017. 2017.
Pumpr, P. Wien, Hausarchiv der regierenden Fürsten von und zu Liechtenstein, Österreichische Nationalbibliothek, Universitätsbibliothek, badatelský pobyt, 13.-16. 11. 2017. 2017.
Pumpr, P. Farář jako člen venkovské elity? K otázce postavení katolického kléru ve venkovské společnosti českých zemí v 17. a 18. století. In: Soumrak tradiční společnosti. Český venkov a maloměsto na přelomu epoch. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze - Archiv hlavního města Prahy. 2016.
Pumpr, P. Nižší klérus mezi Tridentinem a osvícenstvím: Cesty k uchopení kolektivní identity jedné sociální skupiny. 2016.
Pumpr, P. Nižší klérus na Moravě v 18. století jako badatelské téma. In: Nižší klérus mezi Tridentinem a osvícenstvím: Cesty k uchopení kolektivní identity jedné sociální skupiny. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity. 2016.
Pumpr, P. Původ, profesní struktura a kariéry patronátního kléru severomoravských a slezských lichtenštejnských panství ve druhé polovině 18. století. Časopis Matice moravské. 2016, č. 135, s. 283-314. ISSN 0323-052X.
Pumpr, P. Wien, Hausarchiv der regierenden Fürsten von und zu Liechtenstein, Österreichische Nationalbibliothek, Universitätsbibliothek, badatelský pobyt, 7.-10. 11. 2016. 2016.
Pumpr, P. Girona, University of Girona, aktivní účast na konferenci, 7.-10. 9. 2015: Rural History 2015. 2015.
Pumpr, P. K otázce raně novověkého vývoje farního desátku. Příklad farnosti Moravská Ostrava (1581-1808). Časopis Matice moravské. 2015, roč. 2015, č. 134, s. 397-434. ISSN 0323-052X.
Pumpr, P. The parish priest as a member of the rural elite? The example of the Catholic clergy in the Czech lands in the seventeenth and eighteenth centuries. In: Rural History 2015. Girona: Universitat de Girona. 2015.
Pumpr, P. Dějiny venkovských poddaných jako dějiny venkovských farníků? Poznámky k životu obyvatel farností na panství Třeboň na přelomu 17. a 18. století. Východočeské listy historické. 2014, č. 32, s. 169-181. ISSN 1211-8184.
Pumpr, P. Struktura moravského duchovenstva ve světle nejstaršího katalogu kléru olomoucké diecéze z roku 1745/1746. Folia Historica Bohemica. 2014, roč. 29, č. 1, s. 63-100. ISSN 0231-7494.
Pumpr, P. Nižší klérus na barokní Moravě mezi normou a realitou. Příspěvek k prosazování norem pro život kléru v olomoucké diecézi. Časopis Matice moravské. 2012, roč. 131, č. 2012, s. 311-340. ISSN 0323-052X.
Pumpr, P. Beneficia, záduší a patronát v barokních Čechách. Na příkladu třeboňského panství na přelomu 17. a 18. století. Brno: Matice moravská, 2010. Knižnice Matice moravské, svazek 31. 424 s. ISBN 978-80-86488-73-8.
Pumpr, P. Kostely farní nebo patronátní? K postavení farních kostelů v systému správy šlechtického dominia na příkladu panství Třeboň na přelomu 17. a 18. století. In: Antonín Jan Václav Vokoun (1691-1757) a církevní správa jeho doby v Čechách Vodňany. Vodňany: Městské muzeum a galerie ve Vodňanech, 2008. s. 79-94. ISBN 978-80-254-1611-2.
Pumpr, P. Farní klérus. In: Peníze nervem společnosti. K finančním poměrům na Moravě od poloviny 14. do počátku 17. století. 1. vyd. Brno: Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, zemé, kultura, 2007. s. 194-228. Země a kultura ve střední Evropě 5. ISBN 978-80-86488-42-4.
Pumpr, P., Chocholáč, B. a Borovský, T. Peníze nervem společnosti. K finančním poměrům na Moravě od poloviny 14. do počátku 17. století. Brno: Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, zemé, kultura, 2007. Země a kultura ve střední Evropě 5. 423 s. ISBN 978-80-86488-42-4.
Pumpr, P., Jan, L., Malaťák, D. a Drahoš, Z. Osobnosti moravských dějin (1). 2006.


No record found.The lower clergy in Moravia in the eighteenth century between the estate and profession
Main solverMgr. Pavel Pumpr, Ph.D.
Period1/2016 - 12/2018
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statesolved
social hub